సుబ్రమణ్యం ఉన్న వీధిలోనే బాగా పరిచయం ఉన్న కుటుంబం ఒకటి షిర్దీ వెళ్తుందని తెలిసి తను కూడా వెళ్లొస్తానంది శారదమ్మ. “అలాగే వెళ్లిరా పిన్నీ…గీతకి కూడ సెలవులేకదా

సుబ్రమణ్యానికి ఆమెనెలా సముదాయించాలో అర్థం కాలేదు. “బాగానే ఉందమ్మా వరస! నేనేదో సరదాకోసం అడిగితే నువ్వు దాన్నింత సీరియస్ గా తీసుకుని ఏడుస్తావనుకోలేదు. అయినా శ్రావణీ! ఎందుకనో

అప్పుడే స్నానం చేసి వంటికి టవల్ చుట్టుకుని బాత్రూం లో నుంచి బెడ్రూం లోకి వచ్చింది శ్రావణి.ఆమె బాడీ నుంచి మైసూర్ శాండల్ పరిమళాలు రూం నిండా

ఇంటికి వచ్చేసరికి వీధితలుపు లోపల గడియపెట్టి ఉంది. శ్యామలని పేరుపెట్టి రెండు మూడు సార్లు పిలిచాడు. సమాధానం లేకపోయేసరికి ఒంట్లో బాగాలేదని అంది కదా తనగదిలో పడుకుని

“ఇంత పోటుగాడివని తెలిస్తే ఏనాడో నీతో దెంగించుకునేదాన్ని మామా…జీవితంలో మొదటిసారిగా దెంగుడులో ఉన్న సుఖమేంటో తెలిసింది…మా అత్త ఎంత అదృష్టవంతురాలో ఇంత మొనగాడిని కట్టుకుని ఇన్నేళ్లు తెగ