పార్ట్ వన్: పరిచయం “సుశీల కాలింగ్ బెల్ మొగుతుంది చూడు” పేపర్ చదవడంలో నిమగ్నమైన శేఖర్ తల ఎత్తకుండానే ఆర్డర్ వేశాడు భార్యపై.. ‘ అబ్బా చీర

మాది తణుకు నాన్న పళ్ళ వ్యాపారం ,నేను ,అమ్మ,అక్క నేను ఐ టి ఐ చేశాను ,నా పేరు మధు .అక్క కి సంబంధాలు చూస్తున్నారు మా