Triple dhamaka part 6

Posted on

#త్రిబుల్_ధమాకా #TripleDhamaka #Part6 “సరే అయితే …ఇంకో వన్ hour లో బయల్దెరుల్దె దాము….”అన్నా డు. నేను కూడా రూం కి వొచి రిఫ్రెష్ అయి వన్ hour తర్వా త అంటీ వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళా ను.

Triple dhamaka part 5→

అంకుల్ రెడీ అయి సోఫా లో కూర్చొ ని ఉన్నా డు.నన్ను చూసి నవ్వుతు “చూడు చందు… బెడ్ రూం లో కి వెళ్లి 1 hour అయింది ఇంత వరకు రాలేదు..పిలుస్తుం టే..ఇదిగో వచేస్తున్నా ము అని అంటారు గాని… రారే….”అన్నా డు. “మీకు తెలియంది ఏముంది అంకుల్…లేడీస్ అంతే….రెడీ అవ్వ డానికి టైం తీస్కుం టారు కదా…”అని అంటుండగానే “అలా చెపు మీ అంకుల్ కి “అంటూ అంటీ వొచింది. కల్లార్ప కుండ చూసాను. రెడీ ఐతే ఇంత బాగుం టుందా ఆంటీ అని అనుకుంటూ గుటకలు మింగాను. నా వైపు చిలిపిగా చూసి పైట సర్దుకుంది. తన వెనకే తులసి కూడా వొచింది. తనని చూసి మతి పోయింది నాకు. ముదురాకుపచ రం గు చీర బొడ్డు కిందకి కట్టి నడిసోచ్చే అప్సరసల ఉంది. leonardo da vinci అపుడు గాని ఇలాంటి అందగత్తెనుత్తె చూసుంటే మోనాలిసా కి బదులుగా ఇమే బొమ్మ గీసేవాడు. ఇద్దరుద్ద ఒకరిని మించి ఒకరు తాయారు అయ్యి మతి పోగొట్టుతున్నారు. అంటీ ని వొదిలి తులసి ని చూస్తే , ఒక వేళ అంటీ గమనిస్తే మొదటికే మోసం వొస్తుం ది అని ముస్కో ని అపుడపుడు దొం గ చూపులు చూస్తూ కూర్చున్నా ను. అంకుల్ కార్ బయటకి తీయడానికి కీస్ తీస్కొ ని వెళ్ళా డు. అంటీ ఏదో మర్చిపోయింది అనుకుంట హడావిడిగా బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళిం ది. తులసి పిల్లాడిని ఎత్తుకొని నాకు ఎదురుగ వొచి కూర్చుం ది. అంతలో వాడు ఏడుపు అందుకున్నా డు. తను పాలు ఇవ్వడానికి పైటని పక్కకు అనుకొని,నన్ను చూసి ఏమనుకొం దోకాని పిల్లాడిని ఎత్తుకొని బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళిం ది. మళ్లి ఆ చనుమొనని చూసే భాగ్యం పోయిందని చివుక్కు మంది మనసు. ఇంతలో చందు అంటూ అంకుల్ కేకేసాడు. నేను వెళ్ళా ను కార్ దెగ్గరగ్గ కు. “కార్ స్టార్ట్ అవడంలేదు చందు…చాల రోజులు తీ అయింది బయటకు తీయక….బాటరీ డౌన్ అయింది….అనుకుంట…”అన్నా డు చెమటను తుడుచుకుంటూ. “మరి ఇపుడు ఎలా ….ఆటో లో వెళ్దామా..”అన్నా ను. అంకుల్ కార్ డోర్ తెరుచుకొని బయటకు వొస్తు…”మీ అంటీ ని అడుగు…”అన్నా డు. ఇద్దరంద్ద లోపలికి వెళ్లి సోఫాలో కూర్చున్నా ము, అంటీ బెడ్ రూం నుండి వొస్తు ఏమైంది అన్నట్టుగా చూసింది. “ఏంలేదు అంటీ…కార్ స్టార్ట్ అవడంలేదు…”అన్నా ను. అంకుల్ వైపు చూసి “ఎపుడు అంతే మీరు… కరెక్ట్ టైం కి ఏవి పనిచేయవు …”అంది నిస్టురంగా. “కార్ లేకపోతె ఏమి… ఆటో లో వెళ్దాము….”అన్నా డు అంకుల్. “ఏడ్చినట్టే ఉంది..చందు బైక్ ఉంది , మీ బైక్ కూడా ఉంది ..bikes మీద వెళ్తే సరి..”అంది అంటీ.”హ అవును…అదే బెటర్ …ఆటో కోసం మల్లి మెయిన్ రోడ్ వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి….”అంది తులసి లోపలనుండి వొస్తు. మొత్తానికి bikes మీద వెళ్ళడానికి ప్రోగ్రాం ఫిక్స్ అయింది. నాకు ఒకటే టెన్షన్న్ష ..అంటీ కుర్చున్తుం దా నా బైక్ మీద..తులసి న….బయటకు వెళ్లి అంకుల్, నేను bikes మీద కూర్చున్నా ము. మొదట తులసి గేటు తీస్కొ ని బయటకు వొచింది. అంటీ ఇంటికి తాళం వేసి తన వెనక వొచింది.ఎవరు కుర్చుం టారో …టెన్షన్న్ష గ ఉంది….మనసు మాత్రం తులసి కూర్చుం టే బాగుండు అని గోల చేస్తుం ది.ఏంటి ఇలా ఆలోచిస్తున్నా ను. తల విదిల్చుకొని వాళ్ళ వైపు చూసాను.అంటీ అంకుల్ బైక్ దెగ్గరగ్గ కు వెళ్తూ “తులసి..నువ్వు చందు బైక్ మీద కూర్చో” అంది. తులసి కొం చెం తటపటాయించి వొచి నా బైక్ మీద పిల్లోడిని వొళ్ళో కుర్చోపెట్టుకుంటూ నాకు టచ్ కాకుండా కూర్చుం ది.ముందు అంకుల్ బైక్ వెనక నేను ఫాలో అవుతున్నా ను.ఎలా కెలకాలి దీన్ని అని ఆలోచిస్తూ slowga వెళ్తున్నా ను.ఆ ఆలోచనలో ఉండగానే స్పీడ్ బ్రేకర్ వొచింది దెగ్గరగ్గ కు వచేవరకు నేను చుస్కోలేదు. సడన్ బ్రేక్ వేసి స్లో చేశాను. తను వొచి గట్టిగట్టి నా వీపు కి గుద్దుకుంది.మెత్తగాత్త తగిలి జివ్వు మంది ప్రాణం.”ఓయి….ఏంటి..ఎక్కడ చూసి నడుపుతున్నా వు బైక్….”అంది బుజం మీద చేయి పెట్టి పట్టుకొని సర్దుకొని కూర్చుం టూ.”సారీ…సారీ…చుస్కోలేదు స్పీడ్ బ్రేకర్ …దెబ్బ ఏమైనా తగిలిందా…”అన్నా ను. “ఎం లేదులే ..కొం చెం జాగ్రత్తగాత్త నడుపు…”అంది బుజం మీద చేతి ని అలానే ఉంచుతూ. నా గురించి అడుగుతూ…సరిగా వినపడక కొం చెం ముందుకు జరిగింది.తన తొడ నా వెనక మెత్తగాత్త తగులుతుంది.నేను మాట్లాడుతున్నపుడు కొం చెం ముందుకు వొం గి వింటుంది అపుడపుడు చన్ను నా వీపు కి తగులుతుంది తగిలి తగలనట్టుగా. నేను కొం చెం వెనకకు జరిగాను. చూద్దాం ఎలా react అవుతుందో అని. నా వెనక పైవు తొడకి గట్టిగట్టి తగులుతుంది. అల వెనకకు జరగడం వల్ల తన చన్ను నా విపు కి అతుక్కుపోయింది. అలానే ఉంచుతుందా ..వెనకకు జరుగుతుందా …అని వెయిట్ చేస్తున్న…తను అలానే ఉంది….ఇంకొచెం జరిగాను….గట్టిగాట్టి తగులుతుంది చన్ను….మెత్తగాత్త …భలేగా ఉంది..తను తన గురించి చెపుతుంది….కానీ అవి ఏవి నేను వినిపించుకోవడంలేదు…..నా బాడీ తనకు అల తగులుతున్న కూడా ఎలాంటి స్పం దనలేదు causualga ఉంది…ఇంకా కొం చెం వెనకకు జరిగి ఆల్మోస్ట్ నేను తన తొడ మీద కూర్చున్నట్టుగా కూర్చున్నా ను. చన్ను fullga వీపు కి అతుక్కుపోయింది. ఏదో తెలియని హాయి. ..ఇపుడు తనలో slowga రియాక్షన్…..తెలుస్తుం ది నాకు …తను deepga ఊపిరి తీస్కుం టుంది…..అంటే నేను కావాలనే చేస్తున్నా ను అని తనకి అర్ధం అయిం ది.. సో ఇంకా కొం చెం proceed అవ్వో చు…ఇంకొం చెం చన్ను వైపు వీపు ని వెనక్కు నొక్కా ను .ఆ వొత్తిడిత్తి కి…. తను ఇంకా గట్టిగట్టి ఊపిరి తీస్కుం టుంది…. ఇంతలో…. ముం దు అంకుల్ బైక్ ఆపాడు….తను సర్దుకొని కూర్చుం ది…..నేను కూడా అంకుల్ పక్కన ఆపి,”ఇక్కడ అపరేం టి..”అన్నా ను ఇంకా కాసేపు బైక్ మీద అలాగే వెళ్లుం టే బాగుండు అనే ఫీలింగ్ తో. “ఇక్కడే పార్క్ చేయాలి, ఆ షాపింగ్ మాల్ సైడ్ నో పార్కిం గ్”అన్నా డు. తను దిగింది బైక్ మీద నుండి. మేము bikes పార్క్ చేసి వొచాము.రోడ్ క్రాస్ చేసి వెళ్ళాలి మాల్ కి. “బాబుని నాకివ్వం డి …. బాబు ని ఎత్తుకొని రోడ్ క్రాస్ చేయడం కష్టం కదా…”అన్నా ను.సరే అన్నటుగా బాబు ని ఇవ్వడానికి నా దెగ్గరగ్గ కు వొచింది. కళ్ళలోకి చూస్తూ బాబు ని ఎత్తుకుంటూ slowga తకించాను సన్ను కి నా చేతిని.నా కళ్ళలోకి ఒకసారి షార్ప్ గా చూసింది.మాల్ కి వెళ్ళా ము. ఎంత కష్టమోష్ట ….లేడీస్ తో షాపింగ్ వస్తే అని తెలియడానికి నాకు ఎక్కువ టైం పట్టలేట్ట దు. సుబ్బరంగా బాబు ని నాకు అంకుల్ కి వొదిలేసి….షాపింగ్ చేస్తున్నారు…ఇంతలో బాబు లేచాడు. వాడు ఏడుపు అందుకున్నా డు. నేను వాడిని తీస్కొ ని వల్ల దెగ్గరగ్గ కు వెళ్ళా ను. “ఆకలేస్తున్నట్టుగా ఉంది వాడికి…”అంది అంటీ. తులసి నా నుండి బాబు ని తీస్కొ ని చుట్టుపక్కల చూసింది. సేల్స్ గర్ల్ దెగ్గరగ్గ కు వెళ్లి ఏమో అడిగినట్టుగా ఉంది తను అక్కడ అని చివర్లో చూపించింది. మా దెగ్గరగ్గ కి వొచి “చందు…కొం చెం నువ్వు నాతొ రా…ఆ రూం వరకు…”అంది. “అవును …చందు …నువ్వు వెళ్ళు.. ఈ లోపు…అంకుల్ కి పాంట్స్ కొం టు ఉంటాము..”అంది అంటీ. సరే అన్నటుగా చూస్తూ తులసి వెనక వెళ్ళా ను. రూం డోర్ తెరిచాను…అది స్టాక్ రూం లా ఉంది ….చిన్నగా ఉంది.నాకు అర్ధం కాక “ఎందుకు ఇక్కడకు తీస్కు వోచారు “అన్నా ను లోపలి వెళ్తూ. “ఎం లేదు..బాబు కి ఆకలేస్తుం ది పాలు ఇవ్వాలి…”అంది లోపలి వొస్తు. “నువ్వు డోర్ దెగ్గరగ్గ ఉండు ..నేను బాబు కి పాలు పడతాను “అంది.తను టేబుల్ మీద కూర్చుం ది నా వైపు కె తిరిగి, బ్యాక్ తిరిగి కూర్చు నే ఛాన్స్ ఉన్నా కూడా. పైటను పక్కకు తప్పిం చింది.నా గుండె వేగం పెరిగింది. అల చూడడం తప్పా ..ఒప్పా…ఏదో తెలియని ఫీలింగ్…ఒక పక్క తప్పు అని..ఇంకో పక్క…ఆల్రెడీ ఆ చన్ను నా మైండ్ లో ఫిక్స్ అయింది …చుస్తే ఏం టి…అల పరి పరి విదాలుగా ఆలోచనలు మైండ్ లో..తను జాకెట్ హుక్స్ ని విప్పి బ్రను పైకి అని చన్ను ని బయటకు లాగింది… పంజరంలో నుండి బయటకు వోచిన పక్షి ఆకసం వైపు తలెత్తి చూసినట్టుగా,తన చనుమొన నా వైపు చూసినట్టుగా అనిపించింది…..ఆ చనుమొనని చూడగానే నాది లేవడం స్టార్ట్ చేసిం ది. తను సన్నుని చేతిలో పట్టుకొని బాబు నోట్లో పెట్టిం ది.నెమ్మదిగా తలెత్తి చూసింది. నేను అక్కడే ఆచర్యం గా చూస్తుం ది పసిగట్టి నా వైపు నా ప్యాం టు వైపు చూసి పైట కప్పిం ది బాబు మీద. ఏదో తప్పుచేసి దొరికిపోయినవడిలా తల తిప్పి బయటకు చూసాను.కొం చెం సేపు ఆగి తనవైపు చూసాను. తను నా వైపు నా ప్యాం టు వైపు చూసింది.అపుడు వెలిగి కిందకు చుస్కున్నా ను. ప్యాం టు ముందు భాగం ఉబ్బు గా ఉంది. నేను సిగ్గు పడి సైడ్ కి తిరిగాను. మల్లి తనను చూడాలంటే దైర్యం సరిపోవడంలేదు. ఇద్దర్ని ద్ద చేసిన అనుభవం వల్ల నెమో ఏమైతే అది అయింది అంది. తనకు నా ఉబ్బు కనిపించేట్టుగా నిల్చున్నా ను. తను పాలు ఇస్తూ తల ఎత్తిం ది. మల్లి నా ప్యాం టు వైపు చూసి తడబడుతున్న కనులతో నేలకేసి చూసింది. నాకు అర్ధం అయింది తనలో కూడా అలజడి ప్రారంబం అయింది అని. ఆడది కొం చెం సందు ఇవ్వాలి కాని మొగవాడు దూరకుండా ఉంటాడ.. ఇంకా నాలాంటి వాడు అస్సలు ఊరుకుంటాడ. ఇంతలో తను పాలు ఇచి నాకు కనపడకుండా పైట లోపలే సన్ను ని జాకెట్ లో పెటుకొని హుక్స్ పెట్టుకుంది. ఏదో మిస్ అయినవడిలా పెట్టాను పేస్. “ఏంటి అల ఉన్నా వు..”అంది తను లేస్తూ. నేను తడబడుతూ “ఎలా ఉన్నా ను…ఐపోయింద..వెళ్దామా…”అన్నా ను తనకు దారి చూపిస్తూ. తను ముందు వెళ్తుం టే వెనక నుండి పరీక్షగా చూసాను. ఆ సీట్ ని చుస్తే ఎవడికైనా లేచి తీరుతుంది..నా చూపులు గుచుకున్నయేమో వెనక్కు తిరిగి నన్ను చూసింది.. నేను దొరికిపోయిన వాడిలా చూపు మరల్చా ను. తను ముందుకు తిరిగి నవ్వుకున్నట్టుగా అనిపించింది. షాపింగ్ కంప్లీట్ ప్లీ చేస్కొ ని restuarent కి వెళ్లి డిన్నర్ చేస్కొ ని థియేటర్ కి వెళ్ళా ము. కొత్త సినిమా rushga ఉంది housefull బోర్డు పెట్టి ఉంది.”ఇంకా ఎం చేద్దాము..ఇంటికి పోదాము”అంది అం టీ నిరుస్చం గా. “కాసేపు ఉండండి అంటీ…ఇపుడే వొస్తాను ..”అని చెపి బయటకు వెళ్లి బ్లాకు లో 4 టికెట్స్ కొనుక్కొ ని వోచాను. “బ్లాకు లో ఎందుకు కొన్నా వు….ఇంటికి వేల్లిపో ల్లి ఎవల్లము ల్ల కదా..”అంది అంటీ. “పర్లేదు ర్లే అంటీ…ఇంత దూరం వొచక మళ్లి ఇంటికి ఎం వెళ్తాము….”అంటూ టికెట్ నంబర్స్ చూసాను.రెండు టికెట్స్ ఒకచోట ఇంకో రెండు టికెట్స్ ఒక చోట దొరికాయి. అదే చెప్పా ను.”పర్లేదు ర్లే …నువ్వు తులసి ఒక చోట నేను అంటీ ఇంకో చోట కుర్చున్దమున్ద లె”అన్నా డు అంకుల్ ఈజీ గా. లోపలి వెళ్ళా ము. మాకు వాళ్ళకు చాల దూరం ఉంది. నేను తులసి వెళ్లి కూర్చున్నా ము. నాకు చాల ఆనందంగా ఉంది. proceed అవ్వడానికి ఇదే మంచి ఛాన్స్./28 సినిమా అయిపోయే లోపు ట్రాక్ లో పెట్టుకోవాలి..ఎలా .ఎలా…అని ఆలోచిస్తున్నా ను. ఇంతలో మూవీ స్టార్ట్ అయింది. బాబు తన వొళ్ళో నిద్ర పోతున్నా డు. నేను సీట్ హేండిల్ మీద హ్యాం డ్ పెట్టుకొని మూవీ చూస్తున్నా ను. కాసేపటికి తను సర్దుకొని కూర్చుం టూ నా సైడ్ ఉన్న హేండిల్ మీద నా చేతికి ముందు వైపు చేయి పెట్టి కూర్చుం ది. నా మోచేయి తన చంకకి తకేట్టుగా. కొం చెం సేపు ఆగి సర్దుకున్నట్టుగా చేస్తూ లోపలికి అన్నా ను మోచేయిని. మెత్తగాత్త , వేడిగా తగిలి తగలనట్టుగా తగిలింది చన్ను వెనక బాగం. ఎందుకో నా చేయి వొనికింది కొం చెం . అల తగలగానే కొం చెం అటు వైపు జరిగింది. నేను తొం దరపడుతున్ననా అనే డౌట్ వొచింది నాకు. నేను కదల్చకుండా అలానే ఉంచాను మోచేయిని. కాసేపు తర్వా త మెల్లిగా ల్లి తను నా మోచేయి సైడ్ జరిగింది. ఈ సారి కొం చెం directga నా మోచేయి కి సన్ను తగిలింది. ac ఫుల్ గా ఉన్నం దువల్లనే ల్ల మో వెచ్చగా అనిపించింది. శ్రీనాథుడు ఊరికే అనలేదు.. “ముదిత చన్నులు పొగలేని ముర్మురములు” అని….. నేను చేయి కదల్పలేదు కాసేపు. మూవీ చూస్తున్నా ను అన్నమాటే కాని..మైండ్ మొత్తం తన సన్ను మీదే ఉంది. కొం చెం జరిపాను మోచేయిని. కరెక్ట్ గా సన్నుకి మోచేయి edge తకేట్టుగా. తనలో కొoచెం ప్రకంపనలు. ఊపిరి లోతుగా తీస్కుం టుం ది. ఇంకొం చెం జరిపాను చేయిని. సన్ను ని నొక్కు కుంటూ ఉంది నా మోచేయి. తను వేగంగా తీస్కుం టుంది ఊపిరి. నా ముందు ఉన్న చేయిని ఇంకొం చెం ముందుకు జరపింది. నాకు అర్ధం అయింది తనకు కూడా ఇష్టమేష్ట అని. మల్లి కొం చెం సేపు ఆగి, తోస్తున్నట్టుగా ఇంకొం చెం జరిపాను చేతిని. ఈ సారి చేయి వెళ్లి మొత్తం సన్ను ముందు బాగం దెగ్గరగ్గ సెటిల్ అయింది. అలాగే చేయి తో వెనకకు నొక్కితే fulga నొక్కుకు పోతుంది సన్ను. నొక్కాల వొద్ద అనే సందిగ్దం లో పడ్డాను. deep గా ఊపిరి తీస్కొ ని వెనకకు తోసాను కొం చెం చేతిని.తన సన్ను ముందు బాగం వెనక్కు నొక్కుకుపోయింది. తను భారంగా ఊపిరి తీస్తుం టే నా చేయి కొం చెం ముందుకు వెనకకు అవుతుంది. ఇంకొం చెం నొక్కి అలానే ఉంచాను చేతిని. మోచేతిని ముందుకు అని మల్లి వెనక్కు అన్నా ను చేతి వేళ్ళతో నొక్కినట్టుగా . సన్ను ని directga పట్టినట్టి ఫీలింగ్ కలిగింది నాకు. నేను అల నొక్కుతుంటే సన్ను బౌన్సు బ్యాక్ అవుతూ..పిచేక్కిపోతుంది నాకు. చేయి పెట్టి నొక్కాలి అనేం తగా మూడ్ వొచింది. అసలే తన చనుమొనని చూసినప్పటినుండి పిచ్చిగా ఉం ది. ఏమైతే అది అవుతుంది అని చేయి తీసి నా కుడి చేతిని హేండిల్ మీద నుండి తిస్కేల్లి లోపలి పెట్టబోట్ట తుంటే….హాల్ లో ఫుల్గా లైట్స్ వెలిగాయి…స్క్రీన్ మీద….ఇంటర్వెల్…అని పడింది. చప్పున చేయి తీసేసాను. తను సర్దుకొని కూర్చుం ది. తన పేస్ ని చూడాలంటే భయంగా ఉంది. చీకట్లో డేర్ చేశాను కాని. తన పేస్ చూడకుండా లేచి బయటకు వెళ్ళా ను. బాత్రూం కి వెళ్లి వచ్చి … స్నాక్స్, కూల్ డ్రింక్స్ కొనుక్కొ ని అంటీ వాళ్ళ దెగ్గరగ్గ కు వెళ్లి వాళ్ళకు ఇచాను.”ఎలా ఉంది మూవీ…”అంది అంటీ తనకు ఫుల్గా నచినట్టుగా ఉంది..అసలు నేను చూస్తే కదా కాన్సం ట్రేషన్ తో బాగుందో లేదో తెలియడానికి. బాగుంది అన్నట్టుగా నవ్వా ను. ఇంతలో లైట్స్ dim అయ్యాయి, స్లైడ్స్ స్లై వొస్తున్నాయి, అక్కడనుండి సీట్ దెగ్గరగ్గ కు వోచాను. సీట్లో కూర్చుం టూ తనకి కూల్ డ్రిం క్, స్నాక్స్ ఇచాను.”థాం క్స్…”అంది తీసుకుంటూ. “ఎలా ఉంది నచ్చిం దా….”అన్నా ను కావాలనే. “ఏంటి ….??”అంది. “మూవీ…”అన్నా ను. “ఎం నీకు నచలేదా…..”అంది నవ్వుతు. “నాకైతే పిచ్చపిచ్చగా నచ్చిం ది…”అన్నా ను. “హీరో next ఎలా proceed అవుతాడో అర్ధం కావడంలేదు ….”అన్నా ను మల్లి నేనే. “అర్ధం కాకపోవడనికేముంది….హీరోయిన్ ఒప్పుకుంది కదా ఇంటర్వెల్ ముందు..”అంది. ఇంతలో మూవీ స్టార్ట్ అయింది లైట్స్ ఆఫ్ అయ్యాయి.మైండ్ లో ఆలోచనలు గిర్రున తిరుగుతునాయి. ఇది మూవీ గురించి మాట్లాడిందా…లేక….నేను చేసిన దానికి ఒకే అని కంటిన్యూ చేస్కో అని సిగ్నల్ ఇచ్చిం ద. కొం చెం సేపు చూసాను నేను చేయి హేండిల్ మీద పెట్టుకొని. తను చేయి అటు సైడ్ హేండిల్ మీద పెట్టుకొని మూవీ చూస్తుం ది. నాకు అసహనంగా ఉంది. కొం చెం లేచి కూర్చున్నా ను సీట్ లో uneasy గా. కొం చెం సేపు ఆగి ఏమనుకుందో ఏమో నా సైడ్ జరిగి నా ముందు చేయి పెట్టిం ది ఇదివరకటిల. ఏదో సాదిన్చినట్టుగా మనసు ఆనందంతో నిండిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎం చేయాలి..ఫస్ట్ అన్నటుగా మోచేతితో అనాలా లేక డైరెక్ట్ గా హ్యాం డ్ పెట్టి పట్టుకొన సన్ను ని. ఎటు తేల్చుకోలేక ఉన్నా ను. ఊపిరి బిగపట్టి చిన్నగా రైట్ హ్యాం డ్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేస్తూ హేండిల్ మీద నుం డి తన చంక వరకు తిస్కేల్లను ల్ల . అక్కడవరకు వెళ్ళా క చేయి వొనుకుతుంది. ఏమైనా రివర్స్ అయితే…అపుడు ఎలా…. “కామా తురనాం న బయం న లజ్జ ” తల కొం చెం విదిల్చుకొని, కొం చెం చేతిని ముందుకు అని చేతి వెళ్ళని చంక కింద అనిచాను. తనకి స్పర్శ తెలియలేదు అనుకుంట. ఎలాంటి రియాక్షన్ లేదు. చేతిని ఇంకొచెం ముందు సైడ్ పోనిచి చిన్నగా వేళ్ళతో మీటాను సన్ను పక్క న. తను ఏమి అనలేదు. నేను ఎం చేస్తానో అని చూస్తుం ద…ఏమో తెలియదు…కొం చెం ఆగి, మల్లి ఇంకొం చెం ముందుకు తేచి సన్ను ముందు బాగం దెగ్గరగ్గ ఆపాను. పట్టుకొన..వొద్ద…. ద్ద తెలియని సందిగ్దం . స్క్రీన్ మీద హీరో “దైర్యం ఉంటె…నా మీద చేయి వెయ్యరా ..”అని విలన్ ని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా డు. గట్టిగట్టి కళ్ళు మూసుకొని సన్ను ని కవర్ చేస్తూ చేతిని అనిచాను. తను ఏమి అనలేదు సరికాద కదలను కూడా కదలలేదు. కొన్ని క్షణాల తర్వా త తన ఊపిరిలో తేడా వొస్తుం ది. చిన్నగా నొక్కి నొక్కనట్టుగా నొక్కా ను. ఈ దెబ్బతో తెలిసిపోతుంది తనకు ఇష్టమోష్ట కాదో.., తను కొం చెం కదిలింది….భయం వేసి చటుక్కున చేయిని తేచి హేండిల్ మీద పెట్టుకున్న. గుండె వేగంగా కొట్టుకుంది కాసేపు నాది. సినిమా మహా అంటే ఇంకో 30 నిముషాలు ఉంటుంది..అంతలోపే ఏదో ఒకటి తేల్చుకోవాలి.. మల్లి రాదు ఇలాంటి ఛాన్స్. కామంతో కళ్ళు ముస్కపోవడం అంటే ఇదేనేమో…ఈ సారి అలవాటు ఐన దారిలో డైరెక్ట్ గా సన్ను ముందుకు వెళ్ళి పోయింది చేయి. మల్లి కవర్ చేసి కొం చెం ఊపిరి బిగపట్టి చిన్నగా నొక్కా ను. తను ఏమి అనలేదు సరికదా కదలనుకుడా కదలలేదు ఈ సారి. నా గుండె చప్పుడు నాకే వినిపిస్తుం ది. అప్రయత్నం గా చేతి వెళ్ళు బిగుసుకున్నాయి సన్ను మీద. తనలో అలజడి. ఇంకొం చం నొక్కా ను. నా చేతికి అనుకూలంగా తను సర్దుకుంది కొం చెం . ఇపుడు కరెక్ట్ గా నొక్కడానికి వీలుగా ఉంది నాకు. చిన్నగా ప్రె షర్ పెంచాను చేతి వేళ్ళతో సన్ను మీద. ఊపిరి భారంగా తీస్తుం ది కాని కదలడంలేదు. నా వైపు చూడను కూడా చూడడంలేదు. ఒకసారి మొత్తం సన్ను ని squeeze చేసి వొదిలేశాను . మెత్తగాత్త ,మత్తుగా ఏదో లోకంలోకి వెళ్తున్నాటుగా ఉంది. చేతి వేళ్ళను సన్ను edge కి తేచి నాకు ఇష్టం ఐన తన చనుమొనని సృశిం చాను. తనలో కలవరం. తన ఊపిరి వేగం పెరిగింది. slowga రెండు ఫింగర్స్ మధ్య ఇరికించాను చనుమొనని. నేను ఫుల్గా మూడ్ లోకి వెళ్తున్నా ను. తన పరిస్థితిస్థి కూడా ఇంచుమించు నాలాగే ఉందని తెలుస్తుం ది నాకు. ఇంతలో అరుపులు, గోల ,గోల గా తాయారు అయింది ఆడిటోరియం. లైట్స్ ఆన్ అయిపోయాయి……./30 టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వాళ్ళ కాసేపు మూవీ ఆగింది….2 నిమిషాల్లో మళ్ళి స్టార్ట్ అయింది మూవీ. మహా అంటే ఇంకో 10 నిముషాల మూవీ ఉంది అంతే. ఈ పది నిమిషాల్లో ఇంకా ఎం చేయగలమని బుద్దిగాద్ది మూవీ చూసాను. మూవీ అయిపోయాక బయటకి వోచము. బయట చాల చలిగా ఉం ది. ఈ సారి తను బైక్ ఎక్కి ఆల్మోస్ట్ నన్ను పట్టుకున్నట్టుగా కూర్చుం ది ఎలాంటి hesitation లేకుండా. రిలాక్స్ అయ్యా ను మల్లి ట్రై చేయాల్సిన అవసరంలేదు అని. ముందు అంకుల్ బైక్ వెనక నేను.. కొం చెం దూరం వెళ్ళా క తను చేతి ని నా తొడ పైన వేసింది. ఇంకా నాకు టెన్షన్న్ష స్టార్ట్ అయింది. కావాలని వేసింద లేక casualga నా…తను ఎక్కడ చదువుకుంది ..అలాంటి సోది అంత చెపుతుంది. నేను ఊ కొడుతూ ఉన్నా ను. బాబు జారుతున్నట్టుగా ఉన్నా డు చేతిలో…కొం చెం సర్దుకొని కూర్చొ ని చేతిని కరెక్ట్ గ నా మడ్డ మీద పెట్టిం ది. చేయి అల పెట్టడట్ట డం వల్లో ..ఇంతకూ ముందు థియేటర్ లో జరిగినది గుర్తు కు రావడవం వల్లో ఏమో మడ్డ లేచింది. తను చెప్పుతున్నదల్ల ఆపేసింది.కొం చెం సేపు చూసి “ఏంటి ఆపేసారు..చెప్పడం…”అన్నా ను. “ఏమిలేదు…చాల చలిగా ఉంది కదా…”అంది. “అవును….వొనుకు వొస్తుం ది.. చల్లగా ల్ల లికి..”అన్నా ను. తను ఇంకా కొం చెం ముందుకు జరిగి తన బాడీ మొత్తం తగిలేట్టుగా కూర్చుం ది. వెనక భాగం అంత వేడిగా అయింది. నాది ఫుల్గా లేచింది. తన చేతికి hardga తగిలింది అనుకుంట చేయి తీసి తోడ మీద పెట్టిం ది. తను భారంగా ఊపిరి తిస్కుం టున్న విషయం నాకు తెలుస్తుం ది. కొం చమాగి మల్లి తెచి చేతిని నా మడ్డ మీద పెట్టిం ది. ఈ సరి కొం చెం పట్టినట్టి ట్టుగా చేసింది..నాకు నరాలు జివ్వుమన్నాయి. అంత చలిలో కూడా నుదుటి మీద చెమట పట్టిం ది. “ఏంటి ఇంత hardga ఉంది..”అంది. “ఏంటి …””అన్నా ను. “సీట్….”అంది. “కొత్తదిత్త కదా హార్డ్ గానే ఉంటుంది…నీకు కంఫర్ట్ గా లేదా.?? “అన్నా ను. “ఉంది…కాని బయమేస్తుం ది…”అంది. “భయమా…??”అర్ధం కానట్టుగాఅడిగాను. “పడిపోతనేమోనని…”అంది.”అంత బయమైతే గట్టిగట్టి పట్టుకోం డి… “అన్నా ను.” పట్టుకుంటే…పెట్టుకోవాలి అనిపిస్తుం ది కదా…”అంది. “ఏంటి….” అన్నా ను. తను తడపడుతూ “ఎం లేదులే …నువ్వు పోనివ్వు…”అంది. ఇంటికి చేరుకున్నా ము. అంకుల్ నేను bikes లోపల పెట్టి ఇంట్లోకి వెళ్ళా ము. అంటీ, తులసి బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లారు డ్రెస్ చేం జ్ కోసం అనుకుంట. నేను కూడా అంకుల్ కి వెళ్తున్న అని చెప్పి రూం కి వోచి సోఫాలో కూలబడి కళ్ళు మూసుకున్నా ను.…… కాసేపు ఆగి లేచి ప్యాం టు, t షర్టు hanger గి తగిలించి షార్ట్ కోసం వెదుకుతున్నా ను. ఇంతలో డోర్ దెగ్గరగ్గ సౌండ్ ల వినిపిస్తే అటు చూసాను. ఎపుడోచిందో తెలియదు తులసి డోర్ దెగ్గరగ్గ నిల్చొ ని నన్నే చూస్తుం ది. నేను తన వైపు నిల్చొ ని “ఏంటి అక్కడే నిల్చున్నారు వోచి కూర్చోం డి…”అన్నా ను. నా వొం టి మీద ఓన్లీ బ్రీఫ్ ఉంది అన్న విషయం మర్చిపోయి. తను నా కింది వైపు చూస్తుం టే ఎంటా అని కిందికి చూస్కొ ని షార్ట్ కోసం వెదికాను అటు ఇటు. “అక్కడ ఉంది ….”అంది ముసిముసిగా నవ్వుతు. “ఎక్కడ….”అన్నా ను. “అయ్యో రామ….అక్కడే ఉంది..కదా…”అంటూ తను వోచి షార్ట్ ని తీసి నా చేతిలో పెట్డు దొం గ చూపులు చూసింది నా బ్రీఫ్ కేసి. “బాగుంది….”అంది చుట్టూ చూస్తూ. “ఏంటి..”అన్నా ను నేను షార్ట్ తొడుక్కుం టూ. “నీది..అదే..నీ రూం….”అంది. నేను t .షర్టు వేస్కుం టూ “ఇది నాది కాదు..నీదే…ఐ మీన్ మీదే….”అన్నా ను. “మాదా…..???”అంది అర్ధం కానట్టుగా. “అవును…ఈ ఇల్లు..మీదే కదా…”అన్నా ను నవ్వుతు. తను కూడా నవ్వుతు “బావ నిన్ను పిలుచుకు రమ్మన్నా డు”అంది. అబ్బో అంకుల్ ఇపుడు మందు ముందు పెట్టుకుంటే బుర్ర తినేస్తాడు. తప్పదు అన్నట్టుగా తన వెంట వెళ్ళా ను. నేను అనుకున్న ట్లే అంకుల్ మందు తాగుతున్నా డు. “ఏమోయ్…నిద్ర వొస్తుం దా…”అన్నా డు నన్ను చూసి.”లేదు లే …అంకుల్……”అన్నా ను చైర్ లో కూర్చుం టూ. అంటీ కిచెన్ లో నుండి వొస్తు “చందు..నువ్వు అయిపోయావు ..అం కుల్ నీ బుర్ర తినేస్తాడు..”అంది నవ్వుతు నా వైపు చూస్తూ. “చల్ల గాలిలో వోచాము కదా నాకు తల నొప్పిగా ఉంది నేను పడుకుంటాను ..నువ్వు వొస్తావ తులసి…”అంది అంటీ తులసితో. “లేదక్క..నాకు నిద్ర రావడంలేదు… నువ్వెళ్ళు..నేను కాసేపు ఉంది వొస్తాను..”అంది. సరే అన్నట్టుగా అంటీ తల ఉపి వెళ్ళి పోయింది బెడ్ రూమ్ లోకి. కాసేపయ్యా క , అంకుల్ తులసి తో “ఒక ఆమ్లెట్ వేసి ఇవ్వో చు కదా…”అని అన్నా డు. సరే అని తను కిచెన్ లోకి వెళ్ళిం ది. కొం చెం సేపు అయ్యా క చందు అంటూ పిలిచింది. నేను వెళ్ళా ను. “కారం బాటిల్ లో అయిపొయింది ..పైన ఉన్నట్టుగా ఉంది తీ ..కొం చెం తీసి ఇవ్వు…”అంది. నేను ట్రై చేశాను..కాని అందడంలేదు బాటిల్. “వెళ్లి చైర్ తీస్కొ ని రానా…”అన్నా ను. “ఇంత దానికి చైర్ ఎందుకు….”అంది. “మరి ఎలా తియ్యాలి..”అన్నా ను అర్ధం కాక. “ఆఅ..నేను నిన్ను ఎత్తుకుంటాను తీయి….”అంది కచ్చగా. ఇంత దూరం వోచాక ఇంకా బయం, సిగ్గు ఎగ్గు ఎందుకు అని పిర్రల కింద చేతులని చుట్టి చటుక్కున తనని ఎత్తుకున్నా ను. “ఒయ్ ఏంటిది…”అంది లో గొం తుకలో. తన సల్లు నా పేస్ మీద మెత్తగాత్త తగిలాయి. “ఫస్ట్ ఐతే ఆ బాటిల్ అందుకో…”అన్నా ను. “కనిపించడంలేదు ఇంకొం చం ఎత్తు…”అంది చిన్నగా. కొం చెం లేపాను.”ఇపుడు…?”అన్నా ను. “సరిగ్గా ఎత్తు..”అంది. ఇంకొచెం ఎత్తుతుంటే సర్రున జారింది. సల్లు నా తల నుండి గట్టిగట్టి రుద్దుకుంటూ చాతి దెగ్గరగ్గ ఆగిపోయాయి. “ఇలాంటి బట్టలుట్ట వేస్కుం టే …ఎలాఎత్తుకొను.. జారిపోతున్నాయి…” అన్నా ను.. నా చాతికి నొక్కుకు పోయిన తన సల్ల మెత్తదత్త నాన్ని ఆస్వా దిస్తూ. “అం టే …ఇపుడు …విప్పాల ..ఏంటి…”అంది. “విప్పడం ఎందుకు ..nighty నే కదా పైకి ఎత్తి పట్టుకో”అన్నా ను మత్తుగా. “అమ్మో…బట్టలట్ట పైనుండే గుచుకుంటుంది…ఇంకా పైకి అంటే ఏమైనా ఉందా..దిగపడిపోతుందేమో….”అంది గుటకలు మింగుతూ చిన్నగా. నేను పిర్రల మీద చేతులు వేసి నొక్కుతూ “ఏమున్నాయి నీ ….”అంటూ పట్టు బిగించాను పిర్రల మీద. “ఏంటి ..నీ..ఆ తర్వా తది కూడా చెపు..”అంది తమకంగా. “నీ…..పిర్రలు… ఎం పెట్టి పెంచావు వీటిని …మధ్యా న్నం నుండి చూసి చూసి కసేక్కిపోతుంది నాకు.”అంటూ కసిగా నలిపాను. “ఓయి…మెల్లిగా ల్లి ..ఎంటా పిసుకుడు…మద్యా న్నం నుండి వాటినే చూస్తున్నావా .”అంది మత్తుగా. “లేదు..వీటితో పాటు…నీ సల్లు కూడా…especially నీ చనుమొనలు…”అన్నా ను పిసుకుడు పెంచుతూ పిర్రల మీద. “అంత నచ్చాయ…”అంది. నేను సర్రున nighty ని పైకెత్తి పిర్రలు పట్టాను..వేచగా తగిలాయి చేతులకి.”ఎయ్…. ఏంటది…మొత్తం ఎత్తేసాత్తే వు…”అంది నా చేతుల వెచ్చ దనానికి కసెక్కిపొతు. “దూర్చన….” అన్నా ను వొనుకుతున్న గొం తుతో. “ఎ..ఎ..ఏంటి…”అంది గొం తు పెగల్చుకొని. “నా మడ్డనిడ్డ నీ పువ్వులో…”అన్నా ను చెవి దెగ్గరగ్గ గుసగుసగా. “ప..పడుతుందా…అంత పెద్దదిద్ద …”అంది చేతిని మా ఇద్దరిద్ద మధ్యకు తెస్తూ. “ఏమో నువ్వే కొలిచి చూస్కో…కొం చెం కష్టమైష్ట న పెట్టుకో….”అన్నా ను. తను నా షార్ట్ లోకి చేతిని లాఘవంగా పోనిచి మడ్డనిడ్డ పట్టుకొని “మ్మ్మ్మ్ …బుస కొడుతుంది నీ పాము…”అంది తమకంగా చేతిని రాస్తూ. “హ…పుట్ట కోసం వెదుకుతుంది..”అన్నా ను అల పట్టుకొని రాస్తుం టే కసెక్కిపొతు పిర్రలు నలుపుతూ. “అమ్మో ఇపుడు గాని నా పుట్టలోట్ట కి దూరిందంటే…చీల్చి చెం డా దేస్తుం దేమో ..”అంది కసిగా నొక్కుతూ మడ్డనిడ్డ . “మరి ..వాన పాముల పడుకుం టుందా …కసిగా కాటు వేస్తుం ది….”అన్నా ను పిర్రల చీలిక మీద గట్టిగట్టి రాస్తూ. “స్స్స్స్ …..హమ్మ.. నువ్వు అంటుంటే నే ఊట ఊరిపొతున్ది …ఇంకా చేస్తుం టే..వరదై పారుతుందేమో…”అంది మత్తుగా. “అల పట్టుకొని నలపడమేనా..పెట్టుకోవ…”అన్నా ను ఇంకా ఆగలేక. “ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి…”అంది మత్తుగా గుటక మింగుతూ. “నీ పువ్వులో…” అన్నా ను కసెక్కిపొతు. “వెనక లేపుకున్నా వు కదా …ముందు కూడా నువ్వే లేపుకో…”అంది కసెక్కిపొతు తను కూడా.అనడమే ఆలస్యం చేతులు వెనక నుండి ముందుకు తేచి సర్రున లేపాను nighty ని. పువ్వు ని చేతితో తడిమాను చేయి తడి తడి గా అయింది….తను కూడా ఆగలేక కిం దికి జర్చే సింది నా షార్ట్ ని .మడ్డనిడ్డ చేతిలో పట్టుకొని నా కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ పువ్వు చీలిక మీద రాస్కుం ది. ఇంకా నేను తట్టుకోలేక కస్సున తోసాను మడ్డనిడ్డ పువ్వు చీలికలో …బాణంలా దూసుకుపోయింది …”అమ్మా….”అంటూ గట్టిగట్టి అరిచింది. …… చటుక్కున మెలుకువ వొచింది.!!!!!/31 తల విదిల్చా ను…ఏంటి ఇంత ఎరోటిక్ కల పడింది. కిందికి చుస్కుం టే షార్ట్ తడిచి ఉంది. లేచి బాత్ రూం కి వెళ్లి…. ళ్లి వోచి వాటర్ తాగి బయట వైపు చూసాను.ఇంకా చీకటి గానే ఉంది. టైం చూసాను. 5 అవుతుంది.తెల్లవా ల్ల రజామున వొచిన కలలు నిజం అవుతాయంటారు. ఏమో చూడాలి..అల ఆలోచిస్తూనే పడుకున్నా ను మళ్ళి. ……బాబు ఏడుపు వినిపిస్తుం టే …. కళ్ళు తెరిచాను. టైం చూస్తే 8 అవుతుంది,లేచి బ్రెష్ వేసాను. టీ తాగాలి అనిపించి, బయటకు వోచాను. అంటీ వాళ్ళు లోపల ఉన్నట్టుగా ఉన్నారు ఎందుకు లే అని తాత షాప్ దెగ్గరగ్గ కు వెళ్ళా ను టీ తాగడానికి. తాత లేడు భారతి ఉంది.”ఏంటి పొద్దున్నే ద్దు దేవి దర్శనం..కాలేజీ లేదా??…తాత ఎక్కడికి వెళ్ళా డు..?? “అన్నా ను తనను చూస్తూ. అపుడే స్నా నం చేసినట్టుగా ఉంది. “గుడి కి వెళ్ళా డు…”అంది వేరే వాళ్ళకు తీ సరకులు ఇచి, నాకు టీ ఇస్తూ , వాళ్ళు తీస్కొ ని వెళ్ళి పోయారు.”ఇపుడే స్నా నం చేసినట్టుగా ఉన్నా వు…పిలిస్తే వోచేవాడిని కదా …జంటగా చేసేవాళ్ళం ..”అన్నా ను చిలిపిగా చూస్తూ.”నీకు అంత ఎక్కడ టైం ఉంది ….నువ్వు బిజీ కదా…”అంది seriousga . “నేను బిజీ నా ..జోకా.. “అన్నా ను అర్ధం కాక.”నిన్న ఈవెనింగ్ అంటీ వాళ్ళతో వెళ్తుం టే చూశానులే…కొత్త బైక్ కొన్నట్టున్నా వు…కనీసం చెప్పనుకుడా లేదు..”అంది నిస్టురంగా . “హే సారీ…అనుకోకుండా ప్రోగ్రాం ఫిక్స్ అయింది…పార్టీ అడిగారు..అంకుల్ కూడా వోచారు …సో …వెళ్ళాల్సి వొచింది “అన్నా ను. “మరి మాకు పార్టీ లేదా…”అంది. “ఇపుడు వెళ్దామా…”అన్నా ను నవ్వుతు. “ఇపుడు కుదరదులే…ఈవెనింగ్ వెళ్దాము…ఇంతకీ ఎం పార్టీ ఇస్తావు…”అంది ఆసక్తిగాక్తి . “నీ ఇష్టం …నువ్వు ఏది అంటే అదే..ఈవెనింగ్ వరకు ఆలోచించుకొని చెప్పు “అన్నా ను. అంతలో తాత గుడి నుండి వొచాడు. నన్ను చూసి నవ్వుతు “ఏంటి బాబు..జాయిన్ అయ్యావా జాబు లో..”అని అడిగాడు. “ఇంకా లేదు తాత..ఇంకో 10 రోజులు పట్టొచ్చు..”అన్నా ను. “నిన్న నువ్వు లేవనుకుంట…నీ కోసం భారతి వెయిట్ చేసింది..ఇంగ్లీష్ గ్లీ చెప్పిం చుకోవడానికి…ఫంక్షన్ ఉన్న కూడా వెళ్ళకుండా”అన్నా డు. నేను భారతి వైపు సారీ అన్నట్టుగా చూసాను. కళ్ళతోనే పర్లేదు ర్లే అన్నట్టుగా చూసి నవ్విం ది. సాయంత్రం అన్నట్టుగా సైగ చేసి అక్కడ నుండి వచ్చే సాను. గేటు తీస్కొ ని లోపలి వొస్తుం టే…బాబుకి తినిపిస్తూ..అటుఇటు తిరుగుతుంది తులసి. తనను చూడగానే తెల్లవా ల్ల రజామున వొచిన కల గుర్తోచిర్తో నవ్వు వొచింది.”ఏంటి నీలో నువ్వే నవ్వుకుంటూ వొస్తున్నా వు…”అంది బాబు కి ముద్ద పెడుతూ. “ఏంలేదు..మార్నిం గ్ ఒక కల వొచింది..అది గుర్తోచిర్తో …”అన్నా ను. “ఆ…కలేదో మాకు కూడా చెప్తే… ప్తే మేము కూడా నవ్వుతాము కదా..అంత ఫన్నీ కల నా.”అంది నవ్వుతు. “ఫన్నీ కల కాదులే..”అన్నా ను. మరి అన్నట్టుగా చూసింది. “కొం చెం ఎరోటిక్ లే…”అన్నా ను ఏమంటుందో చూద్దామని. “ఎరోటిక్ ఆఅ ..అబ్బో…ఎవరో ఆ కలలోకి వొచింది…తమన్నా నా…కాజల్ నా…అనుష్క నా..”అంది చిలిపిగా చూస్తూ. “ఎవరో ఐతే మీ కెందుకు చెప్తాను..”అన్నా ను అంతే చిలిపిగా చూస్తూ. “అ…హ…అంతుందా…”అంది కల్లెగ ల్లె రెస్తు. Story Continues…….. Avaru ayina Vijayawada dagiralo vunte MSG cheyandi bhargavkanakaraju24@gmail.com only ledies or girls plz don’t msg me boy

1068853cookie-checkTriple dhamaka part 6

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *