కానీ సురేష్ ఎలాంటి వాడని తెలియడానికి కీర్తనకు ఆస్కారం లేదు…. ఆమెకు తెలీకపోయినా, పాఠకులకు తెలియాలిగా…..!!!!! 4 19 ఏళ్ళ ప్రాయందాకా, మంచి బాలుడే.బెంగుళూరులో కాలేజీ రోజుల్లో

మరుసటి రోజు శనివారం.ఉదయం 11 గం. సరిగ్గా ఒక ఓలా కారు కాంపౌండ్ గేటు దగ్గర ఆగింది. మనోహర్ చెప్పినట్టు ఆ చిన్నపిల్లాడు వచ్చాడేమో నని గేటు

ఈ కథ ఒక తమిళ అనువాదము.నాకు నచ్చింది.మీకూ నచ్చవచ్చనే అభిప్రాయంతో సాహసిస్తున్నాను. కథలోని పాత్రలు, సన్నివేశాలు, సంఘటనలు,వ్యూహాలు అన్నీ కల్పితమే.ఎవరినీ ఉద్దేశించిగాని, నొప్పించాలనిగాని వ్రాసినవి కాదు. ఇందులో

పొద్దున్నే మొబైల్ బీప్ తో లేచి కూర్చున్నాడు కేశవ. మెసేజ్, ఇంత పొద్దున్నే ఎవర్రా…………? అనుకుంటూనే లేచాడు. అదేదో ఇంటర్నేషనల్ నెంబర్ నుండి వచ్చింది. ఈ మధ్య