అవతల గదిలో మంచం దగ్గర నిలబడి చీర కట్టు కుంటోంది ప్రమీల. ఎదురుగా గోడ. గోడలో నిలువెత్తు అల్మైరా. ఆ అల్మైరా తలుపు కి అద్దం. అద్దంలో… “తప్పు, చూడకూడదు ”

నేరుగా రమ్య మీద పడి ముద్దులు పెడుతూ ఉంటే రమ్య కి మెలకువ వచ్చి ఏమి మాట్లాడకుండా కాళ్ళు రెండు దూరం గా పెట్టి త్వరగా చెయ్యమన్నట్లు నా మడ్డని తానే

బంధాలు-అనుబంధాలు-2 మిస్టర్ గిరీశం సత్యవతి అంత్యక్రియలు తదుపరి కర్మ కాండలు పూర్తి చేసాడు రాఘవయ్య. సత్యవతి కాలం చేసిన తరువాత ఇంట్లో రాఘవయ్య సరళ ఇద్దరికీ సత్యవతి అనే వారధి తొలగి

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మి గోపాలరావు, నేను పోస్ట్ చేసిన. *( ఎదురింటి మొగుడు పక్క లో ఎదురింటి పెళ్ళాం. మొదటి భాగం )* .ఇంకా ఎవరైనా చూడక పోతే అది