Triple dhamaka part2

Posted on

#త్రిబుల్_ధమాకా
#TripleDhamaka

#Part2

Triple dhamaka→

ఏమైతే అది ఐంది అని కొం చెం
ఆయిల్ ఒక చేతిలో పోస్కో ని రెండు చేతులకి
రాస్కున్నా ను. ఆంటీ పక్కన బెడ్ మీద
కూర్చున్న. పేస్ న వైపు పెట్టి చూస్తుం ది ఎం
చేస్తానా అని. బ్యాక్ మొత్తం కప్పి ఉంది చీర .
అంటీ వైపు చూసాను. “ఆంటీ కొం చెం చీర
ఎత్తుతారా … “అన్నా ను. “చీర ఎత్తడంత్త డం ఏంటి ”
అంది ఆచర్యం గా. ఒక్క క్షణం లో నాకు అర్ధం
అయింది నేను ఏమన్నా నో .. నాలుక
కరుచుకొని ” అదే అంటి ..నడుము మీద చీర
ఫుల్గా ఉంది . నా చేతులకు ఆయిల్ ఉంది కదా
చీర పాడవుతుంది కదా . మీరే కొం చెం చీర ని
పక్కకు జరపండి” అన్నా ను. తను కొం చెం
నడుము లేపి చీరను పక్కకు కుప్పలా వేసింది.
ఆ పడుకోవడం చూడగానే నాకు ఫుల్గా మూడ్
వొచింది..నా వైపు ఉన్న సన్ను గట్టిగాట్టి బెడ్ కి
నొక్కుకొని సైడ్ కి జాకెట్ లోనుండి ఉబ్బుగా
కనిపిస్తుం ది. స్లో గా వొనుకుతున్న హాండ్స్ ని
తిస్కేల్లి నడుము మీద పెట్టాను. మెత్తగాత్త
తగిలింది నడుము. కొం చెం రాసాను
నడుముని.తను కళ్ళు మూసుకుంది. స్లో గా
రాస్తూ కొం చెం కొం చెం గా పిసుకుతున్నా ను.
నడుము కి ఆ పక్క ఈ పక్క రెండు చేతులలతో
పట్టి కొం చెం గట్టిగాట్టి పిసికాను. తనకెలా ఉందొ
ఏమో గాని నాకు కారి పోయేలా ఉంది పరిస్తితిస్తి .
“.స్స్స్స్ అబ్బా ” అంది ” ఇక్కడే ఉందా
నొప్పి…” అని రెండు నడుము మదతలని
నొక్కా ను కావాలనే. “ స్స్స్స్ …అబ్బ …
మెల్లిగా
ల్లి
….” అంది హిన స్వరంతో. స్లో గా అంటీ
లో నిప్పు రాజుకుంటుంది అని అర్ధం అయింది
నాకు. ” ఇక్కడా….. అంటీ…!!!! ” అన్నా ను. నా
గొం తు నాకే కొత్తగాత్త అనిపిస్తుం ది. ” స్స్స్స్స్స్
హాఆ అక్కడే” అంది మూలుగుతూ. ఆయిల్
ఇంకొచెం చేతిలో పోస్కో ని రెండు మదతల్ని
పట్టాను కొం చెం గట్టిగాట్టి . “అబ్బ హయిగా ఉంది
…నువ్వు రాస్తుం టే .. ….”అంది తమకంగా.
“చెప్పా ను కదా అంటి..massge చేస్తే పోతుంది
అని ” అన్నా ను ఇంకా గట్టిగాట్టి నడుముని
రుద్దుతూ ..కొం చెం కొం చెం గట్టిగాట్టి
నొక్కుతున్న.మడతలు నొక్కుతుంటే నాది
ఫుల్గా లేచి డాన్సు చేస్తుం ది ప్యాం టు లోపల.
ఇంకా కొం చెం అడ్వా న్సు అయి చూద్దాం
ఏమంటుందో అని ..హాండ్స్ ని స్లో గా నడుము
మడతల నుండి బొడ్డు వరకు తిస్కేల్లాను.
మెత్తగాత్త జరుతున్నాయి న వెళ్ళు తన నడుము
మీద. ఏదో తెలియని హాయి… మైకంలా ఉంది.
మత్తుగా ..కొత్తగత్త.. గమ్మత్తుగా ఉంది. ” స్స్స్
….అబ్బా …!!”అని మూలిగింది. “చంపెస్తునావు”
అని గోనిగిం ది. “ఏమైంది అంటీ నొప్పి ఎక్కువ
అయిందా ” అన్నా ను కావాలనే. మల్లి బొడ్డు
నుండి పైకి మడతల వరకు రివర్స్ లో ఇంకా
గట్టిగాట్టి రాసాను. “స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ హమ్మ
…”అంది. మైండ్ పాదరసంలా పని చేస్తుం ది .
ఇలాగె కంటిన్యూ చేసి ఎలాగైనా ఎక్కేయాలి ఈ
రోజు. తనలో చిన్న వొనుకు లాంటిది
తెలుస్తుం ది నా చేతులకి. నా పరిస్థితిస్థి కూడా
అలానే ఉంది ఇంచుమించు. రెండు మూడు
సార్లు గట్టిగాట్టి రుద్దాను నడుము నుండి బొడ్డు
వరకు. బొడ్డు నుండి బ్యాక్ వెన్ను పూస వరకు.
స్లో గా చేతులని బ్యా క్ నడుము మీద నుండి
పిర్రల వైపు తెస్తున్నా ను. తనలో అలజడి. నా
చేతులు కూడా ఫుల్గా వొనుకుతున్నాయి..ఏమైనా
రివర్స్ అయితే ఎలా అని..కొం చెం కిందకి తేచి
నొక్కా ను పిర్రలను గట్టిగాట్టి రెండు చేతులతో
రెండు పట్టి. ట్టి ఆయిల్ మరక పడింది రెండు
పిర్రల మీద ఉన్న చీర మీద.
“ఎయీఈఈఈఈఇ. అని suddunga ఉల్టా
తిరిగింది. “ప్లీజ్
ప్లీ
ఆంటీ…” ఏదో ఉన్మా ద స్థితోస్థి లో
ఉన్నా ను.శారీ ని పక్కన పడేయడం వలన
సల్లమీ
ల్ల
ద జాకెట్ తప్ప ఏమిలేదు. అలా
తిరగడం తో సల్లు ఉబికి జాకెట్లో నుంచి
పొడుచుకువోస్తున్నాయి. nipples sharpness
తెలిసిపోతుంది. అలాగే రెండు చేతులు
తిస్కేల్లి సల్ల మీద వేసి నొక్కా ను. ఆ
హటాత్పరిమానానికి షాక్ అయింది. “ఒయ్ ఎం
చేస్తున్నా వు .. వొదులు ….” అని చేతులు
నేట్టేయట్టే పోయింది. ఇంకా బిగించాను సల్ల మీద
చేతులని. ఆ సల్ల మెత్తదత్త నానికి నా చేతులు
ఇంకా బిగుసుకున్నై నాకు తెలియకుండానే
.ఇంతలో తన ఫోన్ మోగింది.” హే ఉండు
…ఫోన్…”అని నన్ను నెట్టేసింట్టే ది./07
దెబ్బకు సెక్సువల్ మూడ్ నుండి
బయటపడ్డాను. ఏంటి నేను ఇంతగా అడ్వా న్సు
అయ్యా నా అంటీ తో..”””కామాతురానాం న
భయం న లజ్జ””” జ్జ …ఎపుడో చదువుకున్నది
గుర్తొచింర్తొ ది. అక్కడే నిల్చొ ని పరి పరి విధాలుగా
ఆలోచిస్తున్న. అంకుల్ అనుకుంట ఫోన్ కూడా
మాట్లాడేసింది. “ఒయ్ ..ఏంటి అల
నిల్చున్నా వు” అంది మాములుగా ఎం
జరగనట్టుగా. ఆడవాళ్ళూ ఎంత చతురులు.
ఎమోషన్స్ ని బాగా కంట్రోల్ చేస్కుం టారు.నేను
ఏమి మాట్లాడాలో తెలియక ” సారీ
…అంటీ…మిమ్మల్ని అలా చూసే సరికి కంట్రోల్
చేస్కోలేకపోయాను….”అన్నా ను తల
దించుకొని. కళ్ళ లోకి చూసే దైర్యం
లేకపోయింది. తనే దెగ్గరగ్గ కు వొచి బుజం మీద
చేయి వేసి “నాకు ఇష్టం లేకుండా నువ్వు ఏమి
చేయలేదు ..ఎందుకు అలా తల
దిన్చుకున్నా వు ..నువ్వం టే ఇష్టపష్ట
డ్డాను కాబట్టే
అంత వరకు రానిచాను…” అంది మార్దవంర్ద గా.
చివాల్న తల ఎత్తి అంటీ కళ్ళలోకి చూసాను.
కళ్ళ బాష కళ్ళకే తెలుస్తుం దేమో. గట్టిగట్టి
కౌగిలిన్చుకున్నా ను. చిత్రంగా ఈ కౌగిలింతలో
కామం తాలూకు ఆనవాళ్ళు కూడా
లేవు.ఇపుడిపుడే తెల్స్తుం ది సెక్స్ అంటే
ఎక్కువ మానసికం కొం చెం శారీరికం అని. ఏంటి
అంటీ ని కలిసి నప్పటినుండి ఏదో తెలియని
maturity వొస్తుం ది నాలో. వింతగా అనిపిస్తుం ది
నాకే. అలానే కాసేపు పట్టుకున్నా ను. ఇంతలో
డోర్ బెల్ మోగింది.తను నన్ను విడిపడి చీరని
సర్దుకొని,
“సోఫా లో కూర్చో నేను డోర్ తీస్తాను”
అంది. నేను వెళ్లి సోఫాలో కూర్చున్న.తను వెళ్లి
డోర్ తీసిం ది. వొచింది తన ఫ్రెండ్ సంధ్య.
లోపలికొస్తూ నన్ను చూసి నవ్విం ది.నేను కూడా
ఒక నవ్వు పారేసాను. నాకు ఎదురుగ ఇద్దరుద్ద
కూర్చున్నారు. “సరే అంటీ..ఇద్దరుద్ద ఫ్రెండ్స్
కలిసారు కదా ఇక నేను ఎందుకు మధ్యలో
పానకంలో పుడకలా …నేను వెళ్తాను ” అని
లేచాను సోఫా పైనుండి. “ఒయ్ పర్లేదు
ర్లే
కూర్చో.
తను నా ఫ్రెండ్ కాదు. నా కజిన్ …కాకపోతే
ఫ్రెండ్స్ ల ఉంటాము…” అంది. నేను షాక్
ఆయ్యా ను. “ఓహ్ అవునా…నేను మీరు ఫ్రెండ్స్
అనుకున్నా ను.”అన్నా ను అలాగే మల్లి
కూర్చుం టూ. వాటర్ బాటిల్ తీస్కొ ని రావడానికి
అంటీ fridge దెగ్గరగ్గ కు వెళ్ళిం ది. నేను సంధ్య ని
ఎగాదిగా చూసాను బానే ఉంది ఇది కూడా ట్రై
చేస్తే పడేట్టుగానే ఉంది.తల
విదిల్చుకున్నా ను.ఏంటి మైండ్ కోతిలా
అలోచింస్తుం ది. అంటీ బాటిల్ తేచి సంధ్య కి
ఇచింది తను కూర్చుం టూ ” చందు..మేము
ఇద్దరంద్ద పేరుకి cousins మే ఐన కూడా ..సొంత
అక్క చెల్లలా
ల్ల
గే పెరిగాము. మా ఇద్దరిద్ద మధ్య ఎం
దాపరికాలు ఉండవు…”అంది casualga . నాకు
గుండెలో రాయి పడ్డట్టు
డ్డ ట్టుగా అయింది. కొం పదీసి
ఈ రోజు జరిగింది తనతో షేర్ చెస్కొ దు కదా.
నేను మాట మార్చడానికి అన్నటుగా “ఏంటి
సంధ్య గారు ఎక్కువ మాట్లాడారా…??” అని
అడిగాను. అంటీ పెద్దగద్ద నవ్వి “ఇది సైలెంట్
కాదు violent ….మాట్లాడడం స్టార్ట్
చేసిందా…తట్టుకోవడం కష్టం ” అంది తన తొడ
మీద గిచుతూ. “అబ్బ..ఉండవే …ఎపుడు చూడు
తొడ మీదే గిచుతావు. మీ మరిది గారు చూసి
ఏంటి ఇలా కందిపోయఎంటి అని అడిగాడు
కూడా మొన్న” అంది నిస్టురంగా అంటీ తో
తొడని రుద్దుకుంటూ.నేను ఒకడిని పరాయి
వాడిని ఉన్నా ను అనే సృహ కూడా లేకుండా.
అబ్బో దీనికి బానే ఉంది గుల. ఒకసారి కెలికి
చూడాలి. ముందు అంటీ తో అయ్యా క.దీని
సంగతి చూడాలి.ఈ ఆలోచనలకి నాలో నాకే
నవ్వు వొచింది. ఆమె నా వైపు చూసి ” ఎందుకు
నవ్వు తున్నా వు ” అంది నన్ను చూస్తూ.అలా
అడుగుతుంది అని expect చేయని నేను
కంగారుగా “ఎం లేదు అంటి..నాకేదో గుర్తొచ్చి ర్తొ
….”అంటుండగానే . “అంటీ నాఆఅ..!!!”అంటూ
నిల్చొ ని. “నేను అంటీ లా కన్పిస్తున్నా న ..సరిగా
చూడు.” అంది .నాకు ఏమనాలో అర్దం కాలేదు.
అంటీ నీ కలగచెస్కొ ని “చెప్పా న చెం దు…ఇది
మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తే అంతే అని” అంది
ముసిముసిగా నవ్వుతు. పక్కనే ఉన్న వాటర్
బాటిల్ తీస్కొ ని వాటర్ తాగుతున్న ఎం
చేయాలో తెలియక. “వోదిలేయ్య వే ..పిల్లోడు
కదా” అంది ఆమెతో అంటీ. “పిల్లోడా …..!!”
నన్ను ఎగాదిగా పైకి కిందకి చూస్తూ ” పిల్లోడిలా
లేడు.. వదిలేస్తే మన ఇద్దరిద్ద నీ దున్నేసేలా
ఉన్నా డు ” అంది అంటీ కి కన్ను గిటుతూ.
వాటర్ తాగుతున్నా ను కదా ఆ మాటలకి నాకు
పొల మారింది….అంటీ దిగ్గున లేచి వొచి నా
వెన్ను నిమిరింది. నన్ను అంటీ ని ఎగాదిగా
చూసి “వొచి రెండు రోజులు కాలేదు …అపుడే
వెన్ను నిమరడలు.. మల్లి అతనికి నువ్వు సపోర్ట్
పిల్లోడు అని ” అంది అంటీ తో. “ఉండవే
నువ్వు…ఛాన్స్ దొరికితే ఎక్కేస్తావు…” అని నా
పక్కనుండి లేచి తన పక్కన కూర్చుం టూ
అంది అంటీ. అబ్బో ఇద్దరుద్ద ఆడాళ్ళు
కలుసుకుంటే పక్కన ఒక నాలాంటి బక్రా
దొరికితే ఆడుకుంటారు కదా.
“బెంగుళూరు ఎందుకు వోచావు…” అంది సంధ్య
అంటీ. “మీలాంటి అంటీ లను పడెయ్యడానికి ”
అన్నా ను నవ్వును బిగపడుతూ. గట్టిగట్టి నవ్విం ది.
హిమ నెమో చిలిపిగా నా వైపు చూసి
ముసిముసిగా నవ్విం ది. “అంత సీన్ ఉందా
నీకు…ఇద్దర్ని ద్ద హేండిల్ చేయగలవా…చూస్తే
మూతి మీద సరిగా మీసం కూడా మొలవలేదు
“అంది నన్ను ఉడికిస్తున్నాట్టుగా. అబ్బో దీనికి
బానే ఉంది గుల. “సరే మాట్లాడుతూ ఉండండి
..నేను టీ తెస్తాను ” అని కిచెన్ లోకి వెళ్ళిం ది
అంటీ. “ఇద్దర్నేద్ద ర్నేమో కాని నిన్ను హేండిల్
చేయడం చాల కష్టం అనుకుంట…” చిలిపిగా
చూస్తూ అన్నా ను సం ధ్య అంటీ ని. “నన్ను మా
ఆయనే సరిగా హేండిల్ చేయలేడు…. ఇంకా
నువ్వేమి చేస్తావు ..” అంతే ఘాటుగా respond
అయింది. “ఐతే ఒక్కరు సరి పోరు మిమ్మల్ని
హేండిల్ చేయాలి అంటె..” కళ్ళలోకి చూస్తూ
అన్నా ను. ఎందుకో ఆమెతో మాట్లాడుతుంటే
ప్యాం టు లో చిన్నో డు లేవడం స్టార్ట్ చేసాడు.
ఇంతలో అంటీ టీ ట్రే తీస్కొ ని వొచింది.
“పిల్లోడు కొం చెం వేడి ఎక్కినట్టున్నా డు … టీ
వొద్దు ఏదైనా చల్లని
ల్ల
మజ్జిగజ్జి లాంటిది ఇవ్వు” అని
ప్యాం టు వైపు చూస్తూ అంది సంధ్య అంటీ.
అమ్మనియమ్మ ఇది గుర్తుపట్టిం ది నాది లేచింది
అని.దీన్ని అంటీ కంటే ముందే దెం గాల్సి
వొస్తుం దేమో./08
ఇంతలో అమ్మ దగ్గరగ్గ నుండి కాల్ వస్తే
బయటకు వోచాను. అమ్మతో మాట్లాడి లోపలి
వోద్దముద్ద అనుకుం టుంటే ఇద్దరిద్ద మాటలు
విన్పిస్తున్నాయి అలాగే ఫోన్ చెవి దెగ్గరగ్గ
పెట్టుకొని ఫోనులో మాట్లాడుతున్నటుగా చేస్తూ
వాళ్ళ మాటలు వింటున్నా ను. “ఏమే ..నిన్ను
గోకాడ ఏమైనా…” అని అడిగింది అంటీ ని
సంధ్య. “హే అలాంటిది ఏమిలేదు ..కుర్రోడు
చాల మంచోడు….”అంది అంటీ. “నిజం చెప్ప వే
..నా దెగ్గరగ్గ దాస్తున్నావా…పర్లేదు
ర్లే
కుర్రోడు
sinceregane ఉన్నా డు. proceed అవ్వు….”అంది
సంధ్య. “అంటె కొం చెం గోకాడు ..కాని అంతలో
నువ్వు పానకంలో పుడకలా వోచావు” అంది
అంటీ. అమ్మో వీళ్ళు అన్ని మాట్లాడుకుంటారు.
ఒక విదంగా మంచిదే అనుకో. ” ఎం….. నీకు
కావాలా..???” అని నవ్విం ది అంటీ. “వాడ్ని
చూస్తే నాకు కూడా కుమ్మిం చుకోవాలి
అన్పిస్తుం దే కాని… నీది ఐతే బోణి చేయించుకో
ఫస్ట్” స్ట్ అంటూ గిచినట్టుగా ఉంది.”ఏంటీ..అంత
గట్టిగట్టి గిచుతావా అక్కడ….పంది…..”అని వీపు
మీద కొట్టినట్టి చపుడు వినిపించింది. “మనం
మాట్లాడుకునేది ఎవరైనా విన్నారంటే …రోజు
ఎందరితో దొబ్బిం చుకున్తున్నారో అనుకుంటారే”
అంది సంధ్య. ఇంకా ఎం వినాల్సి వొస్తుం దో
అని నేను ఇంట్లోకి వొస్తున్నట్టుగా పాదాల
సౌండ్ చేశాను. ఇద్దరుద్ద మాటలు ఆపేసారు.
సోఫా లో కూర్చుం టూ “ఇద్దరుద్ద అక్క చెల్లల్లు
ల్ల ల్లు
సీక్రెట్స్ మాట్లాడుకున్తున్నట్టుగా
ఉన్నారు….నేను వేల్లిపో
ల్లి
నా..”అని చిలిపిగా
ఇద్దరిద్ద వైపు చూసాను. ఒకరి ముఖాలు ఒకరు
చూస్కొ ని నవ్వుకున్నారు. “నువ్వెం దుకులే…
నేనే వెళ్తాను…అసలే పానకంలో పుడక లా
ఇక్కడ ఉన్నా ను అని కొం దరి ఫీలింగ్…”అంది
నిష్టుర పడుతూ సంధ్య అంటీ. ఆ మాటలకి
నాకు నవ్వొ చింది . నన్ను చూసి హిమ అంటీ
కూడా నవ్విం ది. “నవ్వకండి..నాకు ఎక్కడో
కాలుద్ది” ద్ది అని ఉడుక్కుం టూ అంది సంధ్య
అంటీ. అమాయకంగా పేస్ పెట్టి ” ఎక్క డ…..!!!”
అన్నా ను. అల అమాయకంగా అడిగే సరికి హిమ
అంటీ పక్కున నవ్విం ది. ఇంకా మండింది
సంధ్య అంటీ కి. “ఎం కాలిన చోట నువ్వు
ointment రాస్తావా” అని satire వేసింది. నేను
హిమ అంటీ మొహం చూసాను.మా ఇద్దర్ని ద్ద
చూసి సంధ్య అంటీ మూడ్ మారి పోయి తను
కూడా నవ్విం ది. నేను suddega కిందికి వొం గి
చూస్తున్నా ను. “ఎం వెదుకుతున్నవు..”
ఆచర్యం గా అడిగింది కిందకి చూస్తూ హిమ
అంటీ. “ముత్యాల కోసం ” అంటూ seriousga
వేదుకుతున్నట్టుగా ఫొస్ పెట్టాను. “ముత్యాలా
…..!!!” అని అయోమయంగా అడిగింది సంధ్య.
“మీరు seriousga ఉండి ఉండి ..suddenga
నవ్వారు కదా …ముత్యాలేమైన పడిపోయయేమో
అని…”అని నవ్వును ఆపుకుంటూ అన్నా ను.
“ఏమో అనుకున్నా ను కాని….నువ్వు
మాములోడివి కాదు నాయన.. ” అంది నవ్వుతూ
సంధ్య అంటీ./09
ఇంకా కాసేపు సరదా సరదాగా గడిచిపోయింది.
తర్వా త నేను రూం కి వోచి రెడీ అయి బయటకు
వెళ్లి మల్లి నైట్ 8 కి వోచాను. అప్పటికి ఇంకా
అంకుల్ రాలేదు.మెయిన్ డోర్ ఓపెన్ చేసీ
ఉంది. “ఆంటీ……అంటీ…..”అనుకుంటూ
లోపలి వెళ్ళా ను. అం టీ కిచెన్ లో ఉంది. “ఏంటి
ఎక్కడికేల్లావు….”తను వొం ట చేస్తూనే అడిగింది.
“జస్ట్ అలా బయటకి వెళ్లి వోచాను.”అంటూ
చెప్తూ అంటీ వైపు చూసాను. శారీని పైట రెండు
సల్ల మధ్య నుండి తిస్కేల్లిం ది బొడ్డులో
దోపుకొని ఉంది. సైడ్ నుండి చూస్తున్నా ను కదా
చాల sexyga ఉంది. ఎలాగు ఓకే లాగే ఉంది
కదా..చిన్నగా వెళ్లి వెనక నుండి గట్టిగట్టి
పట్టుకున్నా ను. పిర్రలు మెత్తగాత్త తగిలాయి. ”
ఒయ్ ..ఏంటిది ..వొం ట చేస్తున్న
ఇక్కడ….అంకుల్ వచ్చే టైం అయింది..
వొదులు…” గిన్నె లో గరిట తిప్పుతూ. “ఉహు
..వొదల బోమ్మాలి నిన్నో దల..” అని అంటూ
రెండు చేతులతో రెండు సళ్ళు పట్టి పిసికాను.
అంటీ స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ అంది. ”
ఓయి….వొదులు అంకుల్ వోచే టైం
అయింది….ప్లీజ్
ప్లీ
…” అంది. పైన సళ్ళు, కింద
పిర్రల మెత్త దనానికి నాది లేచి ఆంటీ రైట్
సైడ్ పిర్రకు గుచుకుంటుంది. వోదిలినట్టే చేసి
మల్లి గట్టిగట్టి పట్టాను సళ్ళు. ” అబ్బ్బా ఆ
…చంపేస్తున్నా వు కదరా…వొదులు” అం ది. తన
వాయిస్ లో చేం జ్ వొచింది హస్కీ గ అయింది. ముచికలను చిన్నగా నలిపాను. “ఒయీఈ
అగు..ఉర్కేం టే ఇక్కడే ఎక్కేసేతట్టుగా ఉన్నా వు.
వొద్దు ఇపుడు ..అంకుల్ వొస్తారు…ప్లీజ్
ప్లీ
” అంది
requesting గా. నా వైపు తిప్పుకొని గట్టిగట్టి తన
పెదవులని నా నోట్లోకి తీస్కొ ని కిస్ చేశాను. నా
tongue ని తన నోట్లో దూర్చి గట్టిగట్టి పిర్రలు పట్టి
పిసికి వోదిలేసాను. “అబ్బ…ఎం నలుపుడు
ఇది..చంపేస్తున్నా వు…”అంది. ఇంతలో బయట
గేటు సౌండ్ అయిం ది. నేను ఫాస్ట్గా వెళ్లి హాల్
లో సోఫాలో కూర్చున్న. చేతులు చిన్నగా
వొనుకుతున్నయి. అక్కడ ఉన్న పేపర్ తీస్కొ ని
చదువుతూ ఉన్నట్టుగా కూర్చున్నా ను. అంకుల్
లోపలి వోచాడు. అంటీ వొం ట రూం లో నుండి
వోచి ” చెప్పను కదండీ. ఈ బాబు నే రెంట్ కి
వొచింది..”అని చెప్పిం ది. అంకుల్ కి విష్
చేశాను. తను విష్ చేసి స్మైల్ ఇచి బెడ్ రూం
లోకి వెళ్ళా డు. నేను అపుడే వెళ్తే బాగోదు అని
అలాగే కూర్చున్నా ను. అంకుల్ రిఫ్రెష్ అయి
వోచాడు. నా పక్కన సోఫాలో కూర్చుం టూ “సో,
బెంగుళూరు కి జాబు ట్రైల్స్ కోసం వోచావా”
అన్నా డు. నా గురించి అన్ని అడిగి తెలుసుకొని.
“గుడ్ …నీ ప్రొఫైల్ కి .. ట్రై చేయి మంచి జాబు
నే దొరుకుతుంది…”అన్నా డు నా బుజాన్ని
తడుతూ. “వొం ట రెడీ వోచి
బొం చేయండి…”అంది అంటీ కిచెన్ లో నుండి
వొస్తూ. నేను ఇబ్బం దిగా లేచి,
“అంకుల్ నేను
వెళ్తాను….”అన్నా ను. “పర్లేదు
ర్లే …రోజు మా
ఇంట్లోనే భోజనం చేయి. ఇక్కడ దేగ్గర్లో
గ్గ ర్లో
హోటల్స్ కూడా లేవు. మొహమాటపడకు..”అన్నా డు. ఇంకా చేసేది
ఏమి లేక అంకుల్ తో పాటుగా వెళ్లి తిని రూం కి
వెళ్లి పడుకున్నా ను.
ఉదయం లేచేసరికి 10 అయింది. ఫుల్గా నిద్ర
పట్టిం ది. బద్దకంద్ద గా లేచి బ్రెష్ వేసి బయటకి
వోచాను. అంటీ ఇంటికి తాళం వేసి ఉంది.
ఇంత పొద్దున్న ఎక్కడికేల్లర
ల్ల బ్బ అనుకుంటూ
తాత షాప్ కి వెళ్లి టీ తాగి కాసేపు అతనితో
మాట్లాడి రూం కి వోచి స్నా నం చేసి పేపర్
చదువుతూ కూర్చున్న. టైం అప్పటికే 12
కావొస్తుం ది. suddenga వర్షం స్టార్ట్ అయింది.
కొం చెం సేపటి తర్వా త గేటు సౌండ్ అయింది.
ఓహ్ అంటీ వాళ్ళు వోచి ఉంటారు అనుకుంటూ
అలానే పేపర్ చదువుతున్నా ను. డోర్ దెగ్గరగ్గ
సౌండ్ అయింది. తలెత్తి చూసాను. ఎదురుగ
సంధ్య అంటీ తడిచిన బట్టలట్ట తో. suddenga
చూసి షాక్ అయ్యా ను. తేరుకొని లేచి వెళ్లి ”
రండి అంటీ. అయ్యో ఫుల్గా
తడిచిపోయినట్టున్నారు..”అన్నా ను.వొం టికి
అతుక్కొ ని ఉంది చీర. తడిచిన పైట లో జాకెట్
పలచగా ఉందేమో నల్లటి
ల్ల
bra దర్శనం
ఇచింది.”ఆ.. వర్షం పడితే తడవకుండా
రావడానికి నేనేమి దేవకన్యను కాను…”అంది.
అబ్బ దీనితో మాట్లాడడం చాల కష్టం అని
మనసులో అనుకోని. “ఇపుడు కూడా దేవ కన్య
లాగే ఉన్నారు…”అన్నా ను సళ్ళు చూస్తూ.
“అబ్బ…చ …..ఇంతకీ బయటే నిల్చోపెట్టి
మాట్లాడుతావ..”అంది కమాండింగ్ గ. ” రండి
లోపలి కి.” వెళ్లి టవల్ తేచి ఇచ్చను. చేతులెత్తి
తల తుడుచుకుంటుంది. ఆ భంగిమలో
నిజంగానే దేవకన్యల అనిపించింది. బొద్దు
కిందకి చీర నడుము మీద బొడ్డు దెగ్గరగ్గ నీటి
బిందువులు అబ్బ ఎంత sexyga ఉందంటే
అలానే సోఫాలో పడేసి కుమ్మేయ్యాలి అనేం తగా
కసేక్కి పోయాను. . తడిచిన చీరలో ఒక్కొ క్క
పిర్ర separatega ఒక్కో చిన్నపాటి బిందె లా
గున్నాయి. దాని పిర్రలు చూసి గుటకలు
వేసాను. వీపు విశాలంగా ఉంది. అలాగే వెళ్లి
కసిగా పట్టేయ్యా ట్టే లి వెనక నుండి అనేం తగా
పిచేక్కిపోయింది. నా వైపు తిరిగి ” నువ్వు చాల
ఫాస్ట్ అనుకున్నా ను…..” అంది.
అర్ధం కానట్టుగా చూసాను తన వైపు. ”
పప్పుసుద్ద….” ద్ద అంది మల్లి. ల్లి
దీనమ్మ దీనికి బాగా
గుల ఉంది. ఏమైతే అది అయింది అని లేచి
fastga దెగ్గరగ్గ కు వెళ్లి రెండు సళ్ళు పట్టి వెనక్కు
నెట్టుకుంటూ గోడకు నిల్చోపెట్టి గట్టిగట్టి నొక్కా ను
సళ్ళు. “హీయీఈ ……..”అంటూ నన్ను
నేట్టేయట్టే బోయింది. అలానే గోడకి వొత్తి పట్టుకొని
తన లిప్స్ ని నా లిప్స్ తో ముసేసాను. తన
కింది పెదవిని నా నోట్లోకి తీస్కొ ని
చికుతున్నా ను.తను నా ఛాతి మీద ఉన్న
చేతులు సడలించింది. అలాగే నా నాలుకను
తన నోట్లోకి కుచ్చి ఫుల్ గ కెలికాను…కింది
పెదవిని పై పెదవిని మర్చి మర్చి చికాను.తను
వీపు చుట్టూ చేతులు వేసి ఇంకా హత్తుకుంది
నన్ను. నేను రెండు సళ్ళు గట్టిగట్టి పట్టి చపాతీ
పిండిలా పిసికాను నోటిని వొదిలి నెక్ మీద గట్టిగట్టి
ముద్దులు పెడ్తున్న. గోడకి గట్టిగట్టి అదుముతున్న
నా బలం మొత్తం ఉపయోగించి. నా మడ్డ తన
పువ్వు పైన నొక్కుకుంటుంది చీర పైనుండి.
అదే ఊపులో నా షార్ట్ లాగేసి మడ్డదీడ్డ సి అంటీ
చేతిలో పెట్టాను. గట్టిగట్టి పట్టిం ది తమకంతో
మడ్డనిడ్డ . రఫ్ గ వెనకకు తిప్పి చీర ని పైకి లేపి
మడ్డ చేతిలో పట్టుకొని పిర్రల చీలికలో మధ్య
రాసాను గట్టిగట్టి .. “హే వొద్దు ఎం చేస్తున్నా వు
అక్కడ పెట్టకుట్ట …” అని గింజుకుంది. “ఎక్కడ
పెట్ట వొద్దొ …చెప్ప వే..” అని గట్టిగట్టి సళ్ళు
పిసుకుతూ మడ్డనిడ్డ పిర్రల మధ్య కుచాను గట్టిగట్టి .
” ప్లీజ్
ప్లీ
రా కావాలంటే నా pappani దెం గు….కానీ
ass లో పెట్టకుట్ట …ప్లీజ్
ప్లీ
….”అంది బలహీనంగా
పక్కనున్న కిటికీ ని పట్టుకుంటూ. “దెం గుతానె
దేన్గకుం న్గ డా వోదులుతాన మీ ఇద్దర్ని ద్ద ….అసలే
కసేక్కి ఉన్నారు ఇద్దరుద్ద ….” అని పచ్చిగా
అన్నా ను.అలాంటి మాటలు నా నోటి నుండి
ఎలా వొస్తున్నాయో అర్ధం కావడంలేదు. మడ్డ
పూకు దెగ్గరిగ్గ కి వోచేట్టుగా కొం చెం లేపింది బేస్
ని. దాని పు రేమ్మలకి నా మడ్డ తాకింది. ఇంకా
తట్టుకోవడం నా వల్లకా
ల్ల
లేదు. గట్టిగాట్టి పుకులో
కుచాను మడ్డనిడ్డ ఒక తోపు తోసి . “స్స్స్స్స్స్
హంమ్మ ….చంపేస్తావా ఏంటి రా…..”అంది.
“ఇస్త్తు న్నా ను కదా ఎందుకు అంత
ఆత్రం…చిన్నగా నెట్టార బండ వెదవ…..”అంది
.మొత్తం లోపలి దించాను పువ్వులోకి మడ్డనిడ్డ .
కొం చెం లాగి మల్లి కస్సున దించాను.”
స్స్స్స్స్స్స్స్ హమ్మ….చెప్ప్తే వినవా…..
ఈ angle లో చిల్చుకొని పోతుందిరా
…నీది….కావాలంటే మంచం మీద పడేసి
కుమ్ముకో..నీ ఇష్టం …హామ్మ చంపేస్తున్నా వు
రా……”అంది. నేను విన్పిం చుకునే స్థితిస్థి లో
లేను…నాకు అదే ఫస్ట్ టైం.. గట్టిగాట్టి 10 దెబ్బలు
వేసి …ఫుల్గా క కర్చేసను అంటీ
పువ్వులో….అలానే పట్టుకున్న నీరసంగా అంటీ
ని వెనక నుండి. తను ఏమనలేదు కాసేపు.
అలానే ఉండనిచింది.తర్వా త తనే లేచి ..మీద
నుండి లేమ్మన్నాటుగా సైగ చేసింది. నీరసంగా
లేచాను./10
బాత్ రూం కి వెళ్లి వోచి సోఫాలో కూర్చున్న.
తను కూడా వెళ్లి వోచి నా పక్కన కూర్చుం ది.
Thank you అని బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టాను.
“expect చేయలేదు నువ్వు ఇలా చేస్తావు అని ”
అంది బుజం మీద తలని పెడ్తూ.”నువ్వు రెచ
కొట్టావు …accidentalga జరిగింది” అన్నా ను.
తల పైకెత్తి నా కళ్ళలోకి చూసింది. చప్పున
నేను తలను పట్టుకొని లిప్ లాక్ చేశాను. మల్లి
నా మడ్డ లేవడం స్టార్ట్ చేసింది. తను short
మీద హ్యాం డ్ పెట్టి ” మల్లి నా ….” అంది
గారంగా. “ప్లీజ్
ప్లీ
అంటీ… ఇంతకూ ముందు
తొం దర తొం దర చేశాను …నువ్వే అన్నా వు కదా
బెడ్ మీద నీ ఇష్టం అని….” గుర్తు చేస్తూ
అన్నా ను. వర్షం ఇంకా పెరిగింది. తన వొడిలో
పడుకున్నా.సల్లు నా పేస్ కి దెగ్గరగ్గ ఉన్నాయి
కొం చెం తల లేపి రెండు సల్లు కిస్ చేశాను.
“స్స్స్స్స్ …మల్లి మూడ్ తెప్పిస్తున్నా వు రా….”
అంది నా తలలో వెళ్ళు పెట్టి నిమురుతూ. ”
ఇలా పడుకుంటే ఎలా ఉందొ తెలుసా”
అన్నా ను. ” మ్మ్మ్మ్ … ఎలా ఉంది ” అంది.
” చిన్న పిల్లాడు వొడిలో పడుకొని పాలు
తాగుతాడు చూడు అల ఉంది ” అన్నను
నవ్వుతు.
” పాడు పిల్లోడా..” తల మీద చిన్న మొట్టి కాయ
చేస్తూ. “నాకు కూడా అల తాగాలని ఉంది.”
అన్నా ను గోముగా ఏమంటుందో అని ఆత్రుతగా
కళ్ళలోకి చూస్తూ. “హ్మ్మ్ …అడగొద్దు ..నచ్చిం ది
చేసుకుంటూ వెళ్ళా లి ” అంది చిలిపిగా కళ్ళు
తిప్పుతూ. ఆమాట కి నాది ఫుల్గా లేచింది.
“పాలు తాగే పిల్లడు
ల్ల
ఎక్కడ ఐన అల లేపుతాడ”
అంది నా షార్ట్ వైపు చూస్తూ.”ఎం లేపాను ”
అన్నా ను కన్ను గిటుతూ. “ఎం లేపవా …”
అంటూ నా షార్ట్ లోకి హ్యాం డ్ పెట్టి మడ్డనిడ్డ
పట్టిం ది. “అబ్బ.. అంటీ…..ఎం పట్టావు…”
అన్నా ను.” అమ్మో ఇంత ఉందా నీది…వెనక
నుండి చేసావు కదా నేను చూడలేదు…” అంది
దాన్ని నలుపుతూ. పైట ని లాగేసాను.రెండు
సల్లు నా కళ్ళకి దేగ్గరగ్గ లో….ఆ పడుకున్న
directionlo చుస్తే రెండు కొం డలని చూస్తున్నట్టు
ఉంది. జాకెట్ మీద నుండి మల్లి కిస్ చేశాను
తమకంతో. “స్స్స్స్స్ ..అబ్బ చంపేస్తున్నా వు రా..
చీకు వాట్ని బాగా ” అంది. రెండు చేతులతో
నొక్కి జాకెట్ హుక్స్ పట్టి లాగాను.రెండు హుక్స్
తెగిపోయాయి.” ఒయ్ . అల చించితే ఇంటికి
ఎలా వెళ్ళా ను…బండ వెదవ” అంది. “ఇక్కడే
ఉండి పో..”అన్నా ను తమకంగా బ్రా లో ఉన్న
సల్లని
ల్ల
చూస్తూ. “మా అయన పెర్మ నెం ట్ గ
పంపిస్తాడు నీ దెగ్గరగ్గ కు…”అంది “పర్లేదు
ర్లే
వోచేయి….రోజు కుమ్మేస్తాను…” అన్నా ను సల్లని
ల్ల
పట్టుకుంటూ. “స్స్స్స్స్ …..రోజు నువ్వు కుమ్మితే
నా పప్ప తట్టుకోదు రా ..” అంది హస్కి గ. నేను
బ్రా సల్ల పైకి అని రెండు nipples ని నలిపాను.
“స్స్స్స్స్స్ చికుతా అని చెప్పి
నలిపెస్తున్న వేంటి రా…”అంది. వాటిని తేరిపార
చూసాను. చనుమొనల చుట్టూ రెడ్ గ సర్కిల్
పెద్దగాద్ద ఉంది. “అబ్బ ఏమున్నాయి అంటీ నీ
చనుమొనలు, దాని చుట్టూ ఎరుపు రంగులో
…చూస్తేనేస్తే కసేక్కిపోతుంది” అన్నా ను
తమకంగా వాటినే తదేకంగా చూస్తూ వేళ్ళతో ఆ
చుట్టూ ఉన్న ఎర్రటి ప్లేస్
ప్లే
లో రాస్తూ. “ఎపుడు
చూడలేదా ఇలాంటివి..” హస్కి గ అంది.
“లేదాంటి ….realga ఎపుడు
చూడలేదు…”అన్నా ను. “మరి ఎలా చూసావు….”
అంది నవ్వుతు. “నెట్ లో చూసాను
….”అన్నా ను nipple edge ని రాస్తూ.
“ఇంతవరకు ఎవరిని చేయలేదా…. ” అంది.
“ఉహు…ఫస్ట్ నిన్నే అంటీ..” అన్నా ను కొం చెం
గట్టిగట్టి రాస్తూ nipple ని. “స్స్స్స్స్ ……” అంది.
“ఐతే నీకు నేనే పురుషరికం చేశాను” అంది
కన్ను గిటుతూ చిలిపిగా నవ్వుతు.
“పురుషరికమ….” అడిగాను అర్ధం కాక.
“ఆడపిల్లకు
ల్ల ఫస్ట్ చేస్తే కన్నె రికం అంటారు. నీ
లాంటి మగ పిల్లాడికి ఫస్ట్ చేస్తే పురుషరికం
అంటారు…రా….” అంది తమకంగా నా కళ్ళలోకి
చూస్తూ ఏదో సాదించిన దానిల. “అవును అంటీ
.. నీ కెవరు చేసారు కన్నె రికం..” అన్నా ను
చిలిపిగా నవ్వుతు. “హ్మ్మ్ .. ఇంకెవరు… మీ
అంకుల్ నే….”అంది. తనే మల్లి అంటూ “మల్లి
ఇపుడు నీకు కూడా ఛాన్స్ ఉంది….” అంది
కన్ను గీటుతూ.. “ఎక్కడైనా రెండు సార్లు
కన్నె రికం ఉంటుం దా..” అన్నా ను అర్ధం
కానట్టుగా. “మెంటల్..అంకుల్ అన్ని చోట్ల
కన్నె రికం చేయలేదు ….” అంది వచ్చే నవ్వును
ఆపుకుంటూ. అర్ధం కానట్టు అయోమయంగా
చూసాను. “పప్పుసుద్ద …” అంది teasing గా. “నీ
…..” తల ఎత్తి ఒక సన్నుని నోట్లోకి
లాక్కున్నా ను. ” ఒయ్ మెల్లిగా
ల్లి ..రా.. బండోడ..”
అంది. nipple మొత్తం నోట్లో కి లాక్కొ ని కసిగా
పిల్చా ను. తను నా తలని నిమురుతూ
నొక్కుతుంది. ఇంకో చేతితో రెండో సన్ను పట్టి
నలుపుతున్నా ను. “అబ్బ…..చిన్నగా చికు
రా…కొరకకు అలా..” అని నా తలని ఇంకా గట్టిగట్టి
నొక్కుతుంది తన సన్ను కేసి. కాసేపు రెండు
సల్లు మార్చి మార్చి చికాను. నా జుట్టుని
చిందరవందర చేసింది సల్లని
ల్ల
చికుతుంటే.
“అపురా..ఇంకా..చంపేస్తున్నా వు చికి చికి..మా
అయన కూడా ఎపుడు ఇలా చికలేదు
వాటిని…”అంది తమకంగా. నేను చికడం ఆపి
“రెండో కన్నె రికం ఏంటి అర్ధం కాలేదు…”
అన్నా ను ఒక సన్ను ని పిసుకుతూ. “హ్మ్మ్
…చెప్పల …ట్యూబ్ లైట్ ….” అంది. తనే
కంటిన్యూ చేస్తూ ” మీ అంకుల్ నా పప్ప నే సీల్
విప్పా డు.” అని అంటూ నా చెవి దెగ్గరగ్గ కు వోచి
చెవిలో ” వెనక ఎపుడు చేయలేదు.”అంది.
“అంటే.ఇపుడు నేను బ్యాక్ నుండి
చేసినట్టుగానా “అన్నా ను అర్ధం కానట్టుగా. ఒక
మొట్టి కాయ కొట్టిం ది తల మీద. “నిజంగానే
నువ్వు ట్యూ బ్ లైట్ వి…” అని చెవిలో అంటూ
చెవి కొరికిం ది. అబ్బ అన్నా ను. “నువ్వు కూడా
పప్ప లోనే పెట్టావు రా..”అంది హస్కిగా నా
కళ్ళలోకి చూస్తూ. అపుడు వెలిగింది నాకు.
అమ్మ ని యమ్మ అనుకునాను.” అంకుల్
ఎపుడు అడగలేదా..”అన్నా ను అట
పట్టిస్తూ
ట్టి స్తూ.”అడిగేవాడు..కానీ ఎపుడు బలవంత
చేయలేదు కావాలని . అందుకే ఇవ్వలేదు..”
అంది చిలిపిగా నవ్వుతు. “ముందు చేస్తే
కన్నె రికం అంటారు కానీ ..వెనక చేస్తే కూడా
కన్నే రికమే అంటారా ..” అన్నా ను nipple ని
నలుపుతూ.” మరి ఏమంటారు…..”అంది.
“చెప్పాలా అన్నా ను…” చిలిపిగా.
చెప్పమన్నాటుగా చూసింది.” కొం చెం తల ని
లేపి చెవి దెగ్గరగ్గ కు తిస్కేల్లి “గుద్దరిద్ద కం…”అని
చెవి కొరికి వొళ్ళో పడుకొని
నవ్వా ను.”ఛి…ఛి…..పాడు పిల్లోడ…” నా చెవిని
మేలేసింది.”ఈ రోజు నాకా ఛాన్స్ ఆఅ….”
అన్నా ను exiting గా. “అంతలేదు..ఏదో సరదాకి
అన్నా ను…” అంది తప్పిం చుకున్తున్నట్టుగా.
తన చేతిని తిస్కేల్లి షార్ట్ లో పెట్టి నా మడ్డనిడ్డ
బయటకి లాగింది. “అమ్మో ఇంత పెద్ద దానితో
నేను నువ్వన్నది చేయించుకుంటే ..వాచీ
పోతది నాకు …” అంది దాన్ని ఉపుతూ.” ఎం
చేయించుకుంటే ….” ప్లీజ్
ప్లీ
చెప్పు అన్నట్టుగా
కళ్ళలోకి చూసాను.”ఛి….చెప్పాలా ఇపుడుఅని
గట్టిగట్టి ఉపింది మడ్డనిడ్డ .”స్స్స్స్స్స్ అబ్బ…ఎం
ఉపుతున్నా వు అంటీ….హ చెపు “అన్నా ను కసిగా
ఒక సన్ను ని పిసుకుతూ.”హ్మ్మం …నా గుద్దరిద్ద కం
నీ బారు మొడ్డ తో చేస్తావ….”అంది వొం గి నా
చెవిలో హస్కి వాయిస్ తో. “హ
…..పగలదేన్గుతాను నీ పప్ప ని…గుద్దనిద్ద …” అని
కసేక్కిపోయి సల్లు గట్టిగట్టి పిసికాను.
“హ…వాటమైన దెబ్బ పడక చాలారోజులు
అయింది…నీ లేత మడ్డతోడ్డ బాగా ఆ రెంటి
మదమనుచు….” అంది కసెక్కిపొతు.ఆ
మాటలకూ నాకు ఇంకా లేచింది మడ్డ. డ్డ ఇంకా
తట్టుకోలేక లేచి నిల్చొ ని అంటీ పేస్ దెగ్గరగ్గ
పెట్టాను మడ్డనిడ్డ . దాన్ని నన్ను మార్చి మార్చి
కసిగా చూస్తూ, చేతలో పెట్టుకొని మడ్డ edge కి
కిస్ చేసింది. జివ్వున లాగాయి నరాలు. టపా
టప కొట్టుకుంది నా మడ్డ అంటీ చేతిలో వొడ్డున
పడిన చేప పిల్లలా
ల్ల . “అబ్బ…ఏముంది రా నీ
మడ్డ …”అంటూ ఆబగా నోట్లో పెట్టుకుంది.సగం
వరకు కుడుచుకొని మల్లి తీసి, ” ఇంత వేడిగా
ఉందేమిరా ” అని అంటూ నాలుకతో రాసింది
మొడ్డ మొత్తం . “అబ్బ ….అంటి చంపేస్తున్న వే
…..”అన్నా ను వొనికిపొతు. మడ్డనిడ్డ లేపి గట్టిగట్టి
దాన్ని కింద కిస్ పెట్టిం ది. “ఈ రూళ్ళ కర్రతో
…చంపేస్తావా నన్ను…” అంది అడమోడ్పు
కన్నులతో నన్ను చూస్తూ.అలా చేస్తూ అలా
చూస్తుం టే నాకు కరి పోయేలా ఉంది. కంట్రోల్
చేస్కుం టున్నా ను బలవంతంగా. అంటీ నీ లేపి
వెనక హ్యాం డ్ పెట్టి లంగా బొం దుని
లాగాను.”హే హెయి…”అంది గోముగా కళ్ళలోకి
చూస్తూ. లేస్తూ నా మడ్డనిడ్డ విడవకుండా అలానే
పట్టుకుంది ఒక హ్యాం డ్ తో. లంగాతో సహా చిర
కుప్పల తన కాళ్ళ దెగ్గరగ్గ పడింది. తను ఫుల్గా
naked గా ఉంది. నాకు పైన ఒక t షర్టు కింద
ఏమిలేదు. అలాగే గట్టిగట్టి కౌగిలిన్చుకున్నా ను
తమకంతో. తను కూడా నా విపు నీ తన పైవు
గట్టిగట్టి అడుముకుంది. నా మడ్డ తన బొద్దు కింద
గుచుకుంటుంది. తను నా t షర్టు నీ లాగేసింది.
ఇద్దరంద్ద naked గా అయ్యా ము . అలాగే గట్టిగట్టి
పట్టుకొని బెడ్ దెగ్గరగ్గ కు తిస్కేల్లి నేను బెడ్ మీద
కూర్చొ ని అంటీ నీ నిల్చోపెట్టి గట్టిగట్టి నడుము
చుట్టూ చేతులు వేసి, నా మొకాన్ని రుద్దాను
సల్లకే
ల్ల
సి గట్టిగట్టి . “స్స్స్స్స్ హా ” అంది. రెండు
సల్లు పట్టి కసిగా నలుపుతూ నాలుకని షార్ప్
చేసి nipples మీద మార్చి మార్చిరాసాను. nipple
చుట్టూ ఉన్న ఎర్రటి ప్రదేశంలో నాలుకని
సూదిల చేసి టప టప పోడిచాను. “అబ్బ
…ఎక్కడ నేర్చా వురా..ఇవన్ని..” అని గట్టిగట్టి నా
తలని నిమిరింది. అలాగే రెండు సల్లు పైకి లేపి
వాటి కింద గట్టిగట్టి కిస్ చేస్తూ nipples నలిపాను.
“స్స్స్స్స్ అమ్మ……ఎం పట్లు రా నీవి….”అంటూ
మెలికలు తిరుగుతుంది. నాలుకని షార్ప్ చేసి
slowga కిందకి తేచి బొడ్డు చుట్టూ నాలుగు
అయిదు రౌం డ్స్ slowga రాస్తూ suddenga
పాము కాటుల బొడ్డులో పోడిచాను నాలుకని.

దాంతో అంటీ నిలువెల్లా వోనికిపోయి నా తలని
గట్టిగట్టి పట్టుకుంది ఆయాసపడుతూ. బొడ్డును
కేలుకుతున్నం తసేపు నా తలని గట్టిగట్టి పట్టుకొని
అదుముకుంది.

Story Continues….
bhargavkanakaraju24@gmail.com boy avaru MSG cheyadu plz only ledies or girls korikakalatho vuna valu auntys special Naku chala estam only ledies msg mi bye

1064746cookie-checkTriple dhamaka part2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *