దివాణం

Posted on

రాజేశ్వరీదేవి పోకడలూ వైఖరులూ చూసి దివాణంలో
బలగమంతా గుంభనంగా
నవ్వుకుంటున్నారు.ఈడొచ్చిన కూతురిని అంతఃపురంలో పెట్టుకుని రాణీవారికి షికార్లు అవసరమ య్యాయా అని గుసగుసలుపోతున్నారు.చింతలపాలెం దివాణం అధినేత త్రివిక్రమ రాజావారు 52వ ఏట ఎనిమిది మాసాల క్రితమే కాలం చేశారు. వారు మెచ్చి మోహించి పెద్దలైన పోదరుల మససు నొప్పించి పరిణయమాడిన పేదరాలు.
రాజావారు
రాజేశ్వరిదేవి వినయవిధేయతలతో మన్ననా మరియాదులతో పేదలపట్ల కనికరంతో దివాణంలోనేకాదు సంస్థానమంతటా దయగలతల్లి అనిపేరు తెచ్చుకున్నారు. ఇరుగుపొరుగు సంస్థానాలను ఏలుతున్న రాజాగారి అన్నలూ అక్కచెల్లెళ్ళూ- రాణీగారు కులీనురాలు కాకపోవడం చేత ఆమె సాంగత్యం సహించలేక చింతలపాలెం రావడమేమానుకున్నారు. అలాంటి స్థితిలో చేశారు. అంతటి సంస్థానంలో దివాణంలో ఒంటరిగా కుమిలిపోతున్న ముప్పైనాలుగేండ్ల రాణీవారి పోకడలో ఆశ్యర్యకరమైన మార్పువచ్చినది.వేషభాషలుమారినవి .లెక్కలేనితనము,నిర్లక్ష్యము, తెంపరితనము, దివాణపు వ్యవహారముల యందుకాఠిన్యము పెరిగినవి. గుర్రపు బగ్గీ స్ధానంలో చెన్నపట్నం నుంచి ఛావర్లెట్ మోటారు వాహనము వేలరూపాయలు చెల్లించి కొనుగోలు చేసియున్నారు.
తెల్లటి జరీ పట్టు చీరలకు బదులు లేతగోధుమ వర్నాల జపానుసిల్కు చీరలు చోళీలు కట్టుకొనుచున్నారు.స్వాభావికముగనే వాంఛప్రకోపింపజేయగల అవయవ సౌష్టవము గల రాణీవారు శరీరాంగములు అందునా పిరుదులు ఊరువులు స్థనములు బిగువుగా కనిపించు విధముగా దుస్తులు ధరించి చూపరులకు పంచెలలో లంగోటాలలో కదలికలు తెప్పించు చున్నారన్న వర్తమానము సంస్ధానమంతటా పాకిపోయినది. రాణీవారు దేహమునకు లేపనంచేసుకొను అత్తరులు కస్తూరుల పరిమళములు ఫర్లాంగులకొద్దీ వ్యాపించుచున్నవని అందరూ చెప్పుకొనుచున్నారు. రాణీవారు తరచు చెన్నపట్టణము వెళ్ళి వచ్చుచున్నారు.వారు ఎచ్చటికి వెళ్ళిననూ యోధుడు కండలు తిరిగిన బలశాలి రెండు పదులకు కాస్త పైబడిన చిన్నవాడు భద్రయ్య అంగరక్షకునిగా వెంటవుండి తీరవలసినదే. అసలు రాణీవారు అంత:పురము వీడి చెన్నపట్టణములో మకాము చేయవలసియున్న అగత్యమేమిటన్న సందేహము తీర్చగలవారు

ఎవరూలేరు.ఆమెరాచకార్యములన్నియూ భద్రయ్యకు తెలుసునని అందరూ ఎరిగినదే. మరి ఆపనివాడు ఎల్లవేళలా రాణీవారివెంటనే వుండును కావున ఆతనిని ఎవరు ప్రశ్నించగలరు? రెండు మూడు పర్యాయములు దివాన్ గారు భద్రయ్యను ఏదో ప్రశ్నించబోవగా ఆతడు లౌక్యమున సమాధానమివ్వకనే తప్పుకొనుట జరిగినది. పిమ్మట ఒకనాడు రాణీవారు దివాన్ గారిని పిలిపించి గట్టి హెచ్చరిక చేసినారు అవసరమనినచో అదనపు ఉద్యోగులను నియమించుకొనవలెనే మినహా తమ ఆంతరంగిక సిబ్బందిని పిలిచి పలుకరించిననూ సహింపజాలమని కఠువుగా సెలవిచ్చినారు.
XXXXXXXXXX
చింతలపాలెముసంస్థానము అంతటా పౌరులు రాణీవారిని పరిపరి విధానములుగా వ్యాఖ్యానించుకొనుట పెచ్చరిల్లినది. భద్రయ్య సేవకుడు కానేకాదట అం:పురమునందే భోజనము విశ్రమము చేయుననియు రాణీగారు మద్యము సేవించి ఇంగ్లండు దేశపు రంగురంగుల చిత్తరువులున్న కామశాస్త్ర గ్రంధములను అవలోకించుచున్నపుడు వాడు రాణీవారి శరీరమును మసాజుచేయుననియు .. ఈ విధముగా పౌరులు వ్యాఖ్యానములకు అంతేలేకపోవుచ్చుది. ఇన్నిమాటలేల భద్రయ్య సాక్షాత్తూ రాణీవారి మిండగాడే, రంకుమొగుడే అన్నవారు కూడా లేకపోలేదు.
పెద్దలు మాత్రం అందులకు అంగీకరించెడివారుకాదు. ఏమైనప్పటికీ నీచవంశస్థుడైన భద్రయ్యతో రాణీవారు శరీరసంపర్కము పెట్టుకొనజాలరనీ వారు దృడముగా భావించుకునేవారు.అంతకుమించి రాణీవారు మద్యమువలన, ఇంగ్లండు కామశాస్త్ర ప్రభావము వలనా ఎల్లవేళలా కామోత్కంఠిత అయి వుండెదరనియు ఆ ప్రకోపములను ఉపశమింపచేసు కొనుటకు తరచు చెన్నపట్టణము ప్రయాణమగుతుండిరని తీర్మానించుకొనిరి.జట్టీలవంటి బలిస్టులను ఇద్దనినో ముగ్గురినో చెన్నపట్టణం క్లబ్బుల యందు ఎంచుకుని వారందరితోనూ ఏకకాలంలో రతిసలుపు నీఛవిధానమునకు రాణీవారు అభ్యాసపడినారని గుసగుసలుగా ఈసడించుకొను వారు దివాణమునందే కొందరు కలరు
XXXXXXXXXX
ఈ వాతావరణమంతయూ యువరాణి సువర్చలా దేవికి మిక్కిలి అసహనముగా యున్నది. పెద్దరాణీగారికి గౌరవప్రదమైన ప్రతిష్టలేదన్న ఆవేదన యువరాణినిపరిపరివిధములా కలచివై చుచున్నది.మాతృమూర్తిమీద యువరాణి అయిష్టము ద్వేషముగ రూపాంతరము చెందుతున్నది. ఆమె పుష్పవతి అయి మూడేండ్లే అగుచున్నది. పదహారు వత్సరాల ఈడులో యువరాణి రతీదేవిలా చూపరులను అలరించుచుండెను. ఏమైననూ దివాణమున ప్రశాంతతలేదు రాణి యువరాణి మధ్య నామమాత్రమైన సంభాషణలు కూడా లుప్తమగుచున్నవి.

అట్టిపరిస్థితియందు యువరాణీవారు గోపాలపురము సంస్థానపు రాణీవారైన మేనత్త మంగళాదేవికి కోన్నిదివసములు తాము గోపాలపురమునందు వుండులాగున గొనిపోవలసినదిగా వర్తమానము పంపిరి.ఇంకేమున్నది ఆదివాణపుదివాను యువరాణిని గొనిపోవుటకు వెండిపల్లకితో మేళతాళములతో పరిచారికలను వెంటబెట్టుకుని వచ్చిరి.
యువరాణి సువర్చల అచ్చటికి వెళ్ళుట పెద్దరాణి రాజేశ్వరీ దేవివారికి సుతరామూ ఇష్టములేకుండెను.ఈ ప్రస్తావన చేసిపుడు “తమరికి చెన్నపట్టణమునందు అనేకానేక రాచకార్యములు యున్నప్పటికినీ నేనొకదానిని దివాణమునందు యుండుటవలననే కదా దివాణమునకూ చెన్నపట్టణమునకు తిరుగుటకు హైరాన పడుచున్నారు ఏమైననూ అచ్చట శ్వాతముగావుండలేముకదా కొలదికాలమైననూ వుండనిండు తాము యధేఛ్ఛగా రాచకార్యములు చెన్నపట్టణమునందే నెరవేర్చు కొను అవకాశము తమకూ కావలెనుకదా” అని యువరాణి వ్యాఖ్యానించెను.ఆ పరుషవాఖ్యమునందలి వ్యంగ్యము నిష్ఠూరమూ స్పష్టముగానే అవగతమైన రాణీవారు నిట్టూర్పును కూడా వ్యక్తం కానీయకుంగా గంభీరముగనే అచ్చటినుంచి వెడలిపోయిరి.యువరాణి తెంపరితనమునకు పరిచారికలు అచ్చెరువొందిరి.ఆమెయూ మానవమాత్రురాలేక తల్లి వ్యవహారముల వల్లనే అటుల ప్రతిస్పందించినది రాజావారు వుండియున్నచో చిన్నతల్లికి ఇంతటికష్టముండెడిది కాదు కదా అని వ్యాఖ్యానించుకొనిరి.ఏమైననూ దావాణము అందునా అంతఃపుర మరియాదలు మంటగలసినవని వృద్ధపరిచారికలు భూత కాలపు వైభవమును జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుని నిట్టూర్చిరి. తెల్లవారుఝామునే యువరాణి సువర్చలాదేవి పల్లకి ఎక్కి గోపాలపురము దివాణమునకు ప్రయాణమయ్యిరి.
XXXXXXXXXX
అంత:పురమున ఒంటరిగా మిగిలిపోయిన మహారాణీవారు అశాంతి అసహనములు దాచివుంచుకొనజాలరైతిరి. ధీరముగ గంభీరముగ నుండు రాణీవారు అటుల కనుపించుట భద్రునకుకలచి వైచినట్లపించినది. ఇట్టి అశాంతుల వలననే గదా రాణీవారు సురాపానమునకు బానిసలై రి.అట్లనుకొనినచో రాజావారే తమవిలాసముకొరకు రాణీవారితో మద్యము సేవింపజేసెడివారు ఏమో దొరతనముదారి సమస్యలు అర్థము కాజాలవుకదా అని భద్రుడు
అనుకొను చుండెను
అట్టిసమయమున “భద్రా” అని పిలచిన వెంటనే అమ్మా అనుచూ వచ్చి వినయముగా నిలబడెను రాణీవారి సైగను గమనించి అల్మైరా నందలి మద్యపు సీసా తెచ్చి బెల్జియము గ్లాసునందు ఒంపెను.రాణీవారు నెమ్మళముగ పానముచేయుచుండగ భద్రుడు ఆమె పాదముల వద్ద కూర్చుండి రెండుకాళ్ళనూ తన ఒడియందు వేసుకుని దిగువనుంచి ఎగువకు ఎగువనుంచి

దిగువకు మసాజు చేయుచుండెను. పిక్కల వద్ద గట్టిగా ఒత్తుచుండెను. ఇది ప్రతిదినమూ
పరిపాటియే
అయిననూ ఆదినము రాణీగారి చూపులలోనూ వ్యవహారములోనూ తెలియని మార్పును భద్రయ్య గమనించెను నైటుగౌను యందున్న రాణీవారు లోపల రవికెధరించ లేదని భద్రయ్య గమనించెను.ఆతడుగమనించవలెననియో ఏమో రాణీగారు గౌను పైబొత్తములు ఊడదీసియుండిరి .బింకముగా పొంగుతున్న యదబరువులను భారములను చూసినప్పటికిన్నీ యంత్రము మాదిరి భద్రయ్య మసాజు పనిలోనే నిమగ్నుడైపోయెను.“ఏమిరా నీవు రుచులెరిగిన మనిషివికాదా మదమోహావేశములు నిన్ను సోకజాలవురా ఎంత భాగ్యశాలివిరా భద్రా అని రాణీవారు ఆకస్మికముగా దిగువకు వంగి ఆ సేవకుడి తలను చేతుల్లోకి తీసుకుని చెంపల మీద ముద్దాడిరి అతగాడు ఆశ్యర్య అమోమయ అందోళనలతో నిశ్చేష్టుడైయున్న తరుణములోనే వాడి అధరాలు అందుకొని ఆమె అధరాలతో అదిమి చుంబనము చేయ నారంభించిరి.
ఒక పర్యాయము రాణీవారితో చెన్నపట్టణము వెళ్ళి ఉన్నపుడు ఆమెగారే ప్రోత్సహించి కాలక్షేపమునకు భద్రుడిని ఆంగ్లచలన చితమ్రునకు పంపిరి అందలి చుంబనములు (ఈప్రక్రియను ఆధునికులు ఇంగ్లీషుకిస్సు అనెదరు) భద్రుడికి ఝల్లుమనిపించెను.ఆ చుంబనము లనూ ఇపుడు వాడు సుదీర్ఘముగా పొందుచుండెను. మైకము కామము ప్రకోపించుచున్న రాణీవారికి భద్రుడి ఆటపట్టించవలెనని తుంటరి యాస పుట్టెను. లేరా నిలచి పంచె ఊడదీయుము అని రాణీవారు పకపకా నవ్వుతూ ఆజ్ఞాపించగా వాడుస్ధాణువైపోయెను. ఆమె వాడి వెంటపడిపరుగులు తీయించి పంచె పెరకి వేసి లంగోటా పై చేయివేయగా భద్రుడు రాణీవారిని ఒడిసి పట్టి గాఢముగా హత్తుకుని ఉన్మాది మాదిరిగా వారి ప్రతి అవయవమునూ పిసుకసాగెను
అంతటి గంభీర అయిననూ రాణీ వారు సైతం మానవ మాత్రురాలేకదా ! ఆమెలో అణగారియున్న శరీరవాంఛలు ఒక్కసారి పెల్లుబికి భద్రుడి బాహువుల్లో ఆమె మైనపుముద్దగా మారిపోయెను.వశం తప్పిన రాణీగారిని పరుండబెట్టి నీళ్ళు చిలకరించగా తేరుకున్న రాణీవారు కొద్దిపాటి క్షణాలు సిగ్గుల మొగ్గే అయిరి. అంతలోనే భద్రుడి ని అక్కున చేర్చుకుని శరీరదారుఢాన్ని అనుభూతిచెందడంసాగించిరి.వాడిని పొదివి పట్టుకుని స్నానాల గదిలోనికి తీసుకు వెళ్ళి అభ్యంగన స్నానం చేయించిరి. వాడి మూలమూలల్నీ తడిమి తాకి అదిమి రుద్ది
మురికంతయూ వదిలించిరి
పడక గదికి గొనిపోయి గ్లాస్కోపంచె స్వయముగా కట్టిరి.
XXXXXXXXXX
వాడి
పక్కనే కూర్చుండి మేడ్రమును సవరించుచూ దీనినేమందురురా అని అడిగిరి. మొడ్డ లవడా

సుల్ల అని పామర భాషలో వాడు బదులిచ్చినపుడు పకాలున నవ్వి దీనితో నీవు నన్ను రమించవలసివుండెను అనిరి. అదేమో తెలియదమ్మా దీనిపని ఉచ్చపోసుకోవడం పూకు దెంగడం అని వాడు ప్రతిస్పందించెను. పిమ్మట ఆమే వాడి హస్తమును తన ఉపస్తు మీద వేసుకుని రాపాడించుకొనుచూ అనిర్వచనీయమైన సౌఖ్యమును అందుకొనుచుండిరి. మరి దీనినేమందురు రా అని రాణీవారు ప్రశ్నించినపుడు పూకు అని దానినే కన్నార్పకజూచుచూ భ్రద్రుడు బదులిచ్చెను
భద్రుడు కొంతచొరవచేసినవాడై “అమ్మా రాజావారి బీరువానందు రంగుబొమ్మల గ్రంధములుండే అందులో లాగున చేయవలెనని యున్నది అనగానే నీవెపుడు చూసితివిరా అని ఆశ్చర్యపోయిరి రాణీవారు. నీనమ్మకమైన సేవల వెనుక ఇంతటి దురుద్దేశ్యమా అని రాణీవారు చిఱుఆగ్రహము నటించగానే భద్రుడు మన్నించు తల్లీ ఇంతకు ముందు వరకూ అటువంటి ఆలోచనలు వుండెడివి కావు అదే అసత్యమైనచో పురుగులు పడి కుక్క చావు చచ్చెదను అని కన్నీళ్ళు పెట్టుకొనెను.
XXX XXXXXX
ప్రేమావేశంతో వాడిని లేవనెత్తి ముద్దాడి అక్కున చేర్చురున్నారు రాణీవారు.ఒకొకటిగా వలువలు ఒలువమని భద్రుడితో గుడ్డలన్నీ ఊడదీయించుకున్నారు. వాడిని పరుండ బెట్టి ఆమెయే వాడి పై అధిరోహించి ఒక హస్తముతో మేడ్రాన్ని పట్టి సవరదీయుచూ రెండవ హస్తముతో ఆమే ఉపస్తుని విడదీయుచూ మేడ్రమును అందులో జొనుపుకొనిరి. రాణీగారు ఎగువకూ దిగువకూ ఊగుచూ రమించసాగెను రాణీగారి ఉపస్థులో పైరెమ్మలు లోపలి గోడలు బిగువుగా భద్రం మేడ్రాన్ని పట్టి దాని చుట్టువున్న తోలును దిగువకూ ఎగువకు వలచుచుండెను. శిశ్నమునకూ మేడ్రమునకూ మధ్యవున్న దారము వంటి సున్నితమైన తోలు తెగిపోవుట, శిశ్నము ఆగాధములకు వెళ్లి యోనిలోతులను ఢీకొనుట వాడికి తెలియ సాగెను ఆవిధముగా రమించి రమించి రాణీగారు స్రవించిన బంకవంటి తెల్లని ఊట భద్రం మేడ్రమునూ వృషణములనూ పరిపూర్ణముగా తడపివేసేను వాడు కూడా అట్టి బంకనే మేడ్రమునుంచి విడుదల చేసెను ఏ బంక ఊట ఎవరిదో తెలియనంతగా ఉభయుల స్రావములూ మమేకమై మడుగులు కట్టి పడక తడసిపోయేను
భద్రయ్య-రాజేశ్వరి దేవి మూడు రోజుల పాటు పరిపరివిధములా వినూత్నమైన విన్యాసములతో ఇంగ్లండు కామశాస్త్ర గ్రంధములోని రంగుల చిత్తరువులననుసరించి సమభోగ సౌఖ్యాన్నీ స్వర్గమునూ చవిచూసిరి. ఒకపరి రాణీగారే భద్రయ్య మేడ్రము పట్టి శిశ్నమును నోటియందుంచుకొని మిగిలిన అవయవము అంతటినీ గుప్పిట ఇముడ్చుకొని ముందునకూ వెనుకకూ సుతారముగా నెమ్మళముగా ఆడింప మొదలిడిరి. ఆంగ్లమున ఈ ప్రక్రియను “బ్లోజాబ్” అనెదరు అని వివరించిరి. “అదేమో నాకు తెలియదు ఇట్టిపనిని మొడ్డకుదవడం అనెదరు”అని

వాడు వ్యాఖ్యానించెను.

మరియొక పర్యాయము రాణీవారు పారిసోపోఫానందు విశాలముగా పరుచుకుని కూర్చుండి తోడలను మిక్కిలిగా విడదీసి జూపుతూ “ఉపస్థుని చూషించుము” అని కోరిరి. చనువు బాగా పెరిగిన భద్రయ్య “అర్ధంకాని భాషలో చెబుతారు పూకునాకమంటే ఆనందముగా చేయుదునుకదా” అని నవ్వేను.“అది ఆనందమా అటులగుచో నీ ఎన్నివిధముల నీవు ఆనందపడదలచితివో పడుము” అని రాణీగారు బదులిచ్చిరి. “మిమ్ములను బండబూతులు తిట్టవలెనని యున్నది” అని వాడు చెప్పిన వెంటనే ఆమె “ఎటుల” అని ప్రశ్నించెను

అంతట వాడు రాణీవారి పూకులో వేళ్ళు పెట్టి కామము చిలుకుతున్న కవ్వము మాదిరిగా తిప్పుట మొదలు పెట్టెను ఆ సుఖము ఓపుకొనజాలక రాణీగారు మొత్తను ఎత్తెత్తి దింపుచుండెను. రాణీలంజా ఏమి కసిగా వున్నావే నిన్నూ యువరాణినీ ఒకే మంచం మీద పండబెట్టి మార్చి మార్చి నాకా నాకి కసికసిగా దెంగవలెనని వున్నదే…. భద్రయ్య ఇట్టి మాటలనే పలవరించుచున్నట్లు ప్రస్తావించు చుండెను
ఇంకొక తడవ భద్రుడు వెల్ల కిలా పరుండగా రాణీఅవారు వానిపై బోర్లగిలి పండుకొనిరి.రాణీవారి పూకు వాడి మొహము మీదికి, వాడి మొడ్డ ఆమె నోటికి అందుబాటగెనట్లు సర్దుబాటు చేసుకుని ఏకకాలములో మొడ్డకుడుచు ప్రక్రియ, పూకునాకు ప్రక్రియ ఏకకాలములో ప్రారంభింపచేసి ఉభయులు దీర్ఘసమయ సంభోగము కావించుచుండిరి ఆమె స్రవించుట వాడు స్కలించుట అనేక పర్యాయములు జరిగిననూ రతిక్రీడయందు ఇరువురూ అలసిపోకనే మరింత ఉత్సాహముగ రమించుచుండిరి.ఆసమయమున రాణీవారి పరవశమునకు సంకేతముగ వెలువడుచున్న మూల్గులు భ్రద్రుడి ఉత్సాహమును ఇనుమడింప చేయుచుండెను. అట్టి ఉల్లాసమున వాడు నిశ్సబ్దముగా పూకులోతులను గిల్లిని నాలుకతో తాడనముచేయుట వేళ్ళతో కలదిప్పుట రాణీగారి మూల్గులను పెంచుచున్నవి ఆ మూల్గులే తిరిగి వాడి “వాడి”ని పెంచుచున్నవి.
ఈ విధముగా రాణీవారు ఆమె నౌఖరు స్వేఛ్ఛగా గుడ్డలు వేసుకునే వ్యవధి లేనంత అపరిమితముగ మరి ఏవిధమైన కార్యమూ పెట్టుకొనకుండా కేవలం రమించుట మాత్రమే చేయుచుండిరి. అట్టి స్థితియందు సంఘటనా వశమున రతీమన్మధులే చూచుట తటస్థించన వారునూ అసూయ పడులాగున యధేచ్చగా ఈ ఇరువురి కామకలాపములు సాగిపోవుచుండెను. “భక్తివిశ్వాసములయందేకాదు కామందుల రక్షణకు ప్రాణమిచ్చుట యందేకాదు దొరసానిని మనో,తనో రంజకముగా స్వర్గసౌఖ్యమును పోలిన రతిక్రీడయందు కామకేళియందు సైతము నీవు పూర్ణపురుషుడివైతివిరా” అని ఒకపరి రాణీవారు ప్రశంస కూడా చేసినారు. అందుకు వాడు సిగ్గు

పడుతూ “అమ్మా అంతా నీదయ జీవితమును ఇచ్చి అత్యంత సుఖప్రదమైన ఈ పనియందు ప్రవేశపెట్టి మెలుకువలు నేర్పితివి ధన్నుడను నీవు యువరాణి సుఖముగా నుండవలెను” అనెను ఉన్నదిరా నీకు జీవితకాలపు బహుమానము ఇవ్వవలెననే యున్నది చూతము ఏమి జరుగునో అని రాణావారు భద్రయ్యను ముద్దులాడిరి. ఈ విధముగా మూడవ దినము ఇరువురూ ఉదృతముగా రమించుకొను చున్నపుడు ఏదో అలికిడికి భద్రం తలెత్తిచూసేను పరదావెనుకనుంచి యువరాణీవారు వెళ్లిపోవడం వాడు గమనించి రాణీవారికి చెప్పగా “యువరాణీ వారు చూసితిరా అయిననూ మంచిదే అని గంభీరంగా రాణీ రాజేశ్వరీ దేవి వ్యాఖ్యానించిరి.
ఇంకావుంది—
-కిరణ్
దాదాపువందేళ్ళ క్రితంవున్నవాడుక భాషలో(అప్పటికిఆభాషఆధునికమే) బూతుకధ రాస్తే ఎలావుంటుందన్న ఆలోచనకు రూపమే ఈ “దివాణం”

7300110cookie-checkదివాణం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *