పవిత్ర బంధం 21

Posted on

“అవున మ్మా నాకు కడుపు చేసింది మురళీ ” అంది.

పక్కలో పిడుగు పడ్డట్ట లయింది.
“ఏంటి రాజీ నువ్వు చెప్పేది” అన్నాను.

“అవునమ్మా మురళీ కి నీకు మధ్య సంభంధం వుంది అని నాకు అసలు తెలియదు. మురళీ నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటాను అన్నాడు. నమ్మి నా సర్వం అర్పించాను. అంతలో నువ్వు భయపెట్టావు. నాన్నకు తెలిస్తే చంపేస్తాడు అని నేను చెప్పలేదు.”
“అప్పుడే మురళి వచ్చి చెప్పాడు మీ సంగతి. మురళి కి కూడా మన ము ఇద్ద ర మూ ఇష్ట ము. నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటాను అన్నాడు” అంది రాజీ.
“అంటే ఇంతా తెలిసి కూడా నువ్వు మురళీని పెళ్ళి చేసుకుంటావా” అన్నాను.

“అమ్మా నాకు తెలుసు నువ్వు నాన్న దగ్గర సుఖం పొందడం లేదు అని. నాకు నా కన్న తల్లి రుణం తీర్చుకొనే అవకాశం వచ్చింది కాదనక మ్మా” అంది.

నేను ఎన్నో చెప్పాను కానీ చివరికి రాజీ మాటలకు తల వొగ్గాను
అని ఆపింది పంకజం.
ఆసక్తి గా వింటున్న సావిత్రి “తర్వాత ఏమి చేసావు వదినా ఇద్దరికీ పెళ్ళి చేసావా” అంది.
పంకజం గొంతు గద్గద మయింది. కళ్ళలో నీళ్ళు పెళ్ళుబి కాయి.
“పెళ్ళి సామాంలు తీసుకొస్తున్న మురళీ స్కూటరును లారీ గుద్దడంతో మురళీ అక్కడే చని పోయాడు. మేము ఇద్ద ర మూ జీవచ్చవాల మయ్యా ము” అంది పంకజం.
“అంటే మురళీ పోయాక మీకు మగ దిక్కే లేనట్లా వదినా” అంది సావిత్రి.

“అవును మీ అన్నయ్య వున్నా తాగి పడుకోవడ మే తప్ప ఏమీ చెయ్యడు గా.”
“మరి అన్ని రోజులుగా మురళితో సుఖించిన ఇద్దరూ తర్వాత ఏమి చేసారు” అంది సావిత్రి.
పంకజం సిగ్గుగా నవ్వి “ఏముంది ఇప్పుడు రాజీ కి నేను మొగుడు నాకు రాజీ మొగుడు” అంది.
సావిత్రి అర్థం కానట్లు చూసింది.
“అంతే మగాడు చేసేవన్నీ మేము ఇద్దరమూ చేసుకుంటాము. చీక్కోవడం నాక్కోవడం కెలకడం” అంది పంకజం.
“కానీ ఎంతయినా మగాడి దెబ్బ అంత సుఖం వుండదు కదా వదినా” అంది సావిత్రి.
“ఏమీ కాదూ మగాడి కన్నా ఆడదే బాగా తుప్తి ఇస్తుంది. చూస్తావా” అని పంకజం కాస్త జరిగి సావిత్రి, చీర పైట లాగింది.

“అబ్బా ఏంటొదినా” అంది సావిత్రి.
“అలా అంటావేంటే. కన్న కొడుకులతో కసిగా కుమ్మించుకున్నపుడు ఎక్కడ పోయింది. ఈ సిగ్గు” అని రవిక తీసి “అమ్మో ఏంటే పల్లెటూల్లో వున్నా లోబాడీలు వేసుకుంటున్నావు” అంది.
సావిత్రి సిగ్గు గా “అవునొది నా చిన్నోడి కి ఇష్టం” అంది.
పంకజం బాడీ విప్పుతూ “నిజమే ఇవి చూస్తే ముసలాడయినా మొడ్డ వూపుకుంటాడు” అంది.
పంకజం లోబాడీని వీపి పక్కన పడేసి “అమ్మో కొడుకులతో బాగా పిసికించుకుంటున్నావా” అని ముందుకు వాలి సన్నును అందు కొని చీక సాగింది.
“వొదినా” అని స్వాతి చేతిని పంకజం వీపు పైన వేసి నిమురుతుంటే పంకజం మార్చి మార్చి సళ్ళను చీకుతూ చేతిని కిందకు పోనిచ్చి లంగాలో దూర్చి ఆతులను లాగింది.

“అబ్బా ఆహ్ వొదినా నొప్పి” అని సావిత్రి మూలుగుతుంటే పంకజం సావిత్రి లంగా బొందు తీసి చీర జార్చేసింది.
పంకజం కిందకు చూసి ” అబ్బా ఏంటే సావిత్రీ ఇలా అడవిలా పెంచే సావు. ఈ గుబురు పూకును చూస్తుంటే ఆడదాన్ని నాకే ఇలా వుంది నీ కొడుకులు పిచ్చెక్కిపోతుంటారు గా” అని కిందకు వాలి చుప్ మని ముద్దు పెట్టి నాలుకను రెమ్మల్లో దూర్చబోయింది.
అంతలో “అత్తయ్యా అది నా సొంతం” అన్న మాటలు వినపడి ఇద్ద రూ చూసారు. –
తలుపు తోసుకుని లోపలికి వచ్చాడు రాజు. వెనకే రంగడు వచ్చాడు. పంకజం వూహించని పరిణామానికి చూస్తుండి పోయింది. సావిత్రి గబ గబా బట్టలు అందుకొని పక్క గదిలోకి పరిగెత్తింది.
అంత వరకు అందరినీ హడలెత్తించే మనిషి అయిన పంకజం సిగ్గు గా మంచం పైన కూర్చుంది.
“అమ్మో ఏమో అనుకున్నా అత్తయ్యా చాలా గొప్పదాని వే నువ్వు” అన్నాడు రాజు.

“ఎంత సేపయింది రా వచ్చి” అంది పంకజం.
“నువ్వు అమ్మ ఈ గదిలోకి వచ్చాక వచ్చాము. బయట నిలబడి తలుపు సందులో అన్నీ చూసాను” అన్నాడు
రాజు.
పంకజం మరింత సిగ్గు పడింది. కానీ అంత లోనే అన్నీ చూసిన వీరి ముందు దాచడం ఎందుకు అని మాట్లాడడం మొదలు పెట్టింది.
కాసేపట్లో పంకజం కూడా సిగ్గు విడిచి రాజుకు అన్నీ చెప్పింది.
సావిత్రి చీర కట్టుకొని వచ్చి తలుపు పక్కన సిగ్గు గా నిల్బడడం చూసి “ఇంకా సిగెందుకే మరదలా రా కొడు కుల కు అన్నీ చెప్పేసాను” అంది.

సావిత్రి వచ్చి కూర్చుంది.

“సరే సావిత్రీ. ఎల్లుండి వచ్చేయండి. రాజీ కి అన్నీ చెప్పి వప్పిస్తాను.” అంది పంకజం సంచి సర్దుకుంటూ
“వప్పుకుంటుందా వదినా” అంది సావిత్రి.
“తప్పకుండా వప్పుకుంటుంది. మెరి కల్లాంటి ముగ్గురు మగాళ్ళు వున్నారంటే ఏ ఆడది మాత్రం వప్పుకోదూ” అంది పంకజం నవ్వుతూ.
“అత్తా నా గురించి చెప్పడం మరి పోకు. పెళ్ళి రోజు రాత్రే వదినను నాతో వేయిస్తా అన్నావు. మరిచి పోకు” అన్నాడు రాజు.
పంకజం నవ్వుతూ “ఎలా మరిచి పోతానురా అల్లుడూ” అని బయలు దేరుతుంటే రాజు వచ్చి పంకజమ్ను గట్టిగా హత్తుకుని రెండు చేతులతో పంకజం సళ్ళను కసిగా నలి పాడు.
“మ్మ అల్లుడూ వదులు బస్సు వచ్చే వేళయింది” అంది పంకజం రాజును మరింత గా అదుము కొని.

“అత్తా మొడ్డ లేచింది ఒక్క సారి దించనా” అన్నాడు రాజు తన మొహాన్ని పంకజం సళ్ళకేసి రుద్దుతూ.
“రెండు రోజుల్లో మా ఇంటికి వస్తావుగా అప్పుడు తనివి తీరా దెంగించు కుంటాను కానీ ఇప్పుడు వదులు” అంది పంకజం మురిపె ముగా.
“అత్తా చూడవే మొడ్డ” అని లుంగీ జార్చాడు.
నిటారుగా నిగిడిన రాజు మొడ్డ చూసి పంకజం వంగి చుప్ మని ముద్దు పెట్టి ” ఇంత బారు మొడ్డ ను నా కూతురు ఎలా తట్టుకుంటుందో” అని సావిత్రి వైపు తిరిగి

” ఇంకా ఆలశ్వమెందుకు, నీ కొడుకుతో కుమ్మించు కో” అని రాజును వదిలి బయలు దేరింది.
చంద్రం పంకజం లు వెళ్ళిపోగానే సావిత్రి తలుపులు వేసి
కొడుకును పిలుచుకెళ్ళి పంగ చాప గానే రాజు కసిగా తల్లి పైన కలియబ డ్డాడు.
ఇంకా ఉంది.