మా వారి కొత్త జాంపండు 4

Posted on

అన సూయను
నారూముకు తీసుకెళ్ళి, “మీరు
రిలాక్స్ కండి, నేను రమ వాళ్ళ గదినుంచి పట్టుకొస్తాను..” అని రమ బెడ్రూముకు వెళ్ళాను.
నాకుతెలుసుకదా
ర మ
లి
లు
ఎక్కడపెడుతుందో.. అవి నాలుగు తీసుకొని(అన్నీ ఇంతకు ముందు చూసిన వే), హాల్లో కి వచ్చి అక్కడ ఉన్న తెలుగు సీడీ లు ఉన్నవన్ని వీటితో కలిపి మిక్స్ చేసి రూముకు పట్టు కొచ్చాను..

“ఈర మ ఎక్కడంటే అక్కడ పడేస్తుంది. అక్కడ ఉన్నవన్ని పట్టుకొచ్చాను.. చూసి సెలెక్ట్ చేయండి… నేను ఏమైనా తినడానికి పట్టుకొస్తాను….”, అంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్ళాను.. నాకు తెలుసు కవర్ల మీద బూతుబొమ్మలున్న చూస్తుంది,అవే పెట్ట మంటుందీ అని….. అయినా ఆవిడ సెలెక్షన్ ఎలా
సీడీ
ఉందో చూద్దాము అని రూముకు వచ్చాను.. ఆవిడ ఒక సీడీ ని పరిశీలనగా చూస్తుంది. నేను
దగ్గరికెళ్ళి…
“చూసారా, మీకు నచ్చింది ఏమన్నా ఉందా….”
ఆవిడ ఆ సీడీ చూపెడుతూ…
“ఇదే మిటండి దీని మీద ఇలాటి బొమ్మలు ఉన్నాయి…”
“అయ్యయ్యో! రమ ఇవికూడా చూస్తుందా… బాగా చెడిపోయింది.. అరె… నాకుతెలియదు ఇవి కూడా
ఉన్నాయని.. ఉండండి అక్కడే పెట్టివస్తాను..” అని తన చేతిలోనుంచి తీసుకుంటుంటే..


“ఇంతకూ ఇవి ఎలాటి సిని మాలండి…” అమాయక ముగా అడుగుతుంటే..
“మీకు
అని
పొద్దున చెప్పాను కదా. ఆడ వాల్లు
చూడకూడనివని.. అవేనండి బాబూ.. బూతు సిని మాలు.. రమకు ఈ వయసొచ్చినా చూస్తుంది చూడండి.. మనకెందుకులెండి..’
“రమ కూడా చూస్తుందన్నారు కదా.. ఆవిడచూస్తే మన ము కూడా చూడొచ్చుకదా.. మరీ బాగాలే క పోతే తీసేద్దాము..” అని దాన్ని చూడాలన్న తహత హను ముఖ ములో వ్యక్తము చేస్తూ నా వైపు చూసింది..
అమ్మయ్య దొరికావు! ఇక నీ కుంపటిలో భొగి మంటలు లేపుతాను చూడుతల్లీ అనుకుంటూ.. దాన్ని డివిడి ప్లేయర్లో పెట్టి ఆన్ చేసాను..
సరే ఇద్దరము మంచము మీద రిలాక్సుగా వాలి పోయి.. టివి కెళ్ళి చూస్తుండిపోయాము.. నాకు ఒక పక్కన

ఉంది, తను బ్లూ ఫిల్ము కూడా
కుషీగా చూస్తుందని.. కాని
అను మాన ము
నాకు ఇంకొకపక్క కూడా వచ్చింది.. ఈ విడ
అమాయ క శి ఖా మణి లాగా నటిస్తుందా కొంపదీసి….. డాడ్జి బండి కాదుకదా… ఏది ఏమైనా ఈవిడ రియాక్షన్ ఎలా ఉందో చూడాలి…. దాన్ని బట్టి ప్లాన్ వేద్దాము, అని టివికెళ్ళి చూసాను.. అప్పుడే మొదలయ్యింది..
ఒక నల్లవాడు ఒక తెల్లది.. బీచ్ జల కాలాడుతున్నారు.. అది పైన కింద రెండు గుడ్డ పీలికలతో ఉంది, వాడు స్విమ్మింగ్ బ్రీఫ్ లో ఉన్నాడు. ఇద్దరూ నీళ్ళలోకెళ్ళి ఒకరి మీద ఒకరు నీళ్ళు చల్లుకుంటూ హుషారుగా గంతులేస్తున్నారు..
“అబ్బా!.. అన సూయగారూ నాకు అలా చేయాలని చాలా ఇష్టమండి.. చె ప్పానుకదా స్విమ్మింగ్ పూల్ లో అలానే నేను మావారు ఎంజాయ్ చేసాము బయట అలాంటి డ్రస్ వేసుకోవాలంటే సచ్చేంత సిగ్గు…”

మూ..
“నాకూ నీళ్ళంటే బాగ సరదా…. భోంచేసింత ర్వాత పూల్లో దిగుదామా ఇద్దర మూ .. వాళ్ళు ఎలాగూ రాత్రి అవుతుందన్నారు కదా.. ఒక అర్ధ గంట సేపు ఇద్ద ర మూ ఎంజాయ్ చేద్దామని….”
అబ్బోవ్! ఈవిడ క్కూడా నీళ్ళ సరదా అన్నమాట …. మరీ అన్ని ఒకే రోజు అయితే కష్టము కదా…
చూద్దామండి.. రమ మొగుడు వచ్చాడంటే కష్టము కదా.. రేపు చూద్దాములెండి. అంతగా రమ వాళ్ళు బాగా లేటుగా వచ్చేలాగైతే దిగుదాము… సరేనా…

“అలాగే … అబ్బ! ఆ నల్లోడు ఏమున్నాడండి బాబూ.. ఆ కండలు… చూసి చూసి ఆ తెల్ల గుంట వీడితో ఎలా తిరుగుతుందో మరి ..”
“ఆ ఏముంది ఇది సినిమా కదా.. వాడిలో ఏదొ స్పెషాలిటీ ఉన్నట్లుంది.. అందుకే వాడి వెంట తిరుగుతుంది మరి.. కొద్దిసేపాగితే తెలిసిపోతుంది లెండి…” అని ఆవిడ వైపు నవ్వుతూ అన్నాను.

సినిమాలో ఆ కపుల్ ఇద్దరూ కొద్దిసేపు జల కాలాడి అల సి పోయారేమో.. మెల్లగా నడుచుకుంటూ వొడ్డున ఉన్న కాటేజికి వెళ్ళారు.. చూస్తుంటే అది ఒక రిసార్ట్ లాగుంది.. లోపల అడుగుబెట్టారో లేదో ఇద్దరూ గట్టిగా కౌగలించుకొని ఒకటే ముద్దులు.. ఒకరు తోడేస్తున్నారు.. ఆతెల్ల
ఒకరి పెదాలను
గుంట అయితే మరీ వాడి నాలుకను నోట్లోకి తీసుకొని అయిస్ ఫ్రూట్ లాగా చీకుతుంది…

ముద్దులతో బాగా కసిరేగినట్లుంది మరి.. అది వాడి ముందు మోకాళ్ళమీద కూర్చుని, వాడి బ్రీఫ్ ను కిందకు లాగే సింది .. అంతే వాడి గూటము టంగున స్ప్రింగు లాగా పైకిలేచింది.. అబ్బా!.. ఎంత పొడుగుందో.. నల్లగా తుమ్మమొద్దు లాగా ఉంది.. ఆ తెల్ల గుంట దాన్ని పట్టుకొని.. దాని మీద చేత్తో మాలిష్ చేస్తూ.. దాని తోలును ముందుకు
వెనుకకు లాగుతుంది..
అప్పుడు ఆవిడ వైపు చూసాను.. ఆవిడ

లీనమైపోయింది.. సరే ఆవిడను ఎందుకు డిస్ట్రబ్ చేయాలని మళ్ళీ టివికెల్లి చూసాను….. ఆతెల్ల గుంట నాలుకతో వాడి మొడ్డని నాకుతూ.. దాని ముందు ఉన్న గుండును నాలుక కొనతో పొడుస్తుంది..

మళ్ళీ ఆవిడకెళ్ళి చూసాను.. తన
ద్రుష్టి అంతా
దాని మీదనే.. చెయ్యిని తొడల మధ్య చీర కుచ్చిల్లు పట్టుకున్నట్లు పట్టుకొని తన
అదు ము కుంటుంది..
ది మ్మను
అమ్మో కుంపటి
రాజుకుందన్నమాట.. చూద్దాము
ఏమను కుంటుందో అని.. పొడి దగ్గు దగ్గి..
“చూస్తారా.. తీసేద్దామా!…”, అని ఆవిడ వైపు తిరిగి
అడిగాను..
“పర్వాలేదుంచండి.. నేను ఇలాటి సినిమాలు ఒకటి రెండు చూసాను.. మావారు తీసుకొచ్చి
చూపెట్టారు.. కాని ఇంత
ఏముందండి వాడిది..
క్లియర్ గా లేవు.. అబ్బా! అంత పొడవు
అమ్మో

అంత లావు…..
గున ప ములాగుందండి బాబూ..
గుంట తట్టుకుంటుంటుందా..

అమ్మో ఈవిడకు బాగా రాజుకుంది.. ఇంక వదిలేలా లేదు.. మొత్తం చూడందే వదిలిపెట్టేలాగా లేదు. అదీ ఒకింత మన మంచికే కదా.. అయినా తను సిగ్గువిడిచి నల్లోడి గూటం మీద కామెంట్ చేస్తుందంటే అలాంటి కబుర్లంటే పడి చస్తుందేమో… అయితే రే పటి నుంచి

మొదలుపెట్టాల్సిందే…
నాకయితె
దెంగుడు
పురాణం
“అబ్బా అవునండి.. ఈ నల్ల వెధవలు ఏమి తింటారో కాని ఎంత బారుగా పెంచారో చూడండి.. అమ్మో! భయమేస్తుంది.. చిరిగి పోతుందే మోననిపిస్తుంది.. చూస్తుంటె అది కూడా పెద్ద దూల ముండ లాగుంది.. ఆశగా నోట్లో పెట్టుకొని ఎలా చీకుతుందో
గొంతువరకు
చూడండి..”
ఆవిడ నామాటలు వినే లాగా లేదు.. సిని మాలో

పూర్తిగా లీనమయి పోయింది.. నాకు చూడ్డముకన్నా ఈవిడను పరీక్షగా
సినిమా చూడట మే
సరి పోయింది.. ఓర కంటగా ఆవిడవైపుచూస్తున్నాను.. ఇంకా ఏమి చేస్తుందో అని.. చేతిని చూస్తే తొడల మధ్య బాగా రుద్దుకుంటున్నట్లు స్లో మోషన్ లో పైకి కిందకు కదిలిస్తుంది.. శ్వాస కొద్దిగా ఎక్కువై రొమ్ములు పైకి కిందకు ఊగడము
కనపడుతుంది..
కూడా
ఏమనుకునేటట్లు లేదు.. పైట కొద్దిగా పక్కకు
నాకైతె ఆవిడ రొమ్ముల
జరిగి.. ఆవిడ బొడ్డు
మీద చెయ్యివేసి పిసికినా
కనపడింది. అమ్మో!
బిళ్ళ
ఎంతలోతుందిరా బాబూ.. రూ పాయి
పట్టే మొయినుంది.. పొట్ట మీద మడతను చూస్తుంటె మావారే జ్నప్తికి వస్తున్నారు.. అలాంటి మడత కనపడితే ఆయన తట్టుకోలేరు.. నాలుకతో మడతను నాకుతూ మొహాన్ని మడత మీద పెట్టి రుద్దుకుంటారు.. అందుకే మావారు నన్ను ఒక్కొక్కసారి సోఫాలోనే చేస్తున్నప్పుడు బాగా మడత కనపడేలాగ చూపిస్తాను.. అంతే నా

నడుమును ముఖముతో రుద్ది, నలిపి పారేస్తారు..ఒక పక్కన చక్కిలి గిలి పుట్టినా అలా నలుపుతుంటే నాకు కసెక్కుతుంది బాబూ ..!!!!
ఈవిడను మావారితో ఊహించు కుంటుంటె
శ్రుతితప్పింది.. నా చెయ్యి ఎలా వెళ్లిందో
తొడల మధ్యకు వెళ్ళి ఆవిడ
నాకే
నా
మాదిరే రుద్దు కోవడ ము
మొదలుపెట్టాను.. ఆవిడ మాత్ర ము సిని మాలో లీ న మయిపోయింది.. ఇంతకూ సినిమా అంత బాగా నచ్చిందా ఈవిడకు అనుకుంటూ టివి వైపు చూస్తే.. అబ్బా.. వాడు దాన్ని సోఫాలో పడుకోబెట్టి.. దాని రెండు కాళ్ళను కుమ్మేస్తున్నాడు. వాడి గూటం దాని బిళ్ళలో ని కి పూర్తిగా వెళ్ళి బయటికి వస్తుంది.. అది హా .. హూ..
అంటూ కేకలేస్తుంది
పంగచాపి. ఏక ముగా
మరి . అది
నొప్పితో
కేకలేస్తుందో.. లేక ఆనందముతో కేకలేస్తుందో
నాకంతుబట్టడ ములేదు..
పక్కన చూస్తే
ఈవిడ క్కూడా
శ్వాస
ఎక్కువయ్యింది.. తొడల మధ్య చెయ్యి ఇప్పుడు బాగా

కదుల్తున్నట్లు తెలిసిపోతుంది.. చూస్తుంటే ఈవిడకు ఊటలు కారుతున్నట్లున్నాయి అక్కడ.. ఈవిడ నేను ఉన్నా ఇలా రుద్దుకుంటుందంటే.. ఇక నేనులేకపోతే ఏమి చేసుకుంటుందో..
ఇదే మంచి చాంసు.. చూద్దాము అనుకుంటూ..

అని ఆవిడ
“మంచి నీళ్ళు త్రాగి వస్తాను..”, సమాధానము కూడా వినకుండా బయటి కి వచ్చాను.. మంచినీళ్ళు త్రాగి. కొద్దిగా ఆలస్యము చేసి, రూము తలుపు దగ్గరి వచ్చి తొంగి చూసాను.. నాకు బయట నుంచి సినిమా కనపడుతుంది.. మంచం తలాపు తలుపు పక్కనున్న గోడ వైపు ఉండట ముతో ఆవిడ తల తప్ప మిగతా బాడి
కనపడుతుంది..
ఆవిడ నేను
ఇంకా
రాకపోవడముతో ఏమనుకున్నదో ఏమో ఒక చేత్తో రవిక మీదనుంచే కుడి సన్ను ను పిసుక్కుంటూ.. ఇంకొక చేత్తో రుద్దుకుంటుంది.. నేను మళ్ళి కిచెన్ లోకి వెళ్ళినట్లే
తొడల మధ్య
స్పీడు గా
వెళ్ళి….

“I
‘మీరు చూస్తుండండి.. నేను భోజనము వేడి చేసి రెడీ చెప్తాను… ” అని తనకు వినపడేలాగా చెప్పి.. మళ్ళీ తలుపు వద్దకు వచ్చాను.. తొంగి చూస్తే ఇంకేముంది.. ఒక చెయ్యి జాకెట్లోకి వెళ్ళిపోయింది.. తొడల మధ్య ఉన్న చెయ్యి ఇప్పుడు చీర మీద లేదు.. కుచ్చిల్లలోకి దోపుకొని కసిగా రుద్దుకుంటుంది…
అమ్మో!
అయితే
కుంపటి
సెగలు
కక్కుతుందన్నమాట.. ఇంకేమి మరి.. చూస్తుంటే ఎవరైనా మొగాడు దొరికితే వాడిది లోపల కుక్కుకునేలాగుంది… అంత క సితో ఉన్నట్లుంది
మరి ..
సినిమాలో చూస్తె వాడు క్లైమాక్స్ లో ఉన్నాడు.. యమా స్పీడుతో దాన్ని దెంగుతున్నాడు. అది పిచ్చపిచ్చగా కేకలేస్తుంది.. అంతే ఒక్కసారి వాడు బయటకు తీసి దాని మీద పిచ్చికారి చేసాడు..
సడన్ గా ఆవిడ గా
మంచ ము మీద నుంచి లేయడ ము

చూసాను.. తను కూడా తలుపు వంకైనా చూడకుండా అటువైపు ఉన్న బాత్రూములోకి పరుగు పరుగున వెళ్ళింది..

అమ్మయ్యా! ఇంకొక మెట్టు ఎక్కానన్నమాట.. రమ వాళ్ళు తొందరగా రాకపోతే… ఈవిడకు చెడ్డివేసి పూల్ చుట్టూ తిప్పాలనిపిస్తుంది.. అందులో రాత్రి కదా ఎవడూ చూడదు కానీ ఈరోజు జరిగినవి తల్చుకుంటే ఇప్పటికే అరిగించుకోలేకున్నాను… ఈవిడకు ఇంకా వేడెక్కిస్తూపోతే. కొంపదీసి రమ మొగున్ని తగులుకుంటే… అమ్మో! ఈ జాంపండును మావారిచేతనే కొరికించాలి.. సరే రేపు పొద్దున ఎలాగూ భాస్కర్ తొ చాట్ చెసి తన సలహా కూడా తీసుకోవాలి .. అని అనుకుంటుంటూ ఉంటే బయట కారు సబ్దము వినపడింది… అమ్మయ్య! రమ వాళ్ళు వచ్చరు… ఇక ఈరోజుకు చాలిద్దాము అని తలుపుతీయడానికి వెళ్ళాను..
ఆరోజు రాత్రి ఇక పెద్దగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు.. కాని రాత్రి పడుకుందామని మంచము మీద

వాలానే కాని పొద్దున్నించి జరిగింది సినిమా రీలు లాగా మళ్ళీ జ్నప్తి కి వస్తుంటే అబ్బా ఎప్పుడు చూస్తానో “లైవ్ షో” అనుకుంటూ అలాగే తొడల మధ్య వత్తుకుంటూ నిద్రపోయాను..

7848911cookie-checkమా వారి కొత్త జాంపండు 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *