నా సొంత చెల్లి

Posted on

ladies mee taapam teerchukodaaniki nenu help chestaa message me in mail
mail id : incetrelationship@gmail.com
సెక్స్ అంటె పుకులొ మొడ్డ పెట్టామా దెంగామా కర్చామ అన్నట్టు కాదు లడిస్ కి పొర్ప్లె చెయడం అనెది ఇంపర్టెంట్ . విషయనికి వస్తె ఈ కత నాకు నా చెల్లికి మద్య జరిగింది రియలె చెప్తా చదవండి జెంట్స్ & లెడిస్ ఎవరైనా మెస్సెజ్ చెయండి రెస్పాండ్ అవుతా ఒకె నా పెరు ముస్తాక్ మా చెల్లి పెరు షాహీన్ నా వయసు23 మా చెల్లిది 20. మా చెల్లి ది ఇస్మార్ట్ షంకర్ హిరొహీన్ కా ఉంటాది ఫిగర్ నెను మా చెల్లిథొ సెక్స్ చెయాలని ఎలా డెసైడ్ అయ్యనటె తను ఇంట్లొ ఉన్నప్పుడు కాల్లు చాపి కుర్చొడం బ్ర వెసుకొకుండా ఇంట్లొ ఉండటం వల్ల తను ఎదొ ఒక పనికి వంగినప్పుడు తన సల్లులు బాగా కనబడెవి అవి చుసినప్పుడల్ల నకు కొరికలు మొదలయ్యెవి అదె కక మెము ఇంట్లొ పక్క పక్కన కుర్చున్నప్పుడు తను టచ్ అవుతుంది అప్పుడు కొద్దిగా హ్యపి గా ఫీల్ అయ్యెవడ్ని
పైగా నెను ఎక్కువగా సెక్స్ విడియొలు చుసెవాడిని అందులొ కుడా అన్నా చెల్లివి ఎక్కువా . కాని ఇలా చెల్లిని తప్పుగా అనుకొ కుడదు అని చొంట్రొల్ లొ ఉండెవడ్ని కాని నా చెల్లెలు కి కుడా ఫీలింగ్స్ ఉంటాయ్ కదా అది కుడా ఈ జనరెషన్ లొ ఎక్కువా ఐనా కుడా తప్పు చెయకుడదు అని నెను కంట్రొల్ లొనె ఉన్నా బట్ మా చెల్లికి ఇలాంటి సెక్స్ ఫీలింగ్స్ షెర్ చెసుకూ డానికి తన కల్లెజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటాఅరుగా అలా తను వాల్లను అడిగి డి అంటా వాల్లు కొన్ని సలహాలు ఇచ్చ్హారు ఇవన్ని నాకు ఎలా తెలుసు అంటారా సెక్స్ తరువాత తనె అన్ని చెప్పింది తను వాల్లని ఎమె నాకు సెక్స్ ఫీలింగ్స్ ఎక్కువగా వస్తున్నై ఎం చెయలె అంతె ఫ్రెండ్ : పుకులొ వెల్లు పెట్టుకొని కొట్టుకొ అంది. చెల్లి : ప్లీజ్ చెప్పవె.
ఫ్రెండ్ : నీకు లొవెర్ లెడు కదె ఎవడ్ని ఐన సెట్ చెయన అంటె
చెల్లి :చంపుతా అల చెస్తె ఇంత్లొ చంపుతారు పైగా ఎదవలు నీత్ నెస్స్ లెదు బ్లక్మైల్ వద్దు

ఫ్రెండ్: సరె గని క్యరెట్ ఉసె చెఇ
చెల్లి: సరె అని అల కొన్నిరొజులు వడి తరువాత నెను ఒక రొజు రత్రి మొడ్డకొట్టుకుంటు ఉంటె నన్ను సిఖ్రెట్గా చుసింది అంట అది తన ఫ్రెండ్కి చెప్పింది
చెల్లి : ఒసె మా అన్న మొడ్డచెత్తొ పట్టుకొని పైకి కిందకి ఊపుతున్నడె వడి మొడ్డ చల బగుందె
ఫ్రెండ్ : అంత బగుంది ఎంటె ఇతె ఒక ఐడియా
చెల్లి : ఆ చెప్పు ఎంటొ
ఫ్రెండ్ : మీ అన్నథొ సెక్స్ చెయవె
చెల్లి: ఒసె దున్న పొతా వడు నా అన్ననె తప్పె
ఫ్రెండ్ : ఎం కదె ఎవరిథొనొ సెక్స్ చెసి ఇబ్బంది పడడం కన్న మీ అన్ననె లైన్ లొ పెట్టి దెంగించుకొవడం మంచింది
చెల్లి : నువ్ చెప్పింది బానె ఉంది అవుద్ది అంటావా ఒక వెలా కొట్టడు గా నన్ను
ఫ్రెండ్ : ఒసె ఎ అన్న ఐనా చెల్లి ఫీలింగ్స్ ని అర్తం చ్ర్దుక్య్ంటాడు లె
చెల్లి : సరె నె ఎం చెయలి చెప్పు బట్ నువ్ ఎవరికన్న చెప్పావొ నీ గురించి మొత్తం బయట పెడతా చెప్తున్నా
ఫ్రెండ్ : అబ్బ చెప్పను లెవె తల్లి ముందు నువ్ మీ వడి ముందు ఎక్స్పొజ్ చై బాడి ని నీ అందాలను బాగ చుసెలా చై పక్కన కుర్చొని తగులుతు వడిలొ వెడి పెంచెల్ల చై అంది పైగా మా చెల్లి ఒక రొజు నెను బట్టలు మార్చుకుంటూ ఉంటె సడన్ గా వచ్హింది నన్ను నుడ్ గా చుసింది నవ్వింది అలా చలాసర్లు మా చెల్లి నన్ను చుసింది నెను ఐనా కంట్రొల్ లొనె ఉన్నా తను ఒక రొజు బైక్ నెర్చుకొవలి అంది నెను వద్దు అన్న కని తను మొడిగా ఇంట్లొ గొల చెసి మరి ఒప్పించుకుంది నెను బైక్ తెచ్చను ఎవరు రాని ఖలి ప్లెస్ కి తిసుకెల్లను తనుముందు తనవెనక నెను కుర్చున్నను తనను టచ్ అవ్వదం వెంటనె మొడ్డ లెచింది అండర్వెర్ లెకుండా నైట్ ప్యంట్ వెసుకున్న కబట్టి లెచింది తనకు తగులుతుంది బట్ తను ఎం అనలెదు బండి స్టర్ట్ చెస తనకు చెబుతున్నా ఇల ఇల అని కొద్దిదురం పొగానె కిందా పడెసింది ఎం కలెదు లైట్గా గీతలు పడ్డై అంతె మల్లి ఎక్కం ఈ సరి మా చెల్లి నా మొడ్డ ఆనుకొని కావలనె గట్టిగా అదుముకొని కుర్చుంది బండి ముందుకు పొయెకొద్ది కొద్దిగా ఎగిరినప్పుడు నామొడ్డ పైనా కుర్చుంది నామొడ్డ కరెఖ్ట్టుగా తన రెండు పిర్రల మద్యలొ ఇరుక్కుంది అంతె అంతె నాకు కలవరంగా ఉంది తను హ్యపి గానె ఉంది ముడ్ ఎక్కువ అవ్వడం వలన నెను కంట్రొల్ అవ్వలెక ఉన్న పైగా నా చెల్లికి నా మొడ్డ పిర్రల మద్య ఇరుక్కొని బైక్ లొ రపిడి అవ్వడం వలన కర్చుకున్నట్టు ఉంది తదిగా ఉన్నెది నెను కర్చుకున్నా బట్ తెలియనివ్వలెదు తను బైక్ కొద్దిగ నెర్చుకుంది
నెను : ఇంటి దాక నడుపుతావ కిందవెస్తావ
చెల్లి : థొల్తా లెరా నువ్ గట్టిగా నన్ను పట్టుకొ నకు బయం తగ్గుద్ది సరె అని పట్టుకున్న ఇంటికి వెల్లం మా ఇంట్లొ ఎమైనా నెచుకుందా ఎదొ కొద్దిగా నెర్చుకుందిలె రెపునెర్పిస్తా మిగితాది అని రుం కి వెల్ల టవల్ తిసుకొని స్ననానికి అని బథ్రుం కి వెల్తె మా చెల్లెలు లొపల ఉంది కవలనె నెను ఎలా గైనా వస్తా నని లొపల గడియా పెట్టుకొకుండా ఉంది నెను వెల్లెసరికి డొర్ ఒపెన్ చెయగానె తను పుకులొ వెల్లుపెట్టుకొని రుద్దుకుంటు సల్లులు పిసుక్కుంటు ఉంది ఎం తెలియనట్టు కవర్ చెసుకుంది నెను సారి అని చ్ర్ప్పి వచ్హా నెను ఎంత వద్దుఅనుకున్నా తను చెసె పనులా వలనా నాకు కంట్రొల్ అవ్వలెదు ఫైనల్ గా తను నా రుంకు నైట్ వచ్హి
చెల్లి : రె అన్నయ్య
నెను : ఆ చెప్పె
చెల్లి: నీథొ ఒకా విషయం మట్లడాలి
నెను : ఎంటొ చెప్పు అన్న తను నా పక్కన కుర్చొని బాత్రుం లొ జరిగింది ఎవ్వరికి చెప్పకు
నెను : నాచెల్లి ని అల చుసానని బయట చెప్తా నెంటె పిచ్చా నీకు
చెల్లి: సరె రా కని నీథొ ఒక విధయం చెప్తా బట్ నన్ను కొట్టకుడదు అని నా చి పట్టుకొని గట్టిగా చాల దీనంగా అడిగింది
చెల్లి : రె నాకు చాల రొజుల నుండి సెక్స్ ఫీలింగ్స్ ఎక్కువ అయ్యై రా ఎవరిథొనొ సెక్స్ చెసి పరువు పొగొట్టుకొవడం కంటె నీథొ సెక్స్ చెయడమె బెట్టెర్ అనిపించింది రా నెను నిన్ను చాలసార్లు మొడ్డకొట్టుకుంటు ఉంటె చుసాను నీకు ఎలగొ అమ్మై కావలి కద ఆ అమ్మై నెనె ఎందుకు కాకుడదు చెప్పు
నెను : ఎంటె ఎం ఐంది నీకు మెంటల్ ఆ
చెల్లి : అరె ప్లీజ్ రా నువ్వె ఆలొచించు వెరె వాల్లథొ సెక్స్ చెయడం అవసరమా
నెను: నిజామె కాని ఎలా నె
చెల్లి : ప్లీజ్ రా
నెను : సరె నె బట్ ఎం చెయాలి చెప్పు
చెల్లి: రత్రి ఇంట్లొ వల్లు పడుకున్నప్పుదు నీ రుం కి వస్తా నెనె అప్పుడు చెప్తా అని ఒక లిస్ట్ ఇచ్చింది ఇవి తిసుకురా అని
ఆ లిస్ట్ లొ 500 ది డైరి మిల్క్
ఒక 1/2 పాలకొవ్వ , గులాభి పులు , తెనె , బాడి స్ప్రె కొన్ని ఫ్రుట్స్ రసింది 2000 పైనె బిల్ ఐనది తెచ్చి తనకు ఇచ్చా త్యంక్స్ రా అని ఒకా ముద్దు ఇచ్చి పొఇంది నైట్ అందరు బిర్యాని తిని పడుకున్నరు 10 గంటలకు నా రుం కి ఒక రెంఝ్ లొ రెడి ఐ వచ్చింది నెను స్టన్ అయ్యా వచి డొర్స్ అన్ని ముసింది కటన్ లుకుడ సెఫ్టి కి వెసింది నెను తెచ్చినా పులు పెట్టుకొని కొన్ని ఆ కవర్ అలనె నా రుం కి తెచ్చింది రా గానె చాల బగున్నవె అని ఒక హగ్ గట్టిగా ఇచ్చా తను రె అన్నయ్య మనం తప్పు చెస్తున్నం అని ఎప్పుడు అనుకొకు ఎందుకంతె నెను నాకు ఉన్న కొరికలు బయటి వల్లథొ చెస్తె తప్పు అవుద్ది నీథొ చెస్తె మనమద్యనె ఉంతాది ఒకె
నెను: సరె లెవె
చెల్లి : రె ముందు కుర్చొ అని నన్ను బెడ్ పైనా కుర్చొబెట్టి కజ్జురాలు తినిపించింది నీల్లు తాపింది అంతా తిని నీల్కు తగి ఇద్దరం బెడ్ పైనా పడుకున్నం తను నా చి పైనె పడుకుంది ఇద్దరం రొమాంటిక్ మువి సీన్స్ చుస్తున్నాం చుస్తు చుస్తు నె మా చెల్లి నా పెదాలకు ముద్దుపెట్టడం స్టర్ట్ చెసింది ఇక మొబైల్ పక్కన పడెసి నెను స్టర్త్ అయ్య బొద్య్ మొత్తం కిస్సులు పెట్టుకున్నం
చెల్లి : రె నా బట్టలు విప్పరా అనిది మొత్తం తీసెషను నావి విప్పింది ఇప్పుడు నెను తెచ్చిన చాకొలెట్ బాగ కరిగింది అది తీసి తనకు లిప్స్ కి సల్లులకి గుద్దకు పిర్రలకు పుకుమీద పుసాను పుసిన దాన్ని జుర్రెసాను గట్టిగా తను హాఆ హాఅ అంటు నన్ను తన గొర్లథొ బరుకుతుంది పుకుని ఐతె 40 నిమిషాలు వదలెదు కర్చుకుంది తను తరువాతా నెను తెచ్చినా పలకొవ్వని కుడ ఇద్దరం ఒకరినొట్లినుచి ఇంకొకరి నొట్లొకి షెరె చెసుకున్నం ఒక పక్క తన పిర్రలు సల్లులు పిసుకుతు తింతున్నా తరువాతా తెనె తెచ్హను దన్ని తన థొడలకు వీపుకు సంకల్కు బొడ్డుపైనా పుసాను దాన్ని జుర్రాను మములుగ కాదు ఇక తను తట్టుకొలెకా రె ముందు మొడ్డ పెట్టర అనింది సరె అని అన్న ముందు తను నా మొడ్డకు తెనెపుసి కుడిసింది తరువాత నెను నా మొడ్డను నన పుకు పెదాలకు ఆనిచ్చి పైనా కసెపు రుద్ది కసక్కున చెక్కెసను అరుస్తుంతె వెంటనె నొటిని ముసెసాను ఇక తప తప తప అని బాగా దెంగి కరె తైయనికి బయటికి తీసి తన పిర్రల పైన కర్చాను మల్లి వెంటనె తను నా మొడ్డను నొట్లొ పెట్టుకొని కుడచడం వల్ల మల్లి వెంటనె లెచింది మెం ముస్లిం మొడ్డ కబట్టి నీట్ గా ఉంటది ఎండుకంటె మీకు తెలిసె ఊంటాది ఒకె మల్లి లెచింది ఈ సారి నా మొడ్డని తన బాడి మొత్తం టచ్ చెసి బొడ్డులొ చెక్కి పిర్రల మద్యలొ ఆనిచ్చి మొడ్డని పిర్రలను బాగా నాకి నా మొడ్డను తన గుద్దలొ గట్టిగా దుర్చాను చాల కస్టంగా దురింది దెగా గుద్దని కుడా దెంగుతుబ్టె అరుపులు వస్తున్నై నెను బెడ్పైనా పడుకొని నా తలదగ్గర తనపుకుని పెట్టుకున్న తను నా మొడ్డ దగ్గర తన తలని పెట్టి నకుతున్నం అలా ఆ రత్రి అంథా సెక్స్ చెసాం తను చాలా అంటె చాల హ్యపి రత్రి 10 కి మొదలు పెడితె మొర్నిగ్ 4 ఐంది అంతులెని సుఖం ఇచ్హ తను త్యంక్స్ చెప్పింది ఆ తరువాత రొజు బైక్ నెర్పిస్తా అని అమ్మి వెల్లి బయట చలచెసాం అవి తరువాత చెప్తా
నా స్టొరి లైక్ చెయండి , షెర్ చెయండి నకు మైల్ చెయండి
మైల్
Mee Taapam teerchukodaaniki nenu help chestaa ladies message me mail
mail id : incetrelationship@gmail.com

8653830cookie-checkనా సొంత చెల్లి

2 comments

  1. Spelling mistakes లేకుంటే ఇంకా చాలా బాగుండేది
    కన్నే పూకు కదా ఇంకొంచం వర్ణించుంటే చాల మజాగా ఉంటుంది ఈ నీ realstory

  2. ఒక సారి మీ చెల్లి కి నాకూ denge ఛాన్స్ istava ముస్లిం ammai నీ dengaledu ప్లీజ్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *