Triple dhamaka

Posted on

#త్రిబుల్_ధమాకా
#TripleDhamaka

#Part1

Tolet బోర్డు చూసి హమ్మయ్య అనుకున్న
..బెంగుళూరు వొచి 2 డేస్ అయిన కూడా రూం
దొరకలేదు. pg లో ఉం డడం నాకు ఇష్టం లేదు.
ఇంట్లో వాళ్ళు వొద్దురా బెంగుళూరు అని ఎంత
చెప్పిన కూడా వినకుండా ఏదో పోడిచేద్దముద్ద
అని వోచాను. నాకు తెల్సిన వాళ్ళు కూడా
ఎవరు లేరు ఇక్కడ. మెయిన్ గేటు తెరుచుకొని
లోపలి వెళ్ళా ను. కాలింగ్ బెల్ నొక్కా ను. టెన్షన్న్ష
నాకు వీళ్ళు ఇస్తారో లేదో బాచిలర్స్ కి చూద్దాము
నా fate ఎలా ఉందొ … వన్ మినిట్ అయ్యిం ది
ఎవరు రాలేదు. మల్లి నొక్కా ను కాలింగ్ బెల్.
డోర్ తెరుచుకుంటున్న చప్పుడు ఎందుకో నాకు
హార్ట్ బీట్ పెరిగింది ఇస్తారో ఇవ్వరో రెంట్ కి
అని . డోర్ తెరచుకుంది . డోర్
తెరుచుకోవడంతో పాటుగా ఒక్కసారిగా మైసూరు
sandle సోప్ పరిమళం నా ముక్కు పుటాలకి చేరి
ఏదో తెలియని హాయ్ ని గలిగించింది. డోర్
తెర్చుకోగానే ఎదురుగ ఒక అందాల రాసి అపుడే
స్నా నం చేసి బహుశ కాలింగ్ బెల్ విని త్వరగా
వొచింది అనుకుంట బాత్రూం లో నుండి పైట
ని కూడా సరిగా వేస్కోలేదు. రెండు బంగారు
కొం డల నడుమ జలపాతం లా ఉంది పైట.
ఆమెని అల మైమరచి చూస్తూ ఉన్నా ను. హలో
అనే పిలుపుతో ఈ లోకం లోకి వోచాను. తత్తరత్త
పాటుతో రూ రూం tolet ఉంది అని చూసి
వోచాను అని అన్నా ను గాబరాతో చెమటలు
పట్టాయి నాకు. ఓహ్ తెలుగు నా అంది ఆంటీ.
ఓహ్ నేను మరచీ పోయాను బెంగుళూరు లో
ఉన్న అన్న విషయం కూడా తెలుగులో
మాట్లాడాను. అవునం డి… హైదరాబాద్ అండి..
జాబ్ సెర్చ్ కోసం బెంగుళూరు వోచాను.
ఒక్కడినీ ఉంటాను. ఎలాంటి ఇబ్బం ది ఉండదు
నాతో.. అని చెప్పను అది అవసరం లేదు కానీ
చెప్పను ఆమెని అల చూస్తుం టే ఏదోలా ఉంది
నాకు. కనీసం ఆమె సర్దుకోవడం లేదు పైట ని.
ఓహ్ అవునా అంది. మేము బాచిలర్స్ కి
ఇవ్వాలి అని అనుకోలేదు. తెలుగు వాడివి కనక
ఒకసారి మా ఆయనని అడిగి చూస్తాను. రా
లోపలి అని పిలిచింది. కూర్చో నేను మా
ఆయనకి కాల్ చేసి కనుక్కొ ని వొస్తాను అని
చెప్పి వెను తిరిగింది. నేను సోఫాలో
కూర్చుం టూ ఆమె వెళ్ళి న వైపు చూసాను. తడి
కురులు ఆమె లయ బద్దమైద్ద న నడకకి అటో
దరువు ఇటో దరువు వేస్తున్నాయి పిర్రల మీద.
మంచి కసేక్కే షేప్ లో ఉన్నాయి. నడుము
పైన చిన్న మడత. ఎక్కువ నలిగినట్టుగా లేదు
ఆంటి. ఒకవేళ రూం ఇస్తే పండగే నాకు. ఆంటీ
కూడా చాల బాగుంది అంకుల్ ఒప్పుకుంటే
బాగుండు రూం ఇవ్వడానికి. ఇల్లు చాల బాగా
decorate చేసి ఉంది. బహుశ ఆంటీ వయసు 35
వరకు ఉంటుందేమో పిట పిట లాడిపోతుంది
పిట్ట రూం ఇస్తే ఎలాగైనా బుట్టలోట్ట వేయాలి. 5
నిమిషాల తర్వా త ఆంటీ వొచింది. సరే మా
అయన ఓకే అన్నారు. ఆ మాట వినగానే
ఆస్కా ర్ అవార్డు వోచినంతగా ఎక్సైట్
అయ్యా ను. థాంక్స్ అండి.. 2 డేస్ నుండి ట్రై
చేస్తున్న రూం కోసం ఇంకా హైదరాబాద్ బ్యాక్
వెళ్దాము అనుకున్నా ను. థంక్ యు వేరి మచ్.
అని అన్నా ను . ఇత్స్ ఓకే బట్ పద్దతిద్ద గా
ఉండాలి ఏదో తెలుగు వాడివి అని మా వారిని
కన్విన్సు చేశాను. సరే పద రూం చూద్దువు
కాని.అంది. పర్లేదం
ర్లే
డి అన్నా ను. అదేం టి రూం
చూడ కుండానే ఓకే నా నీకు అంది. మిమ్మల్ని
చూసాక ఇంకా రూం చూడాల్సిన అవసరం
ఏముంది అన్నా ను. అంటే అంది
అనుమానంగా నన్ను చూస్తూ పైట సర్దుకొని. ఐ
మీన్ మీ ఇల్లు చూసాను కదా ఇంకా రూం
చూడాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇంత బాగా
maintain ఐ మీన్ decorate చేసారు కదా రూం
చూడక పోయిన పర్లేదు
ర్లే
అని అన్నా ను. అబ్బో
అంత కాంఫిదేం ట్ నా రూం బాగుంటుం ది అని..
సరే నీ ఇష్టం అడ్వా న్సు ఇచి రేపు వొచి జాయిన్
అవ్వు అని అంది. అడ్వా న్సు ఇచి నేను
అక్కడనుండి బయలు దేరి హోటల్ కి
చేరుకున్నా ను. ఎందుకో ఆంటీ నే బాగా గుర్తుకు
వస్తుం ది ఇంకా లాబం లేదు అని రెడీ అయి
మూవీ కి వెళ్లి డిన్నర్ చేస్కొ ని హోటల్ కి
వోచాను. బాగా అలసిపోయాను కదా త్వరగా
నిద్ర పట్టిం ది./01
డోర్ knock చేస్తున్న సౌండ్ కి మెలుకువ
వొచింది. లేచి టైం చూస్తే 9 అయ్యిం ది. నిద్ర
మత్తు మొత్తం దిగి పోయింది. లేచి డోర్
తెరిచాను. రూం బాయ్ ” సర్, చెక్ అవుట్
చేస్తానన్నారు కదా 9 కి. అందుకే గుర్తు
చేయడానికి వోచాను” అన్నా డు. ” యా, ఇంకో
గంట లో చేస్తాను” అని చెప్పి గబా గబా రెడీ
అయి రూం vacate చేసి కొత్త రూం లో జాయిన్
అవ్వడానికి వెళ్ళా ను.
ఈ కాలనీ ఏంటి రా బాబు ఇంత silentga ఉంది
అనుకుంటూ వెళ్లి మెయిన్ గేటు ఓపెన్ చేశాను.
ఎదురుగా ఆంటీ మొక్కలకి పాదు పెడుతుంది.
నేను వొచింది గమనించలేదు . హయిగా కాళ్ళ
మీద కూర్చొ ని వొం గి మొక్కలకి వేర్ల దెగ్గరగ్గ
క్లీన్
క్లీ
చేస్తుం ది..అల వొం గడం తో సల్లు సగం వరకు
కన్పిస్తున్నాయి. పొద్దునేద్దు ఎవడి మొహం
చూశాను ఇంత అదృష్టం కలిగింది…ఓహ్ రూం
బాయ్ మొహం కదా ..థాంక్స్ చెప్పుకున్న
మనసులో వాడికి. ” హాయ్ అండి! ” అని
ఎదురుగా వెళ్లి నిల్చున్న. suddenga నన్ను
చూసి కొం చెం షాక్ అయ్యిం ది. “ఓహ్ నువ్వా!
luggage తెచుకున్నావా” అంది తల ఎత్తి. త్తి అల
ఎత్తడంత్త తో సల్లు ఇంకా క్లియ
క్లి
ర్ గా నాకు
కన్పిస్తున్నాయి. మరి పెద్దవిద్ద కావు అల అని
చిన్నవి కూడా కావు. చేతులలో సరిగా ఇమిడి
పోతాయి. అతి కష్టం మీద కంట్రోల్
చేస్కుం టున్నా ను erect కాకుండా. ” ఏంటి
చేతులు నలుపు కుంటున్నా వు..బాగ్ బరువుగా
ఉందా” అంది నేను చేతులు నలుపుకోవడం
చూసి. నేను సల్లు చూస్తూ నాకు తెలియ
కుండానే చేతులు నలుపుకుంటున్న.
ఒక్కసారిగా అల అడిగే సరికి తత్తరత్తపాటుతో
ఏమనాలో తెలియక ” అవును ..కొం చెం నొప్పిగా
ఉన్నాయి” అన్నా ను. వాస్తవాస్త నికి కూడా erection
కంట్రోల్ చేస్కో వడం వల్ల కింద నొప్పిగా కూడా
ఉంది.
” అవును నీ పేరేంటి అడగడం మర్చిపోయాను
” అంది. ” చందు అండి” అన్నా ను. ” ఏంటి
ప్రతి దానికి అండి అండి అంటున్నా వు.. మరి
అంత మర్యా ద వొద్దులే. ఐన అతి వినయం
దూర్థ లక్షణం” అంది. అబ్బో అంటి కి తెలుగు
మీద బాగానే గ్రిప్ ఉంది బెంగుళూరు లో ఉన్న
కూడా. నా చూపులని తన సల్ల మీద నుండి
మరల్చి తన కళ్ళలోకి చూస్తూ ” మరి ఏమని
అనాలి అండి” అన్నా ను సాద్య మైనంత వరకు
అమాయకంగా పేస్ పెడ్తూ. “నాకు ఒక పేరుంది.
అది చాల అందంగా ఉంటుంది అని నా
అబిప్రాయం” అంది. “ఓహ్ అవునా..మీ పేరేంటి
” అని అడిగాను తెలుసుకోవాలనీ
కుతూహలంతో. ” తర్వా త చెప్తాలే
తొం దరేముంది ఇక్కడే ఉంటావు కదా…సరే లే
ఇంట్లోకి రా.. టీ తాగు తర్వా త నీ రూం చూపిస్తా.
నిన్న కూడా చూడ కుండానే వెళ్ళవు కదా ” అని
అలానే లేచింది. అల లేవడంతో నాకు ఇంకా
దెగ్గరగ్గ గా సల్లు కన్పిం చాయి. అంత దెగ్గరగ్గ నుండి
అందాలని చుస్తే తట్టుకోవడం ఎంత కష్టమోష్ట
అనుభవం లోకి వొచింది. తన వెనక జఘన
సీమ అందాలూ చూస్తూ ఇంట్లోకి వెళ్ళా ను.
ఆంటీ తెచిన టీ తాగుతూ ” ఇపుడైనా చెప్తారా మీ
పేరు ” అన్నా ను ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి కదా.
ఐన లేడీస్ ఎక్కువ మాట్లాడే వాళ్ళని
ఇష్టపష్ట డుతారు. మోర్ ఓవర్ మాటలు దూరాన్ని
తగ్గిస్తాగ్గి స్తాయి. “ఏంటి ఇపుడు తెలుసు కోకుండా
వోదలవా ఏంటి” అంది నవ్వుతూ. ” మరి మీరు
అంత కాంఫిదేం ట్ గా చెప్తే తెలుసుకోవాలి అనే
ఇది ఉంటుం ది కదా” అన్నా ను. ” హిమ .. హిమ
బిందు అం దరు బిందు అంటుంటారు ” అంది.
“వావ్ నైస్ నేమ్..నిజంగా చాల బాగుంది మీ
పేరు” అని compliment ఇచాను. ” అంటే నా
పేరు మాత్రమే బాగుందా…” అని నర్మ గర్బం గా
అంది. ” ofcourse నిజం చెప్పాలి అంటే మీ
పేరు కన్నా మిరే బాగున్నారు” పిట్ట కొం చెం
కొం చెం లూప్ లైన్ లో వెళ్తుం ది మెయిన్ లైన్
లోకి తెచుకోవాలి. తొం దర పడకుండా చాల
జాగ్రత్తగాత్త డీల్ చేయాలి. ” అబ్బో పర్లేదు
ర్లే
నీకు
కూడా బాగానే మాట్లాడడం వోచు” అంది. ”
అవును అండి.. అంకుల్ లేరా ” అన్నా ను. ”
అదిగో మల్లి అండి ఏంటి …” అంది సీరియస్
గా. ” ఓహ్ సారీ ..మరి ఏమని పిలవాలో మీరే
చెప్పం డి” అన్నా ను. తను seriousga
అలోచించి “హిమ అని పిలువు చాలు ” అంది. ”
అల పిలిస్తే బాగుంటుందా.మీరు నాకంటే
పెద్దవాద్ద రు కదా వయసులో. అదేం టి అందరు
మిమ్మల్ని బిందు అంటుంటారు అని చెప్పారు
కదా. బిందు అని పిలవొద్ద..” ద్ద అని అడిగాను.
“పర్లేదు
ర్లే
నాకు అలానే ఇష్టం . నేనేమి అనుకోను
నువ్వు అల పిలిచినా కూడా” అంది . పిట్ట స్లో గా
లైన్ లోకి వొస్తుం ది. తంతే బూరెల గంపలో
పడ్డట్టు
డ్డ ట్టుగా ఉండ పోతుంద ఏంటి నా పరిస్థితిస్థి . ”
బురెలా వెలిగిపోతుంది పేస్ ఎం
ఆలోచిస్తున్నా వు ” అంది. ” అంకుల్ లేరా ” అని
తడబడుతూ మాట మార్చా ను. ” అంకుల్
మార్నిం గ్ 9 కి వెళ్లి నైట్ 8 కి గాని రారు.
అపుడపుడు టూర్స్ కూడా ఉంటాయి ” అంది
నిట్టుర్చుతూ. హింట్ ఇస్తుం ద లేక casual గా
చెపుతుందా ఏమో ఈ ఆడవాళ్ళ మాటలకి
అర్దాలే వేరులే.” సరే రూం చూద్దువు కాని ” అని
రూం వైపు తను తన వెనక నేను asusal గా బ్యాక్
చూస్తూ నేను అనుసరించాను./02
రూం లోకి వెళ్ళా ము. ” అదేం టి అంటీ ఫుల్ గా
furnished న రూం…expect చేయలేదు ఇంత
బాగుంటుంది అని” అడిగాను. realga చాల బాగా
ఉంది రూం….డబల్ కాట్ బెడ్, చిన్న సోఫా,
రీడింగ్ టేబుల్. “actual గా మా పెద్దమ్మా ద్ద యి
రూం ఇది. తన ఫ్రం డ్స్ అందరు హాస్టల్స్ట లో
ఉండి చదువుతున్నా రు అని తను కూడా వన్
ఇయర్ కోసం హాస్టల్స్ట కి షిఫ్ట్ అవుతాను అంటే
ఒకే అన్నా ము. కాలేజీ కూడా చాల దూరం. తను
వెళ్లి వన్ వీక్ నే అవుతుంది. కాళీగా ఉంచడం
ఎందుకు అని tolet అని బోర్డు పెట్టాము. సో …
తమరు వోచారు. అది సంగతి” అంది. ” ఏంటి
మీకు అం త పెద్ద కూతురు ఉందా ” షాక్
అయ్యా ను నేను. “కూతురు కాదు కూతుర్లు” అని
నవ్విం ది. డబల్ షాక్ నాకు ” ఇద్దరాద్ద !!! నిజమే
చెప్తునార …ఎదో నన్ను ఆట పట్టిం చడానికి
అంటున్నారా” అప నమ్మకంగా అడిగాను. ”
ఓయి ..నిజమే చెప్తున్నా..” నవ్వు ను
ఆపుకుంటూ అంది. “మిమ్మల్ని చూస్తె ఇద్దరుద్ద
అమ్మాయిలు ఉన్న ట్టుగా ఎవరు అనుకోరు…”
అన్నా ను. “మరి ఏమనుకుంటారు” అని కళ్ళు
ఎగరేసింది. ” వొద్దులే… మల్లి నిజం చెప్తే
తిడతారు నన్ను” అని కావాలనే అన్నా ను.
“అబ్బ.. ఏమి అనను లేవోయ్ ..చెపు పర్లేదు
ర్లే

అంది కుతూహలంగా… బెడ్ మీద కూర్చుం టూ.
పొగడ్తలుడ్త ఎవరికీ చేదు. లైన్ లో పెట్టుకోవాలి
అంటే పొగడక తప్పదు. ofcourse ఆంటీ
పొగడ్తలడ్త కు అర్హురాలే. “అంటే…ఎలా చెప్పాలో
తెలియదు లేదు కాని మీరు చాల బాగుంటారు.
అంటే మా బాయ్స్ లాంగ్వే జ్ లో చెప్పాలి
అంటే కత్తి లాంటి ఫిగర్.. ” అన్నా ను. ” ఒయ్
ఏంటి ఆ లాంగ్వే జ్… కత్తి .. సుత్తి అని ” అని
రెండు చేతులు బెడ్ మీద వెనకకు పెట్టుకొని
సల్లు ముం దుకు వచేట్టుగా కాలు మీద కాలు
వెస్కొ ని కూర్చుం ది. ఆ భంగిమ చూసిన
ఎవడైనా సరే ఏమైతే అది ఐంది అని వెళ్లి సల్లు
గట్టిగట్టి పట్టుకుంటాడు. నా పరిస్తితిస్తి అలాగే ఉంది.
” ఏం టి నేనేమైన నీ టీచర్ నా…అలా నిల్చో నీ
ఉన్నా వు ఆ చైర్ లో కూర్చో” అంది. అమ్మో అదే
బెటర్ లేకపోతె నాది లేచిన సంగతి అంటి కి
తెలిసిపోతుంది. అలా అనడమే ఆలస్యం వెళ్లి
చైర్లో కూర్చున్న. కూర్చోగానే కాల్ వొచింది
నాకు. చూస్తే అమ్మ కాల్ చేస్తుం ది. fone లిఫ్ట్
చేశాను. ” హ…బానే ఉన్న అమ్మ… అబ్బ ఎం
లేదు లేవే …బాగానే తింటున్న.. హ ..దొరికింది
రూం.. మన తెలుగు వారే…..సరే అమ్మ …రాత్రి
కి కాల్ చేస్తా…” అని disconnect చేశాను. “ఏంటి
..మీ మమ్మీ కి కత్తి లాంటి ఆంటీ ఇంట్లో రూం
దొరికింది అని చెపుతున్నావా….” అని teasing
గా అడిగింది…కాళ్ళు ఉపుతూ అడిగింది. ఓ
పక్క నాకు అల ఆంటీ ని చూస్తుం టే కింద ఫుల్గా
లేచి ప్యాం టు పగిలిపోయి అంటీ కి నమస్కారం
చేసేట్టుగా ఉంది. ఎం చెప్పాలో అర్ధం కాక ”
ఇపుడు అల చెప్పలేదు నైట్ చెప్తా అమ్మకి నీ
గురించి ” అని అన్నా ను. ” ఎం చెప్తావేంటి నా
గురించి..”నా కళ్ళలోకి చూస్తూ అంది. మాట
మార్చుతూ ” అది సరే గాని హిమ…”అని
అడగబోతున్న మధ్యలో కల్పిం చుకొని ” ఏంటి
ఏక వచన ప్రయోగం చేస్తున్నా వు ” అంది వచ్చే
నవ్వును ఆపుకుంటూ. ” మేరె చెప్పారు కదా
పేరు పెట్టి పిలవమని “అన్నా ను. “హ్మ్మ్
..బాగుంది నువ్వు అల పిలుస్తుం టే అలానే
పిలువు ఎపుడు కూడా.”అంది. ” అంకుల్
ఉన్నపుడు కూడా అలానే పిలవనా..”అన్నా ను.
” నీకు అంత దైర్యం ఉన్నట్టుగా అన్పిం చడం
లేదు నాకు…. “అంది నవ్వుతూ. అబ్బో
ఆడవాళ్ళను tackle చేయడం చాల కష్టమైష్ట న
పనే. “సరే నువ్వు రిలాక్స్ నేను వంట చేయాలి”
అని లేచింది. పిన్ పెట్టుకోలేదు అనుకుంట
పల్లు కి పైట జారింది….!!!!
అగ్ని కి ఆజ్యం పోసినట్టుగా అయిం ది నా
పరిస్థితిస్థి . బ్రా వేస్కోలేదు అనుకుంట చను
మొనల షేప్ తెలుస్తుం ది. అది 5 సెకండ్
కాలమే కాని న మైం డ్ లో ఫిక్స్ అయ్యాయి
ఆంటీ సల్లు. తను మాములుగానే పైట సర్దుకొని
నా వైపు ఒక చూపు విసిరి వెళ్ళి పోయింది.
గాలానికి చేప చిక్కుతుందో లేదో guarantee
లేదు గాని. ఆడదాని చూపుల గాలానికి
చిక్కుకుని విల విల లాడకుండా ఏ మగాడు
తప్పిం చుకోలేడు.
అబ్బో ఇక్కడ ఉంటె ఆంటీ ఇంట్లోకి వెళ్లి రేప్
చేసిన చేస్తానేమో జస్ట్ అలా బయటకి వెళ్లి టీ
తాగి రిలాక్స్ అయి వొస్తే బెటర్ అని బయటకి
బయలుదేరాను.గేటు తీస్కొ ని బయటకి వోచి
చుస్తే కొం చెం దూరం లో ఒక కిరానా షాప్
కన్పిం చింది. ఇంకా చుట్టు పక్కల ఎం షాప్స్
లేవు. షాప్ దెగ్గరగ్గ కు వెళ్ళా ను. ఒక ముసలతను
ఉన్నా డు షాప్ లో ” ఏంటి మనవడ…ఎం
కావాలి ” అని అడిగాడు. “నాకు తెలుగు వొచు
అని మీకెలా తెలుసు” ఆచర్యం గా అడిగాను.
“నువ్వు ఆ ఇంట్లో నుండి రావడం చూసాను
బాబు. వాళ్ళు తెలుగు వాల్లే.. ల్లే
ఎప్పటినుండో
నాకు తెలుసు. చాల మంచి వాళ్ళు….”అని
నవ్వుతు అన్నా డు. “ఓహ్ ..అవునా..సరే ఒక టీ
ఇవ్వు తాత ” అని అన్నా ను. టీ తాగుతుంటే
తనే “రంగారావు సర్ కూడా …అదే మీ ఇంటి
ఓనర్ ఊళ్ళో ఉన్నపుడు రోజు ఇక్కడికి వోచి
సిగరేట్ తాగి వెళ్తారు…ఇక ఆ అమ్మాయి అయితే
అదే రంగారావు బార్య గురించైతే ఎంత చెప్పిన
కూడా తక్కు వే ..పిల్లలు
ల్ల
కూడా
రత్నాలు..”వాళ్ళని పోగిడేసాడు ఫుల్ గా. వేరే
కస్టమస్ట ర్స్ వస్తే తాత బిజీ అయిపోయాడు ఇంక
చేసేది ఏమిలేక రిటర్న్ అయి ఇంటి దెగ్గరగ్గ గేటు
తీస్కొ ని లోపలి వెళ్ళా ను. ” ఏంటి యువరాజ
వారు రాజ్య పర్యటనకు వెళ్ళరా….” అని డోర్
దెగ్గరగ్గ టీవి గా బాపు బొమ్మల నిల్చొ ని అడిగింది.
“మీకు బాపు గారు అంటే ఇష్టమాష్ట ” నవ్వుతు
అడిగాను. ” అరె…..!!! నీకెలా తెలుసు
..”ఆచర్యం తో అడిగింది. తనే మళ్ళి “నీ కెవరు
ఇష్టం ఏంటి…” అంది. “నాకా….” కొం చెం
ఆలోచించినట్టుగా చేసి ” రాఘవేంద్ర రావు B .A
…” అని నవ్వేసాను. తను కూడా గట్టిగట్టి నవ్వి ”
ఎందుకో…. అతనంటే అంత ఇష్టం ” అని
దీర్గం తీసింది. “ఏముంది …heriones బొడ్డుని
ఆతను చూపించినట్టుగా ఎవరు చూపించలేరు
..” అని నవ్వుతు అంటూ.. ” అతని తర్వా త
మీరే…” అని కళ్ళలోకి చిలిపిగా చూసాను. అర్ధం
కానట్టు పేస్ పెట్టి “అతని తర్వా త నేనా
…….!!!!”అంది. నా చూపుని తన కళ్ళలో నుండి
బొడ్డు పైకి lasar beam lite లా తెచాను. చూపులు
కూడా గుచుకుంటాయి కదా, ఆంటీ కి అర్ధం
అయి తను కూడా కిందకి చూస్కున్ది . నిజానికి
బాపు బొమ్మలాగే ఉంది అలా బొడ్డు కిందకి చీర
కట్టి.ట్టి
” ఓయీ…..” అంటూ చీర ని బొడ్డు పైకి
దోపుకుంది. “అమ్మో …. నువ్వు …అమాయకుడివి
అనుకున్న….”అంది నవ్వును
దాచుకుంటూ./04
ఇంతలో గేటు సౌండ్ వోచి వెనుతిరిగి చూసాను.
ఒక ఆంటీ వొస్తుం ది లోపలికి . ఆమెను చూసి ”
రావే సంధ్య .. ఈ అబ్బాయే కొత్తగాత్త రెంట్ కి
వొచింది. పేరు చందు..” అని నన్ను పరిచయం
చేసింది.నేను ఒక నమస్కారం పెట్టి “ఇద్దరుద్ద
ఫ్రెండ్స్ కలిసారు కదా ..ఎంజాయ్ చేయండి
..నేను రూం కి వెళ్తాను ” అని చెప్పి వోచాను. రూం కైతే వోచాను కాని బోర్ గా ఉంది.బెడ్ మీద
అల పడుకున్నా ను……
” ఆంటీ ఎం చేస్తున్నారు …..!!!” అని మెయిన్
డోర్ తీస్కొ ని లోపలి వెళ్ళా ను. ముందు రూం లో
ఎం అలికిడి లేదు. ఎక్కడికెళ్ళిం ది చెప్మా
…కిచెన్ లో చూసాను.అక్కడ కూడా లేదు. బెడ్
రూం దెగ్గరగ్గ కు వెళ్లి కొం చెం ఓపెన్ చేశాను డోర్
ని. అద్దం ముందు నిల్చొ ని లంగా జాకెట్ మీద
తన shapes ని అటు ఇటు
చుస్కుం టుంది.నన్ను గమనిచలేదు. మెల్లిగా
పిల్లిలా
వెళ్లి వెనక నుండి గట్టిగట్టి
పట్టుకున్నా ను.”ఒయ్…ఎవరు…” అని
అరవపోతుంటే ఒక చేత్తో నోరు ని మూసి,

అరవకు …నేనే ….చందు ని …..” అని గట్టిగట్టి
నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి
నొక్కా ను…”స్స్స్స్స్ ….” అని వోనికింది కొం చెం .
” ఓయి ఎం చేస్తున్నా వు ..వొదులు..” అని
నెట్టేయట్టే పోయింది. నేను ఇంకా గట్టిగట్టి నడుము
ని పట్టి “ప్లీజ్
ప్లీ …హిమ.. ఒక్కసారి… ప్లీజ్
ప్లీ
….” అని
చెవి దెగ్గరగ్గ అన్నా ను.

” ఏంటి ఒక్కసారి
…వొదులు ఫస్ట్ నన్ను…”అని
విడిపించుకోపోయింది.. వెనక పిర్రల రాపిడికి
నాది ఫుల్గా లేచి రెంటి మధ్య గుర్చు కోవడం
స్టార్ట్ అయిం ది. “వొదులుతవా లేదా …. ” అని
గట్టిగట్టి విడిపించుకోపోయింది..ఏదైతే అది
అవుతుంది అని…హాండ్స్ ని alage గట్టిగట్టి
నడుము దెగ్గరగ్గ నుండి సల్ల పైకి తిస్కేల్లి గట్టిగాట్టి
నొక్కా ను. “స్స్స్ … అబ్బ … ఏదోలా
ఉంది…వొదులు…”అని నా చేతుల మీద
చేతులు వేసి లాగపోయింది … నేను ఇంకా
గట్టిగాట్టి రూట్ దేగ్గరగ్గ నుంది పట్టి నొక్కి
చనుమొనల వరకు రాసాను ఫింగర్స్ తో…నా
హాండ్స్ మీద ఉన్న తన హాండ్స్ పట్టు
సడలించింది. రెండు సళ్ళు గట్టిగాట్టి పట్టి
పిసికాను నెక్ మీద కిస్ చేస్తూ…కింద తన పిర్రల
మధ్య నా మడ్డనిడ్డ నెట్టుతుంటే అవి షాక్
ఓబ్సేర్వేర్స్ లా పని చేస్తున్నాయి..నేను ఎంత
నెట్టుతుంటే అంత బౌన్సు బ్యాక్ అవుతునాయి
పిర్రలు. న్యూటన్ “3” లా ను ఇలాగె
కనుక్కున్నా డెమో .. అలానే తిస్కేల్లి గోడకు
నిల్చోపెట్టి వెనక నుండి గట్టిగాట్టి నెడుతున్నకింద
పిర్రల మద్య మడ్డనిడ్డ . “ప్లీజ్
ప్లీ ….. వొద్దు వొదులు…
“అంటుంది నీరసమైన గొం తుతో. నా షార్ట్ ని
కిందకి లాగి మడ్డనిడ్డ తీసి పిర్రల మద్య పెట్టి
గట్టిగాట్టి నెట్టాను. తన బ్యాక్ కి నాకు మధ్య లంగా
మాత్రమే అడ్డుగా ఉంది.
” ప్లీజ్
ప్లీ …చందు…వొద్దు …వొదులు నన్ను..:”
అంది …హాండ్స్ ని సల్ల మీద నుండి స్లో గా
బొడ్డు మీద కి తేచి బొడ్డులో వేలు కుచి కెలికాను.
“అబ్బ్బా అ ….ఏదేదో అ యిపోతుంది
నాకు…వొదులు ప్లీజ్
ప్లీ
…” అంది.

ఆమె ఎం
అంటున్న వినే స్థితిస్థి లో లేను నేను. గట్టిగాట్టి బొడ్డు
ని కడుపు ని రాస్తున్న.
మడ్డనిడ్డ పిర్రల మధ్య కుచుతున్న ఆ రాపిడికి
ఇంకా పెద్దగద్ద అయ్యిం ది నా మడ్డ. డ్డ
“వెనక రూళ్ళ
కర్రలా గుచ్చుకుంటుంది….వొదులు…”అంది. ”
ఎం..!! గుచుకుంటుంది రూళ్ళ కర్రల చెపు”
అని ఒక తోపు తోసాను మడ్డ ని. “అబ్బ …నీ దే
రా … చంపేస్తున్నా వు గుచి గుచి” అంది.
హాండ్స్ ని ఇంకా కిందకి తేచి….పూకు మీద వేసి
గట్టిగాట్టి నొక్కా ను. “” స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ హాఆఆఆఆఅ
…..అమ్మాఆ ” అంది…గొం తులో చాల తేడా.”
వొదులు … ” చాల నీరసమైన గొం తుతో .పూకు
వేడిగా తగిలింది నా చేతులకి. గట్టిగాట్టి రెండు
దిమ్మ్మ లు పట్టి పిసికాను . స్స్స్స్స్ హా హా హాఆ
అని వోగారుస్తుం ది.రెండు ఫింగర్స్ మధ్య
ఇరికించి గట్టిగాట్టి రాసాను పూకుని.
“హా…మెల్లిగా
ల్లి …అంత గట్టిగాట్టి వొద్దు…..” అంది.
పూకు దిమ్మ లకు అటో పక్క ఇటో పక్క ఫింగర్
పెట్టి రెంటి మధ్య ఇంకో ఫింగర్ పెట్టి సైడ్ two
ఫింగర్స్ ని గట్టిగాట్టి నొక్కా ను. “అబ్బ…
చంపేస్తున్నా వు రా….ఎక్కడ నేర్చా వు రా… ఈ
పట్లు…. ఆఆఆ … అలగేయ్ చేయి..హా ఇంకా
గట్టిగాట్టి రాయి…ఆఅ అల ….నొక్కు బాగా …
పిసుకు.. బాగా ..” అని కలవరిస్తుం ది. ఇంకా
స్పీడ్ పెంచి గట్టిగాట్టి పిసికాను పూకుని. మొత్తం
కబ్జా చేసిన న ఫింగర్స్ మధ్య. నలుపుతున్న
ఫుల్గా పూకుని..ఇంకో చేతితో మార్చి మార్చి
సళ్ళు పిసుకుతూ…కింద పూకుని నల్పుతూ
వెనక నుండి మడ్డనిడ్డ నొక్కతున్న పిర్రల మద్య
…at a time మూడు వైపుల నుండి ఎటాక్
చేస్తున్న….అంటికి triple ధమాకా . “హిమ
పెట్టనాట్ట …” అన్నా ను ఫుల్ గా కామం నిండిన
స్వరంతో. “ఏంటి ….ఎం పెడతావు….”అంది
తన పరిస్తితిస్తి కూడా నాలానే ఉంది. ” నా మడ్డనిడ్డ
నీ పూకులో పేడత… ప్లీజ్
ప్లీ ….పెట్టనిట్ట వ్వు….”
అన్నా ను . ఇంకా నా వాళ్ళ కావడంలేదు లంగా
ఒక చేతి తో లేపి…మడ్డనిడ్డ గట్టిగాట్టి రాసాను పిర్రల
మధ్య …ఒక కాలు ఎత్తి పట్టుకొని పూకు మీదకు
తెచాను మొడ్డ ని. తను నిలువెల్లా వొణికి
పోతుంది తర్వా త ఎం జరగబోతుందో తనకి
అర్ధం అయి. హాఆ హాఆఅ హహాఆ అని
వోగర్స్తుం ది ……గట్టిగాట్టి పూకు మీద రాస్తూ
మడ్డనిడ్డ లొపలకి నెట్ట బోతున్న …………
” ఒయ్ చందు ……లే….భోజనం
చేయవా…..ఏంటి కలవరిస్తున్నా వు ” అని గట్టిగాట్టి
ఉపింది నన్ను ఆంటీ. దెబ్బకు మెలుకువగా
వొచింది. చూస్తే ఎదురుగ అం టీ. ఒక క్షణం నాకు ఏమి
అర్ధం కాలేదు.” ఏంటి రాజా వారు …కలల
లోకంలో విహరిస్తునట్టున్నారు. ఏ రాజకుమారి
తో ఏంటి….” అంది ముసిముసిగా నవ్వుతు.
“అల ఏంలేదు ..నిద్ర పట్టేసింట్టే ది ….”అన్నా ను
కంగారు గా. ” పర్లేదు
ర్లే
చెప్పం డి మాస్టారు…నేను
ఏమి అనుకోను….” అంది కొనసాగిస్తూ. నీతో నే
అని ఎలా చెప్పను.ఐడియా ఫ్లాష్ అయింది.
“ఎవరో రాజకుమారి ఎందుకు…మీతోనే అనుకో ”
ఎలా react అవ్తుం దో అని ఒక రాయి వేసి
చూసాను.” అబ్బో..అవునా…ఓన్లీ కలల్లోనే
విహారిస్తారా…లేక …!!!” నవ్వును ఆపుకుంటూ
అంది. “కలల్లో ఐతే మన ఇష్టం కదా ..ఏమైనా
చేస్కో వోచు …”కళ్ళలోకి చూస్తూ అన్నా ను.
“ఏమైనా అంటే…”తను ఇంకా సూటిగా నా
కళ్ళలోకి చూస్తూ అడిగింది. అమ్మో ఆడవాళ్ళూ
అంత సూటిగా చూస్తే తట్టుకోవడం కష్టమేష్ట .నేను
మాట మార్చుతూ.”మీ చూపుల్లో ఏదో సూదంటు
రాయి ఉంది హిమ. అలా చూస్తూనే ఉండి
పోవాలి అనిపిస్తుం ది…”నిజాయితీగా
చెప్పా ను.”నా చూపుల్లో కాదు…మాస్టారు…మీ
చూపుల్లో ఉంది…” అంది చిలిపిగా ఇంకా
deepga కళ్ళలోకి చూస్తూ. “అవును ….వోచిన
పని మర్చిపోయాను..లేట్ అవుతుంది
…బోజనానికి రా ..” అంది. “బోజనమా
…లేదాంటి ..మీకెందుకు శ్రమ …నేను ఏదైనా
హోటల్ లో తింటాను.” అన్నా ను కొం చెం
ఇబ్బం దిగా. “ఓయి ముస్కో ని రావోయి..”అంది
కమాండింగ్ గా. ఇక ఎం మాట్లాడాలో అర్ధం కాకా
ఆమెని ఫాలో అయ్యా ను.
డైనింగ్ టేబుల్ దెగ్గరగ్గ కూర్చున్నా ను. అంటి
కిచెన్లో ఉంది. కలల్లో అంత పచ్చిగా చేశాను కానీ
realga proceed అవ్వడానికి దైర్యం
సరిపోవడంలేదు. రెండు రోజుల్లో డైనింగ్
టేబుల్ వరకు వోచాను. బెడ్ రూమ్ వరకు
ఎపుడు వెళ్తానో అని ఆలోచించసాగాను . “ఏంటి
.. రాజా వారు మల్లి కలల్లో కి
జారుకున్నట్టున్నారు ” అంది డైనింగ్ టేబుల్
మీద గిన్నె లు పెడ్తూ. డైనింగ్ టేబుల్ దెగ్గరగ్గ కు
వొచింది నేను గమనించలేదు. “ఎం లేదు
…మిమ్మల్ని ఇబ్బం ది పెడ్తున్నా ను కదా ..అదే
ఆలోచిస్తున్నా ను ” ఎం చెప్పాలో అర్ధం కాకా
అలా చెప్పా ను. ” నన్ను ఇబ్బం ది
పెడ్తున్నావా…” ప్రస్నార్దాకంగా అడిగింది. అంటి
పైట ని నడుము చుట్టూ తిప్పి బొడ్డు దెగ్గరగ్గ
దోపింది. సైడ్ angle లో ఒక సన్ను బయటకి
పొడుచుకు వొచింది . ఆ ఫోస్ లో చూడగానే
మళ్లి నా చిన్నో డు లేవడం స్టార్ట్ చేసాడు. “నీ
వాలకం చూస్తుం టే …నన్ను ఇబ్బం ది
పెద్తున్నట్టుగలేదు …నువ్వు ఇబ్బం ది
పడుతున్నటుగా ఉంది.”అన్నది నవ్వును
ఆపుకుంటూ. అమ్మో అంటీ తో జాగ్రత్తగాత్త
ఉండాలి.అన్ని తెలుసు కానీ ఏమి
తెలియనట్టుగా ఉంటుంది. ఏమి తెలియని
వాళ్ళని ఐన డీల్ చేయవోచుకాని
నటించేవాల్లని
ల్ల
డీల్ చేయడం చాల కష్టం .నా
ముందు ప్లేట్
ప్లే
పెట్టడాట్ట నికి ఎదురు సైడ్ నుండి
వొం గింది.బ్రా వేయలేదు అనుకుంట రెండు
సల్లు సగం వరకు కన్పిం చాయి. ” మా కళ్ళలో
కాదు మీ కళ్ళలో ఉంటుంది సూదంటు రాయి ”

అంది నా కళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తూ.

ఆ కామెంట్
కి తత్తరత్తపాటుతో సర్దుకొని అర్ధం కన్నట్టుగా పేస్
పెట్టాను అమాయకంగా.”మరి అంత
అమాయకంగా పేస్ పెట్టకుట్ట నీకు సూట్ కాదు
…ఏదో నోట్లో వేలు పెడ్తే ఎం చేయాలో తెలియని
పిల్లాడిలా ” అంది ముసిముసిగా నవ్వుతు.
ఛాన్స్ దొరికింది. దూరి పోవాలి . “వేలు పెడ్తే
ఎం చేస్తారు ..తీసేస్తారు ….వేలు కాకుండా
ఏదైనా పడ్తే …”అంటూ ఆపేసాను మల్లి సళ్ళు
చూస్తూ. “నీ వాలకం చూస్తుం టే వేలు పెడ్తేనేడ్తే
కోరికేసేట్టుగా ఉన్నా వు …ఇంకా ఏదైనా పెడ్తే
..అమ్మో ఏమైనా ఉందా….”అంది కవ్విం పుగా. ఆ
మాటకి న చిన్నో డు చివాల్న లేచాడు. పిట్ట
పర్లేదు
ర్లే
నేను అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ
ఫాస్ట్ గానే ఉంది. తొం దరలోనే కలలో చేసింది
realga కూడా వర్కౌ ట్ అయ్యేలా ఉంది . నేనే
కొనసాగిస్తూ “పెడ్తేనేడ్తే కదా తెలుస్తుం ది..
కోరుకుతానో …ఇంకా ఏమైనా చేస్తానో ” అన్నా ను
కళ్ళలోకి చూస్తూ. “ఇపుడు ప్లేట్
ప్లే
లో పెట్టిం ది
ఐతే తిను.. ఏదైనా వేడి మీద ఉన్నపుడే
తినాలి” నవ్వును ఆపుకుంటూ అంది. అబ్బో ఈ
అంటి ని డీల్ చయడం చాల కష్టం . మాటల
మహమ్మారి.కాలి కేస్తే మెడకు మెడకేస్తే కాలికి
వేసే రకం. పువ్వు ని చూపించి నేలని దెం గుకో
అనే టైపు లా ఉంది. దూల బానే ఉంది./05
“ఇద్దరంద్ద కలిసి తింటే బాగుంటుందేమో …”అని
అన్నా ను. “కల్సి తినడం వరకైతే
పర్లేదు
ర్లే
..”అంది
“కలిపి ముద్దలుద్ద పెట్టినట్టి కూడా పర్లేదు
ర్లే . మా
మమ్మీ అలానే తిన్పిస్తుం ది…” అన్నా ను.
“ముద్దలుద్ద ….చాలా….ఇంకా ఏమైనా కావాలా ”
అంది.నా పక్క చైర్ పైన కూర్చుం టూ. అల
కుర్చో వడంలో తన తొడలు నా తొడలకు తగిలే
తట్టుగా కూర్చుం ది. తను కూడా ప్లేట్
ప్లే
లో
పెట్టుకుంది రైస్.” ఆ ….పట్టు పెడతాను
తీ
ముద్దలుద్ద ..” అంటూ ఒక ముద్ద చేతిలోకి తీస్కొ ని
నా face దెగ్గరగ్గ కు తెచింది. “ఊరకే సరదాకి
అన్నా ను ఆంటీ ….”అన్నా ను మొహమాటంగా.
అలా పెడ్తుం ది అని నేను expect
చేయలేదు.”పర్లేదు
ర్లే
లేవోయ్ …తిను ” అంది .
నోరు తెరిచి ఆంటీ ముద్ద పెట్టగాట్ట నే కొం చెం
కొరికాను వేళ్ళని కావాలనే ఏమంటుందో
చూద్దాం అని.
” అబ్బ..ఏంటి అల కొరికావు …వేలు నే ఇలా
కొరికావు …అమ్మో ఇం కా ఏమైనా పెట్టి ఉంటే… .
నా పని అయి పోయేది” అంది. “నొప్పిగా
ఉందా…” అన్నా ను కంగారుగా. ” కొరికితే
నొప్పిగా ఉండక ..సమ్మగా ఉంటుందా..చూడు
ఈ చిటికన వేలు ని ఎలా కొరికావో..
కందిపోయింది చూడు ” అంటూ నాకు
చూపించింది వేలు ని. నేను అలాగే తన
హ్యాం డ్ ని పట్టుకొని చిటికన వేలు ని నా నోట్లో
పెట్టుకొని slowga చికాను. expect చేయలేదు
నేను అలా చేస్తానని కొం చెం షాక్ అయింది. ”
ఇలా చేస్తే నొప్పి పోతుందంట….”అన్నా ను
అమాయకంగా చేసిందంతా చేసి వేలు ని
ట్లో తీ
నోట్లోనుండి తీసి హ్యాం డ్ ని అలానే పట్టుకొని.
కొన్ని క్షణాలు అలానే పట్టుకున్నా ను. తను
విడిపించుకోవడానికి ట్రై చేయలేదు. నేను
వోదలలేదు. “ఇపుడు నొప్పి పోయిందా…” అని
అడిగాను. “ఆ …పోయింది… నీకు నొప్పులు
పోగొట్టే విద్యలు బానే తెలుసు…”కళ్ళలోకి
చూస్తూ అంది .
“ఇంకా ఎక్కడైనా నొప్పి ఉంటె చెపు అంటీ
…చిటికెలో పోగొట్టేస్తా
ట్టే స్తాను..” అన్నా ను సల్ల వైపు
చూస్తూ. తను లేచి సాంబార్ గిన్న
అందుకోవడానికి నా మీద నుండి వొం గింది.
అల వొం గడంతో ఆమె ఎడమ చన్ను నా
బుజానికి నొక్కుకుంది. చిన్నపుడు ఆడుకున్న
ఆరుద్ర పురుగుల మెత్తదత్త నం గుర్తుకు
వొచింది.బాడీ లో నుండి ఒక విదమైన పరిమళం
నన్ను వివశున్ని చేసింది. “ఏమైంది అల అయి
పోయావు suddenga ” తను చైర్లో మల్లి
కూర్చుం టూ అడిగింది. హిమాలయాల్లో
ఆడుకుంటున్న వాడిని తిస్కేల్లి సహారా
ఎడారిలో పడేసినట్టుగా ఉలిక్కిపడి తేరుకొని
“కాసేపు స్వర్గం లో విహరించినట్టుగా అయింది
“అన్నా ను కొం చెం జీర గొం తుతో. తను గట్టిగట్టి
నవ్విం ది. “మాస్టారు గారిలో కవి హృదయం
కూడా ఉందా ” అంది చిలిపిగా చూస్తూ. “వాల్మికి
కూడా దొం గ నుండి కవిగా మారింది …మీ లాంటి
వాళ్ళని చూసే అనుకుంటాను…”అన్నా ను.
“మధ్యలో మేమేమి చేసాము ..”అంది. ” మీరేమి
చేయరు..మధ్య మధ్యలో మిధ్యా ప్రపంచం
చూపిస్తారు… ” అంటూ చిలిపిగా నవ్వా ను.
“అబ్బో …ఏమో అనుకున్న పర్లేదు
ర్లే
నీకు కూడా
తెలుగు మీద బానే కమాండ్ ఉంది..”అంది
మేచుకోలుగా. భోజనం కంప్లీట్
ప్లీ
చేసి వోచి సోఫా
లో కూర్చు న్న. “కవి గార్కి ఏమైనా తాంబూల
సేవన అలవాటు ఉందా” అంది కవ్విం పుగా.
“అప్పట్లో తమలపాకులు వేళ్ళకి చుట్టుకొని
నోట్లో పెట్టేవాట్టే రంట ..” అన్నా ను చిలిపిగా.
“ఇప్పటికే ఒకసారి కంది పోయేట్టుగా కోరికావు.
మల్లి పెడ్తే ఏమైనా ఉందా…” అంది సోఫాలో
పక్కన వోచి కూర్చుం టూ. నాకు ఆమె మాట్లాడే
తీరుకి మతి పోతుంది. గట్టిగట్టి లాక్కొ ని పైన
కూర్చోపెట్టుకొని కసి కసిగా నలుపుతూ ముద్దులు
పెట్టాలి అన్నం త కసిగా ఉంది. ఆ ఆలోచనలకి

కింద ఫుల్గా లేచింది. అసలే టైట్ జీన్స్
ప్యాం టు ముందు ఉబ్బుగా అయ్యిం ది. ” ఏంటి
ప్యాం టు లో ఎం దాచావు…నా కోసం ఏమైనా గిఫ్ట్
తెచ్చవా…”అంది ప్యాం టు వైపు చూస్తూ. అది
expect చేయని నేను తత్తరత్తపాటుతో ఎం
చేయాలో తెలియక కాలు మీద కాలు వెస్కొ ని
కూర్చున్న. తను ముసిముసిగా నవ్వుకుంటూ ”
అబ్బ …నీతో మాట్లాడుతూ చాల ఎక్కువ
తినెసాను…” అంటూ రెండు చేతులు పైకి లేపి
వొళ్ళు విరుచుకుంది. ఆ భంగిమ చుస్తే తిక్క
రేగి పోవాల్సిం దే ఎవడికైనా. అల వొళ్ళు
విరుచుకున్నపుడు తన పైట రెండు సల్ల
మధ్యకి వొచింది. నడుము నుండి పై బాగం
వరకు విల్లు ని వొం చినట్టుగా వొం చింది
శరీరాన్ని. అది చూసి వేటకి సిద్దమైద్ద న విలుకాడి
బాణంలా నిల్చుం ది నా ఆయుధం.
“అబ్బాఆఆ ” అంది suddenga . “ఏమైంది
అంటీ “నేను ఆదుర్దాగా అడిగాను. “ఎం
లేదయ్యా మార్నిం గ్ కిచెన్ సర్దుతుంటే
…నడుము పట్టేసింట్టే ది. ఇపుడు వొళ్ళు
విరుచుకున్నా ను కదా ..కలుక్కు మంది” అంది
నడుము మీద హ్యాం డ్ పెట్టుకొని. “అరె అలానే
వోదిలేయ్యకూడదు ..నడుము పట్టేస్తే
ట్టే . స్తే ఏదైనా
ointment రాయాలి..” అన్నా ను కంగారుగా.
“పర్లేదు
ర్లే
లే అదే తగ్గిపోగ్గి తుంది.” అంటూ
నడుము నొక్కుకుంది. “లేదు ఇంకా ఎక్కువ
అవుతుంది. ..నేను రాస్తాను. మీరు లేవండి ”
అని నేను నిల్చొ ని తన చేయి పట్టుకున్నా ను
లేవమన్నట్టుగా. “పర్లేదు
ర్లే
అని చెప్పను కదా ”
అని నా కళ్ళలోకి చూసింది. “అలా ఎం
కుదరదు.. మీరు లేవండి …ఫస్ట్ బెడ్ మీద
పడుకోం డి నేను ointment రాస్తాను” అని
seriousga అన్నా ను. ఏమనుకుందో ఏమో కాని
నా హ్యాం డ్ ఆసరాగా తీస్కొ ని లేచింది. అలాగే
హ్యాం డ్ పట్టుకొని నడవబోయింది. కొం చెం కాలు
స్లిప్
స్లి
అయింది… పడిపోకుండా నడుము చుట్టూ
హ్యాం డ్ పెట్టి ఒడిసి పట్టుకున్నా ను. ఒక హ్యాం డ్
నా బుజం మీద వేసి నాతో పాటు నడుస్తుం ది..
నడుము మెత్తగాత్త తాకింది నా హ్యాం డ్ కి. ఏదో
తెలియని హాయి. ఒక సన్ను నా బుజానికి
తాకుతుంది.ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్న
కానీ హయిగా ఉంది. ” వద్దం టే వినవు కదా
..అదే తగ్గిపోగ్గి తుంది అని చెప్పను కదా ” అంది
లాలనగా. ” అలా తగ్గదుగ్గ ఆంటీ..మసాజ్ చేస్తేనేస్తే
తగ్గుతుంది ఆ నొప్పి…” అన్నా ను. బెడ్ దెగ్గరగ్గ కు
తిస్కోచి కుర్చోపెట్టేనుట్టే . “మసాజ్ ఆయిల్
ఎక్కడ అంటి..” అన్నా ను. “.ఆ టేబుల్ దెగ్గరగ్గ

అంది. నేను వెళ్లి ఆయిల్ బాటిల్ తేచి ” మీరు
పడుకోం డి నేను రాస్తాను ” అన్నా ను
అజ్ఞాపిస్తున్నట్టుగా. ఏమనుకుందో ఏమో బోర్ల
పడుకుంది. రాస్తాను అని అయితే అన్నా ను కానీ
నాకు కాళ్ళు చేతులు వొనుకుతున్నాయి
సన్నగా.

Story Continues……
Ledies avaru ayina sex korikaltho vunte MSG mi bhargavkanakaraju24@gmail.com plz time pass cheyadu

10621125cookie-checkTriple dhamaka

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *