మా వారి కొత్త జాంపండు 3

Posted on

“అబ్బ ఛీ పొండి. నాకు చెప్పాలంటే సిగ్గేస్తుంది బాబూ..”, అని ఆవిడకెళ్ళి చూసాను..
“అవును ఈ మొగాల్లంతా ఇంతే కదండి.. చూడండి మీరు పక్కనున్నా దాని మీద చెయ్యివేసాడంటే… మీరు ఎలా ఊరుకున్నారు..”, అని నవ్వుతూ అడిగింది..
“మీరు కరెక్టుగా అన్నారు.. నాకు తిక్కరేగి ఆ చేతులను అక్కడనుంచి లాగి పడేసాను.. అంతే అ గుంట నోటు తీసుకొని లేచిపోయింది… అనుకున్నట్లే ఇంకొకనిదగ్గర డబ్బులు గుంజి తనకింది పీలికను
ఆ గుంట

కూడా తీపించుకొని.. స్టేజి మీదకు వెళ్ళి బోసిమొలతో డ్యాంను చేస్తూ.. అబ్బా! వికారపు డ్యాంసు చూడలే క పోయానండి…. నాకు అక్కడ ఎక్కువసేపు
ఉండబుద్ధి పుట్టలేదు.. అంతే.. మావారిని
బయటకు
లా క్కొచ్చాను..”
“అదండిబాబూూ… జరిగింది..”,
అని
ఊపిరి
ఆవిడ
పీల్చుకుంటూ ఆవిడవైపు చూసాను..
తన్మయత్వముతో నాకెళ్ళే చూస్తూ వింటుందంటే.. నేనే
ఎలా ఊహించి చెప్పగలి గానా అని తెలిసిందేకదా భాస్కర్ గారి ట్రైనింగ్ మరి.
పించింది..
ఈరోజు కి క చాలు… మరీ పొడిగిస్తే బాగుండదని…
“చాలండి బాబూ! ఇక చెప్పలేను.. అది తల్చుకుంటేనే ఏదోలాగుంది…… రాత్రి సరిగా నిద్రలేదు కొద్దిసేపు వాలుతాను..”, అని అన్నానో లేదో ..తను కూడా “ఒవో నిన్న మీవారు ఉన్నారు కదా…. సరే..”, అని ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ మంచము దిగి వెళ్ళిపోయింది…
ఆవిడ రూం నుంచి బయటికి వెళ్ళిందో లేదో… ఒక్కసారి మంచము దిగి.. “హుర్రే భాస్కర్” అంటూ చేతులు పైకి

ఒక్కసారి ఊపేసాను.. ఎలాగైనా ఈ మొదటి విజయాన్ని భాస్కర్ కు చెప్పాలనుకుంటూ.. (అమ్మో! మావారికి ఇప్పుడే చెప్పకూడదు.. లేకుంటె లొట్టలేసుకుంటూ వెనక్కు వచ్చేస్తాడు మరి..) ఎప్పుడు “లైవ్ షో” చూస్తానా
అను కుంటూ
పట్టే సింది..
కళ్ళుమూసుకున్నానో లేదో నిద్ర
సాయంత్రము రమ వచ్చి నిద్ర లేపుతుంటే…..
“రాత్రి నిద్రలేదని చెప్పానుకదే… కొద్దిసేపు పడుకోనీయవే పిన్నీ!”
“అది కాదే సత్యా.. మావారు క్లినిక్ కు రమ్మనారు అక్కడినుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళాలట వచ్చేటప్పటి బాగా లేట్ అవుతుందనుకుంటాను.. వంట చేసి పెట్టాను చూడు. చూడకుండా మీరిద్దరు తిని
నాకొరకు ఎదు రు

పడుకొండి… తను బాగా మొహమాటస్తురాలిగా ఉంది.. ఆవిడను నువ్వే దగ్గరుండి చూసుకోవాలి మరి.. అని నా సమాధానము కూడా వినకుండా వెళ్ళిపోయింది..
పడుకుందా మనుకున్నా కాని..
వెళ్ళిపోతుందంటే..
ఈ జాంపండును
ర మ
ఇం కొద్ది గా

ఉడికిస్తే పొలా!…. అని ఆదరబాదరగా ఫ్రెషప్ అయి.. తన రూముకు వెల్దామనుకునేలోపలే… తను రెండు కాఫీ కప్పులతో నాకు ఎదురుగా వచ్చింది..
“రమ కనిపించడములేదే ఎక్కడికన్నా వెళ్లిందా… అబ్బ! ఇంట్లో చిరాగ్గా ఉంది అలా బయటకు వెళ్ళి కూర్చుందాము రండి…”, అని పిలవడముతో… నాకు కూడా బయటి పిల్ల గాలికి కూర్చుంటే మంచి ఐడియా వస్తుంది కదా అని తనవెంట బయటకు దారితీసాను..
రమది చాలా పెద్ద బంగ్లా… ఇంటి చుట్టూ గార్డెన్ ఉంది.. ఇంటి వెనుక స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా ఉంది.. అది చూస్తే చూడ ముచ్చటగా ఉంటుంది.. ఎప్పుడెప్పుడు దిగి నీళ్ళలోనే ఉందామా అని పిస్తుంది.. ఇప్పుడు కూడా ఈవిడ ఉంది కాని.. అదే ఒక్కదాన్ని అయితే ఏక ముగా బట్టలిప్పి దిగేదాన్ని… చూద్దాము స్విమ్మింగ్ పూల్ ను చూస్తే ఈవిడ ఏమంటుందో మరి.. అని ఇద్దరము పూల్ పక్కన లాన్ లో కూర్చున్నాము…
“బాగా నిద్ర పట్టిందా సత్యా! అబ్బా! నువ్వున్నావు సరి పోయింది..ఇంక నాకు హాయిగా ఉంది కబుర్లు చెప్పడాని కి .. రమకా నిముషము తీరిక ఉండదు మరి..”

“అవునండి బాబూ! నాకూ మంచి కాలక్షేపము
ఉండి పొండి.. వచ్చేవార ము
ఇక్కడే మావారొచ్చిన తర్వాత
తనవెంట నన్ను తీసుకొని పోవచ్చు.. అప్పుడు మీరు కూడా మాతో రండి.. మా ఇంట్లో మీరు ఎన్నిరోజులై నా వుండొచ్చు..”
“అవునవును… మీ ఊరిలో మా చుట్టము కూడా ఉంది.. భారతి అని మీకు తెలిసే ఉంటుందే…”
“భారతి మీ చుట్ట మా…
నాకెందుకు
తెలియదు
అప్పుడప్పుడూ కలుస్తుంటాను.. తన మొగుడు మావారికి బాగా తెలుసు.

భారతి ఎందు కుతెలియదే తల్లీ.. మావారు ఆవిడను చూసి జొల్లు కార్చుకోని రోజంటూలేదు.. ఒకరోజు మా ఇంట్లో డిన్నర్ కు భారతి లోకట్ జాకెట్ వేసుకొచ్చింది.. మావారు తను కూర్చున్న సోఫావెనక్కు వెళ్ళి ఆవిడ పాలిండ్ల నే తొంగి చూస్తున్నాడు.. ఏమో మరి
ఇంతవరకూ నా ముందర తను బయట పడలేదు.. ఆవిడ నాతో అంత చనువుండదు అందుకనే నేనంత పట్టించుకోలేదు. అమ్మో! అయితే ఈవిడ చుట్ట మన్న మాట..

చూద్దాము ఈవిడకు గాలమేసామంటే ఆవిడను కూడా ఒక చూపు చూడవచ్చు.. అని మన స్సులో ము సి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటుంటే..
“ఏమిటండోయి.. అలా నవ్వుకుంటుండారు.. మళ్ళీ ఆ క్లబ్ గుంట గుర్తుకొచ్చిందా…”
అయ్యో! దీనికి ఇంకా ఆ క్లబ్ ధ్యాస పోలే ద న్న మాట .. దొరికిందిరా పిట్ట.. అందులో ఈ రాత్రి ఈవిడను
వదల కూడదను కుంటూ …
“అబ్బే లేదండి బాబూ!.. ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్ చూస్తుంటే మావారు జ్నప్తికి వస్తున్నారు…”
“చెప్పండి ఏమిటా విశేషం…”
“ఎందు కులెండి బాబూ !… మీకు చెప్పాలంటే సిగ్గేస్తుంది..

“అయితే
వద్దులెండి…..”,
అని తను మూతి
ముడుచు కుంటే… ఇదే మంచి చాంసు అనుకుంటూ..

“నాకు మావారికి స్విమ్మింగ్ అంటే ప్రాణ మండి.. ఒక సారి ఇద్ద ర ము ఇక్కడికి వచ్చాము.. అప్పుడు రమ ఊరిలో లేదు.. రమ మొగుడు ఈ ఇంటి తాళాలు ఇచ్చి తను ఏదో కాంప్ కు వెళ్ళాడు… మేము 3 రోజులు బయటికి కూడా వెళ్ళకుండా ఇక్కడే ఎంజాయ్ చేసాము.. అబ్బా ఆ రోజులు తల్చుకుంటుంటే ఎంత ఆనందమేస్తుందో… అందులో ఇద్దరమే ఉన్నమా.. రాత్రిల్లు ఫుల్ రాత్రిల్లు ఫుల్ మూన్ లో ఇక చూసుకొండి ఎలా ఉంటుందో … అందులో చుట్టూ గోడ ఉండటముతో మాకు ఇంకా ఏకాంతం దొరికింది…”
“అయితే మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేసారన్నమాట… అబ్బా మీరు రొమాంటిక్ క పుల్ అండి… నేను ఏమో
మంచి
అనుకున్నా..”

“ఆ ఇందులో ఏముందండి… పెళ్ళైన కొత్త కదా… అందులొ ఇద్దర మే ఉన్నాము.. ఫుల్ మూన్ చూసేటప్పటికి ఆ మాత్రం రొమాంసు లేకపోతే ఎందుకండి ..”
ఇక్కడే ఇద్దరమూ బట్టలులేకుండా దొర్లాము అని చెప్పాలని పించింది … కాని మరీ అంత పచ్చిగా చెబితే తను ఏమను కుంటుందో..

మీకే మండి బాబూ.. ఆ క్లబ్బులకు కూడా వెళ్ళారంటే మాలాంటి వాళ్ళకు అలాటి చాంసు వస్తుందా మరి ..

అమ్మో అమ్మో ఈవిడకు అక్కడికి వెళ్ళాని పిస్తుందంటే తనకు కూడా కోరికలు న్నాయన్న మాట…
“దానిదే ముందండి
ఈసారి మీవారిని తీసుకొని రండి
ఇద్దరూ కలిసి వెల్దురు కాని.. మొగాడు పక్కన ఉంటె
ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు..”
“అయితే ఆ క్లబ్బులు ఈవూరిలో కూడా ఉన్నాయా…”
“ఎందుకుండవండి
బాబూ..
పిస్తుంది… ఈ సారి
నాకూ మళ్ళీ వెళ్ళాల ని
నిజముగా
మావారిని అడిగితే
కాబట్టి
వద్దంటారు… ఎందుకంటే ఆత రు వాత చెప్పారు మావారు.. నేను ఆ తెల్లగుంట మీదనుంచి మావారి చేతులు లాగాను కదా… ఆతెల్ల గుంట మంచిది కాబట్టి సరిపోయింది.. అదే ఇంకొకటి అయితే బట్టలూడదీయించి నీచేత డ్యాంస్ చేయించేదని.. అంతే మళ్ళీ అలాటి చోటుకు వెళ్ళాలంటే భయమేస్తుందండి
బాబూ!…’

“అమ్మో అలా కూడా చేస్తారా…! అయ్యబాబోయి బట్టలిప్పి
డ్యాంను చెయ్యటమే… చూడ్డానికైతే ఫర్వాలేదు కాని..
ఇంకే మన్న

ఉందా..
ఏదో
అయితే ఈ జాంపండుకు నిజముగా చూడాలని
ఉందన్నమాట.. అదే చూడాలని ఉందంటే.. నీలి చిత్రాలు
కూడా చూడాలని ఎందుకు ఉండదు.. వాటిని కూడా
చూపిస్తే పోలా.. ఇదే మంచి సమయము ఎలాగూ రమ లేదు.. వాళ్ళిద్దరూ ఏ అర్ధరాత్రికో గాని రారు..
మంచిది
“పదండి కొద్దిగా చల్లగా ఉంది.. నాకు కాదన్నారు.. ఇంట్లో ఏమన్న తెలుగు సిడి లు వుంటె చూద్దాము.. అబ్బ చాలా రోజులయ్యింది చూడక.. ”

“అరె నిజమా ఆమాట పొద్దున్నే చెప్పిండాల్సింది హాయిగా తెలుగు సినిమాలు చూసేవాళ్ళము కదా… అని నా వెంట ఇంట్లోకి దారి తీసింది.
ఇంకా ఉంది…

7848711cookie-checkమా వారి కొత్త జాంపండు 3

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *