మా వారి కొత్త జాంపండు 5

Posted on

మరుసటి రోజు పొద్దున నెట్లో కూర్చుంటే, భాస్కర్ అన్నాడు… “తెలి సింది కదా సత్యా.. ఆడవాళ్ళ పీక్నెస్….. కరెక్టుగా ఎక్కడకొడితే రాజుకుంటుంటుందో అక్కడ కొట్టాలి నీలి సినిమాలు చూసి కార్చుకున్నదంటే

తనకు యావ బాగుందని తెలిసిపోతుంది. ఇక ఆవిడ మన స్సంతా ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్లో దిగడము… పెద్దలకుమాత్రమే డిస్కో పార్టికి వెళ్ళటం.. మొదటిది ముందు మీరు చేయండి. మీవారు వచ్చాక రెండవది ఆలో చిద్దాము.. ఎందుకంటే మీవారు లేకుండా మీరు ఇద్దరూ అక్కడికి వెళ్ళలేరు మరి…….”, అని ఎలా చెయ్యాలో టూ కీ గా చె ప్పాడు.
నాకూ ఆవిడతో కలిసి ఎప్పుడెప్పుడు నీళ్ళల్లో దిగుదామా

అని ఉంది.. కాని రమ ఉందే ఎలా గబ్బా.. రమను కలుపుకుందామా అంటే ఇంకొక ఆడది ముందర ఈ జాంపండు మరీ సిగ్గుపడి, ఎందుకులే అంటే.. ఇంతవరకూ చేసిన ప్రయత్నమంతా వ్రుధా అయిపోతుంది కదా.. ఎలాగైనా రమ బయటకు
వెళ్ళేంత వరకూ
అను కుంటూ ర మ
ఆగడము మంచిదే మో మరి .. బెడ్రూముకు వెళ్ళాను. ఎప్పుడూ బారెడు పొద్దెక్కినా లేవని రమ ఈరోజు అప్పుడే ముస్తాబ వుతుంది, కొంపదీసి ఎక్కడి కన్నా వెళ్తుందా ఏమిటీ …. తను నావైపు చూసి..
“అబ్బా!.. మావారు నన్ను ఈరోజు మళ్ళీ క్లినిక్ కు పిలిచారే.. ఎవరో సెలవుపెట్టారంట… నన్ను అక్కడే కూర్చోమన్నారే.. నాకు ఇది మామూలే.. వచ్చే వాళ్ళతో నాకు బాగా కాలక్షేప మవుతుంది కాని మీగురించే…. నిన్ను ఒక్కదాన్నైయితే అక్కడకు పిల్చుకొని వెళ్ళేదాన్ని, ఆవిడకూడా ఉంది కదా.. నువ్వు ఆవిడకు తోడు ఉండవే… నేను ఎప్పుడో రాత్రి 11 గంటలకు గాని
రాను…..’

“సరే మా సంగతి
మాకు వదిలెయ్యవే పిన్నీ!.. ఈ
ఒక్కరోజే కదా పర్వాలేదు…”

“లేదే సత్యా.. రేపు కూడా ఉండాల్సివస్తుంది మరి ….. సరే…. రేపు సంగతి చూద్దాములే… వంట చేసి పెట్టాను చూడు…. ఈరెండురోజులూ వోపిక పట్టు….” అనిచెప్పి తనువెళ్ళిపోయింది..
“అమ్మయ్యా.. ఇక ఈ ఛాంసు వదులుకోకూడదు. ఈరోజు ఎలాగైనా ఈవిడను నీళ్ళళ్ళో ముంచాల్సిందే మరి. రేపు కూడా ఇంట్లో ఇద్దరమే కదా.. ఎలాగైనా ఆవిడ చరిత్రంతా రాబట్టాలి.. అని అనుకుంటూ ఆవిడ గది వైపు వెళ్ళాను. ఆవిడ ఎదురుగా వచ్చి…
“ఏమిటండోయి.. రమ కనిపించట ములేదు.. ఎక్కడికన్నా వెళ్ళిందా…..”,
తను క్లినిక్ వెళ్ళిన విషయము ఆవిడకు చెప్పి…… ” రాత్రి వరకూ రానని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయింది. ఈరోజు కూడా మనం ఇద్దరమూ ఒకళ్ళనొకరము కబుర్లు చెప్పుకుంటూ గడపాల్సిందే మరి ……”,
ప్రశ్నార్తక ముగా చూసాను..
అని ఆవిడ
వంక
“అయితే ఇంకే మండి. వెళ్ళి స్విమ్మింగ్ పూల్లో దిగుదాము
పదండి…..”
“అవును కదా మర్చేపోయాను.. అబ్బ! నాకు కూడా ఎప్పుడు దిగుదామా అని ఉంది మరి..”, అని ఇద్దరమూ గది బయటికి వచ్చి పూల్ దగ్గరికి వెళ్ళబోతుంటే అప్పుడని పించింది..
“అరె!.. ఇలాగే చీరలో దిగుతే బాగుండదేమో కదండి..”

“అవునవును.. కాని నిన్న చూసిన ఆ సినిమాలో లాగా వద్దండి బాబూ….. నాకు సిగ్గేస్తుంది.. అందులో పట్టపగలు కదా..”
“ఇక్కడికి ఎవరూ రారండి బాబూ… చుట్టూ గోడ ఉంది కదా!… ఎవ్వరికి కనపడదు.. సరే ఒక పనిచేద్దాము.. పొడుగాటి టీ షర్ట్ వేసుకుందాము.. అదే మోకాళ్ళ
వరకూ ఉండేది….. ఉండండి చూపెడతాను…”, అని. వార్డ్ రోబు తెరిచి ఒకటి చూపించాను. దాన్ని చూసి ఏమనుకుందో మరి, నాచేతులోది తీసుకొని “ఒక్క నిముషము….”, అని చెప్పి తన గదిలో కి వెళ్ళింది..
మరీ
నేను బికిని వేద్దామనుకున్నా గాని ఆవిడ ముందర సిగ్గువిడిచి ప్రవర్తించడ ముదేనికని…… నేనుకూడా చీర

బ్లవుజు విప్పి అది వేసుకున్నాను..
బా వేసుకోలేదా..
ఇంతలో ఆవిడకూడా దాన్ని వేసుకొని వచ్చింది.. అబ్బా ఆ డ్రస్ లో ఆవిడను చూస్తుంటే నాకు ఒక పక్కన నవ్వు ఆగడము లేదు… కాని యమా సెక్సీ గా ఉంది.. అందులో తను నడుస్తుంటే రొమ్ములు కొబ్బరి బొండాముల్లాగా అటూ ఇటూ ఊగుతున్నాయి.. కొంపదీసి బ్రా బికిని బదులు ఇది వేసుకుంటే చాలనుకున్నదేమో మరి.. అంటే కింద పాంటి కూడా లేదా….. అమ్మో!… అమ్మో!.. మావారు ఈవిడను ఈ డస్ $ లో చూస్తే ఇక తట్టుకుంటాడా… ఎప్పుడూ చీరలో కనిపించే ఆవిడ ఒక్కసారి టీషర్ట్ లో కనిపించేసరికి నాలో లేని ఉత్సాహమొచ్చింది.. ఆవిడ నావంక చూసి సిగ్గుపడుతూ..
“ఎప్పుడూ వేసుకోలేదు ఎలాగో ఉంది…” అంటూ ఒక పక్క షర్టును కిందకు లాక్కుంటూ..”నిజముగా రమ వాళ్ళు ఇప్పట్లో రారు కదా…..” అని తన సందేహము వ్యక్త పరిచింది..
“అబ్బే .. వారు రారండి బాబూ.. అందులో తను క్లినిక్ వెళ్ళిందంటే అంతే అక్కడివాళ్ళతో కబుర్లు చెబుతూ మన మున్నామన్న సంగతి కూడా మరిచిపోతుంది.. మీకా

భయమేలేదు.. సరే పదండి….”,
దారితీసాము..
తను ఏక ముగా పూల్లో దిగుతుంటే…
“ఉండండి…. పూల్లో దిగే ముందు..
రెండుని ముషాలు
మంచిది.. పూల్లో
అని పూల్ వైపు
వళ్ళు తడుపుకొని నీళ్ళు మురికి
షవర్

కింద
పోవడము
కాకుండా….
మీకుతెలి సిందే కదా…” అని ఒక మూల ఉన్న షవర్ కిందకువెళ్ళి వల్లంతా తడుపుకొని.. ఆవిడవంక కూడా చూడకుండా నీళ్ళల్లో దిగాను.. తనూ షవర్ కిందకు వెళ్ళింది..
ఆవిడ
అప్పుడు తన వంక చూసాను… నేనిచ్చిన టీ షర్ట్ తనకు కొద్దిగా టైట్ గా ఉన్నట్లున్నది.. టీషర్ట్ వొంటికి అతు క్కపోయి. లోపలి అందాలన్నీ బయటకు కొట్టొచ్చినట్లు కనపడుతున్నాయి. అప్పుడు తెలిసింది తను నిజముగా పాంటి వేసుకోలేదని… అమ్మో! ఇవేమి సైజులు రా రా బాబూ!… అందుకేననుకుంటా మావారు లొట్టలేస్తున్నది…. ఆ పిర్రలను చూస్తుంటే ఏ మగాడికైనా అలాగే వంగబెట్టి దెంగాలని పించేలాగున్నాయి… అప్పుడనిపించింది .. మావారిని ఎలాగైనా ఈవిడను ఇలాటి

తడిసిన డ్రస్ లో చూపెట్టాలని.. ఇక
చిందులెయ్యరూ…
చూసిన ఆ
మావారు
ఆవిడ వచ్చి నీళ్ళలో దిగి మెల్లగా అడుగులు వేసుకుంటూ నావైపుకు వస్తుంది… ఆవిడ ముఖములో సంతోషాన్ని ఎలా చెప్పాలో అర్థము కావడములేదు. ఏదో అంటారు కదా… 10 సార్లు ఫెయిల్ అయి ఒక్కసారి ఫస్త్ క్లాసు లో పాస్ అయితే ఎలా ఉంటుందో అంత సంతోషముతొ ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతూ వస్తుంటే…. టీషర్ట్ నీళ్ళల్లో పైకి తేలిపోతుంటే ఒక్క క్షణము ఆవిడ తొడలు నాకు నీళ్ళలో నుంచి కనబడ్డాయి.. అమ్మో
నిజముగా ఈవిడ గున్న ఏనుగే రా బాబూ… ఆ పసిడి ఛాయలో నున్నటి తొడలను చూస్తుంటే
కొరుక్కతినేద్దామా అనిపిస్తుంది.. ఒకచేత్తో టీ షర్ట్ ను కిందకు లాగుకుంటూ నాదగ్గరికి వచ్చి..
“అబ్బ! ఎంత హాయిగా ఉంది.. మీరన్నట్లు ఈ నీళ్ళళ్ళోనే ఉండి పోదా మని పి స్తుంది..”, అని నావంక పరీక్షగా
చూసి.. తడిసిన నా టీషర్ట్ లోనుంచి కనపడుతున్న బ్రా
ను చూసి..
“అరే… మీరు బ్రా పాంటి లు వేసుకొచ్చారే నాకు

చె ప్పొచ్చుగా…..”

“లేదండి బాబూ .. మీరు వేసుకొస్తారేమో అని నేను వేసుకొచ్చాను.. నేనూ ఇలా వద్దామనుకున్నా గాని, మావారి చిలిపి పనులు జ్నప్తికి వచ్చి సిగ్గేసిందండి
బాబూ….

“ఏ చిలిపి పనులండి బాబూ….
“వద్దండి… చెప్పాలంటే సిగ్గేస్తుంది…. ”
“ఇద్ద ర మూ
కలిసి
కదా…ఇంకెందుకండి సిగ్గు…..’

నీళి సిని మా చూసాము
“అదేనండి… మావారితో కలిసి ఇక్కడ జల కాలాడానని చెప్పాను కదా.. ఆరోజు మీలాగే లోపల ఏమీ లేకుండా ఈ షర్ట్ వేసుకొచ్చాను… తడిసిన టీ షర్ట్ లోనుంచి నావి చూసేసరికి… ఒక్కసారి నా మీదకు దూకి, నా టీ షర్ట్ లాగి పారే సాడు… ఇక చూడండి బోసిమొలతో నాకు ఎక్కడలేని సిగ్గేసింది… అంతే మావారిని నీళ్ళల్లో అలాగే వాటేసుకున్నాను……

784919cookie-checkమా వారి కొత్త జాంపండు 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *