అపార్ట్మెంట్ 2

Posted on

ఉదయం రాజ్ లేచే సారికి కాజల్ ఇంకా కుమార్ రెడీ అయ్యో ఉన్నారు అండారు కలిసి టిఫిన్ చేసారు ఇకా కుమార్ వెల్తున్న అని చెప్పడు రాజ్ తో వధినా ని మంచగా చుసుకో అని చెప్పడు కాజల్ కి చెంపా మీడా ముద్దు పెట్టి జగ్రత అని చెప్పడు ఇకా కుమార్ వెల్లిపోయియాడు
రాజ్ ఇంకా కాజల్ ఇంట్లో మాత్రమే ఉన్నారు ఇప్పుడు రాజ్ కాజల్ వైపు చూశాడు కాజల్ అందమైన చీర కట్టుకుండి రాజ్ కి ఇంకా నిన్న రాత్రి జరిగింది ఇప్పటికీ గుర్తుకు వస్తుండి కుమార్‌తో పాటు, రాజ్ బయటకు వెళ్లి అతనికి పంపించాడు కాజల్ రాజ్ ని లోపలికి రమ్మని పిలిచాడు రాజ్ కాజల్‌ వైపు చూసి వింతగా నవ్వాడు ఇకా లోపలికి వెళ్ళాడు కాజల్ వేనక వైపు చస్తు కైందా గుద్ద ని చుస్తు లోపలికి వెల్లాడు

కాజల్ మరియు రాజ్ కి సారిగా కన్వర్షన్సెసేషన్ లెడు కబట్టి కాజల్ థో ఎక్కువాగా మట్లదలేడు కాజల్ తినే సమయంలో పిలిచింది కుమార్ లేని మొదటి రోజు తిన్న తరువాత రూంకి వెళ్ళాడు ఆ రోజు అలా గడిచిండి మరుసటి రోజు రాజ్ కాజల్‌తో ఎలాగైనా మాట్లాడాలని అనుకున్నాడు రాజ్ మొదట్లో భయపడ్డాడు కాని తరువాత మాట్లాడాడు మెల్లిగా flirting చేయడం మొడలుపేట్టడు ఆ మాటలకు కాజల్ ఎంటో మురిసిపోయిండి రాజ్ కి చాలా దగ్గరైంది రాజ్ కాజల్ ని touch చెసినా పెద్దాగా ప్యాటిన్చుకోలేడు
అప్పటి నుండి అవకాశం వచ్చినప్పుడు రాజ్ కాజల్ ని తాకడానికి ప్రయత్నించాడు
ఇది కొనసాగుతుం ఉండగా రాజ్ కి ఓకా ఐడియా వచిండి రాజ్ కాజల్ ని కలిసి సినిమా చుద్దాం అని అడిగాడు కాజల్ కుడా బోర్ కొట్టకుండ ఉంటుండి కడ అని సరే అని చెప్పిండి రాజ్ ఇక తన ప్లాన్ స్టార్ట్ చెసాడు సినిమా పేట్టాక కాజల్ ని పక్కన కుర్చోమని అడిగాడు కాజల్ సరే అని కూర్చుంది రాజ్ ప్లాన్ పని చెసిండి ఆది హర్రర్ సినిమా కాజల్ బయపత్తు రాజ్ ని హత్తుకుండి రాజ్ కి కావల్సిండి అధే రాజ్ లోపల నవ్వి బయాటాకి మాట్రామ్ వధినా బయోపడకు ఇది మాములు సినిమా నే అంటు కాజల్ బాడీ ని టచ్ చెస్తు ఉన్నాడు కాజల్ దీనిని గమనించలేదు ఇలా సగం సినిమా వరకు కాజల్ బాడీ ని టచ్ చెస్తునె ఉన్నాడు కాజల్ సల్లు తగులుతు ఉంట్టే ఎంతో enjoy చేసాడు అలా కసేపు అయ్యక కాజల్ సినిమా వడ్డు అని చెప్పింది డిన్నర్ చెస్తాను నికు ఎమ్ అయినా కవల తినడానికి అని ఆదిగిండి రాజ్ మామిడి పండ్లు ఉన్నయ ఉంటె రెండూ ఇవ్వువ వధినా అని ఆదిగడు ఇప్పుడు మామిడిపండ్లు ఎంటి అని కాజల్ మనసులో అనుకుండి ఇకా రాజ్ అడిగినట్టుగనే రెండూ మామిడి పండ్లు ఇచిండి
నైట్ డిన్నర్ చేస్తో రాజ్ ని ఇలా అడిగిండి
కాజల్: రాజ్ ని కాలేజీ అడ్మిషన్ తీస్కున్నావా ?
రాజ్: హా వధినా వాచే వారం నుంచి వెల్తను
కాజల్: సారే అయితే ఇ వరం ఫ్రీ గా ఉంటవన్నామాటా….
రాజ్: అవును వధినా ఎండ్కు అలా అడిగవ్ ?
కాజల్; ఎమి లెడు రాజ్ నెన్ షాపింగ్ కి వెల్లల్లి అనుకుంటున్న ఓక్కడన్నే ఎలా వెల్లల్లి అని చుస్తునా నువ్వు నాతో వస్తావా ?
రాజ్: హా తప్పకుండ వధినా వస్థ
కాజల్: సారే అయితే తిన్నకా పడుకో ఇకా రెప్ వెల్డామ్

షాపింగ్ మాల్‌లో

రాజ్: వధిన నీకు బట్టలు లేవా?
కాజల్: (చిన్నగ నవ్‌వుతు ) ఎంటి రాజ్ అలా అడిగవ్
రాజ్: మారి లేకా పోతే ఎంటి వధిన ఇడి….ఇన్నీ బటాలా ఎన్నీ అని నెన్ పట్టుకోవలి
కాజల్: ఇకా అయిపోయిండి రాజ్ ఓక్కా చివరి షాపింగ్ అంతే ఇకా
సారే పాదా తప్పుతుండ అంటు వెల్లూరు ఇద్దారు, వల్లూ వెల్లిండి బ్రా షాపింగ్ కి కాజల్ రెండూ బ్రా లు తిసుకోని ట్రైల్ రూమ్ కి వెల్లిండి ఆ కొత్తా బ్రా ను వెసుకుండి చూస్తోంది నచిండి అని తియ్యబోతే బ్రా రలేడు ఆది గట్టి గా ఉండి బహుసా ఆ అమ్మాయి చిన్న size ఇచిండెమో ఇప్పుడు ఎలా అని అలోచిస్తుండి ఇకా చెసెడి ఎమ్ లేకా రాజ్ ని సైగా చెస్తు పిలిచిండి రాజ్ డోర్ బయాటా నుండే ఎంటి వధినా అని ఆదిగడు రాజ్ నున్ను ఓకా పని చెయాలి అని ఆదిగిండి
రాజ్: ఎంటి వధినా
కాజల్: రాజ్ నా బ్రా ఇరుకుపోయిండి నువ్వు దన్నీ తియ్యవ బటాయే ఉండి
రాజ్: సారే వధినా
అని డోర్ బయాటే ఉండి try చెస్తున్నాడు అలా చెస్తు ఉండగా ఎవారో అట్టు వైపు గా వచ్కారు కాజల్ వెంటేన్ రాజ్ ని లోపాలికి లాగిండి

కాజల్ రాజ్ ని అలా లోపలికి లాగాకా రాజ్ కాజల్ మీద పడిపోయాడు కాజల్ పూర్తిగా గోడను తాకింది రాజ్ కాజల్ ముందున్నాడు sudden గా కాజల్ లోపాలికి లాగేసరికి రాజ్ ఛాతీ కాజల్ సల్లని తాకాయి ఇకా కాజల్ రాజ్ ని ముండుకు తోసిండి అనుకోకుండ కాజల్ వెసుకున్న బ్రా పిన్ ఉడిపోయి క్రింద పడిపోయింది ఇద్దారు ఓకేసరి క్రింద చుసి ఒకరినొకరు చూసుకున్నారు కాజల్ సల్లు కనిపిస్తున్నాయి రాజ్ అలా చుస్ సరికి కాజల్‌కు సిగ్గు గా అనిపించింది కాజల్ తన చేతులతో సల్లని డాచుకుంటుండి రాజ్ తనని చుస్తున్నాడు అని చుసిన కాజల్ “నన్నూ చుడకు వెరే ఎటు వైపు ఐనా చుడు” అని ఎంతో tension గా చెప్పిండి రాజ్ అలగే అని తల ఉపి పైకి చూడటం మోడలుపేట్టడు కాజల్ కి ఇంకా సిగ్గు గా అనిపించి కాజల్ వెనక్కి తిరిగింది ఇలోప్ రాజ్ కి కాండి గట్టిపండిండి కాజల్ వెన్నకి తిరిగే సారికి కొంచం వెన్నకి అని జారిగిండి కాజల్ గుడ్డ ప్యాంటు లోపాల ఉన్నా రాజ్ మొడ్డకి తగిలిండి రాజ్ కి ఇంకా గట్టిపండిండి రాజ్ ఎంజాయ్ చెస్తున్నాడు కాజల్ వధినా కి తన మొడ్డని గమానిన్చకుడడు అని మనసులో అనుకున్నాడు కానీ రాజ్ కి తెలియని విశయం ఎంటి ఆతే కాజల్ రాజ్ మొడ్డ ని గమానించిండి తన మరిడి మొడ్డఅలా ప్యాంటు లోపాల నంచి తన గుడ్డ లోకి దుసుకుపోతుంతే ఎమ్ చెయలో అర్ధం కాకా అలగే ఉండి పోయిండి కాజల్.రాజ్ ఆ సంగటనను Enjoy చెస్తు ఉన్నాడు తరువాత పక్కా రూమ్ లో డ్రెస్ చేంజ్ చెస్కున్నా అతను వెల్లిపోయాడు అప్పుడు రాజ్”వధినా అంతను వెల్లిపోయియన్నట్టు ఉన్నాడు ఇక నెన్ వెల్తా మల్లి ఇంకోలు వాచే లోపు “అని చెప్పి బయాటాకి వెల్లిపోయాడురాజ్ వెల్లకా కాజల్ వెంటనే బట్టలు వేసుకుండి ఎంటో టెన్షన్ గా ఇకా షాపింగ్ మాల్ నుచి ఇంటికి వెళ్ళారు రాత్రి డిన్నర్ చెసే సమయంలో ఎమి మాట్లాడలేదు, చెసాకా వారిద్దరూ వల్లా రూమ్‌లోకి వెళ్లారు రాజ్ కి మళ్ళీ అదే సంఘటనను గుర్తు కు వస్తుండి కాజల్ సల్లను అంతా దగ్గరా గా చుట్టామ్ కాజల్ చుసిండి కాజల్ సల్లు తన కళ్ళ ముందు ఇంకా కనిపిస్తున్నాయిఇకా ఆ అలోచనాని తట్టుకోలేక పోయాడు కాజల్ ఫోటో మిడా కార్చలీ అని నిర్ణయించుకున్నాడు ఇకా ఫోటో కోసం అని కాజల్ రూమ్ దగ్గరికి వచ్చడు కాజల్ గది తలుపు తెరిచి ఉంది కాజల్ ఎమ్ చెస్తుండ అని చుసాడు కాజల్ లోపాల పూకు కెలుక్కుంటు ఉండి ఆది చుసిన రాజ్ కి మూడ్ వచిండి ఇకా అక్కాడే ఉండి కొట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేసాడు కాజల్ లోపాల తన పూకులో వేలు పెట్టి కుమార్ ని గుర్తుంచేసుకుంటు కెలుక్కుంటు “హ్మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ స్స్ స్స్ స్స్ స్స్ ఆఅహ్ కుమార్ ర్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్” అంటు సన్నగా ములుగుతుంది. రాజ్ బయట ఉండి “ఆఅహ్ వధిన అఆ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ స్స్” అంటు రాజ్ బయట కొట్టుకుంటున్నాడు కాజల్ “కుమా…..ర్…..ర్ డార్లిం………గ్ అహ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్” అంటు కార్చేసింది. రాజ్ కుడా కర్చేసాడు ఇకా ఇలా అయితే కుదరడు అని కాజల్ ఫోటో ని తన ఫోన్ లో ఫోటో తిస్కోని వెల్లిపోయియాడు రాజ్ వెల్లి పడ్కున్నాడు కాని కాజల్ ఇంకా కెలుక్కుంటునే ఉండి ఈసరి రాజ్ ని గురుతు చెసుకుంటు కేలుకుంటుడి రాజ్ కి ఆ విశయం తేలీడు కాజల్ మెల్లిగా ” హ్మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఆఅహ్ రాజ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ని మొడ్డ నన్నూ తకిండి” అని సన్నగా ములుగుతు కర్చేసిండి
కాజల్ మారో రెండూ సార్లు కర్చేసి పడుకుండి
తెల్లవారి పోడ్డున్నే లేచి రెడీ అయి టిఫిన్ చెస్తుండి అప్పుడే నిద్రా లేచి బయటకు వచాడు రాజ్, రాజ్ వచ్చి కాజల్ కి గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పడు కాజల్ కుడా గుడ్ మార్నింగ్ రాజ్ వెల్లి ఫ్రెష్ అవూ ఇలోపు టిఫిన్ చెస్తా అని చెప్పిండి సారే వధినా అని బాత్రూమ్ కి వెల్లాడు
తన డ్రెస్ తిసి
వాషింగ్ మెషిన్ పక్కనా ఉన్నా బాక్స్ వెస్తుంటె కాజల్ నిన్నా పూకు కేలుకునే అపుడు వెసుకున్న పాంటి అండులో ఉండి తన డ్రెస్ అండులో వెసేసి ఆ పాంటి ని తిసుకోని వెల్లడు రాజ్ షవర్ ని ఆన్ చెసి ఆ పాంటి
థో మొడ్డ ని పట్టుకోని కొట్టుకోవాడమ్ మోడలు పేటడు
అలా కొట్టుకుంటు ఉండగా కాజల్ బటలు వాషింగ్ మెషీన్ లో వెయదానికి వచిండి అప్పుడు రాజ్ ని చుసి షాక్ అయిండి [ రాజ్ కి కనపద కుండా వెల్లిపోవాలి అని అటు. వైపు గా వెల్లిండి కాని కాజల్ అక్కడ ఆ దృశ్యం ని చుసి అహ్చార్య పోయిండి రాజ్ తన పాంటి ని పట్టుకోని కొట్టుకుంటున్నాడు కాజల్ కి ఓక్కసరిగా మాట అగిపోయియిండి రాజ్ కళ్ళు మూసుకుని “ఆఆ ఆహ్ ఆహ్ వాధిన ఆహ్ ఆహ్ “అంటు అరుస్తున్నాడు ఆది చుసిన కాజల్ కి ఎక్కడ లెని కోపం వచిండి ఒకకాసరిగా “రాజ్ …….” అని గట్టిగ అరిచిండి రాజ్ ఓక్కసరిగా ఉలిక్కిపడ్డాడు కాజల్ వైపుగ చుసాడు రాజ్, కాజల్ కోపం గా ఎమి మాట్లడకుండ వెల్లిపోయిండి అప్పుడు రాజ్”కాజల్ వధినా ఓక్కా నినిషామ్ నెన్ చెప్పీ డి విను నువ్ అనుకునట్టుగా ఎమి జరగలేడు ఎడో అనుకోకుంద అలా జారిగిండి Plzz వధిన Plzz “అంతు కాజల్ వెనకలే టవల్ కట్టుకోని వెల్లడు కాజల్ తన రూమ్ కి వెల్లి ఫోన్ తిసుకుండి ఆది చుసిన రాజ్ “వధినా ఎవారికి ఫోన్ చస్తున్నవ్” అంటు కంగారుగ అడిగాడు కాజల్ “మీ అన్నయ కి చెస్తున్నా, నువ్వు ఇలా చెస్తవ్ అని అస్సాల్ అనుకోలేడు , ఉండు ఫోన్ చెసాకా చెప్తా ని సంగతి”అని కోపం గా అంటు ఫోన్ లో నంబర్ డయల్ చెయ్యబోయిండి అప్పుడు రాజ్ “వాధినా Plzz నువ్వు అల చెయ్యకు. Plzz దయాచిసి అలా చెయ్యకు నువ్వ గానీ ఇప్పుడు కాల్ చేస్తే ఈ విషయం మా నాన్న తెలుస్తుంది ఇకా అప్పుడు నేను
చడువుకోలేను నా జీవితం ఇకా పోలం పనికే అంకితం అవతుండి Plzz వధిన ధయాచేసి ఇ విశయం అన్నాయ కు చెప్పోడు Plzz ” అంటు బ్రాతిమిలాడడు కాజల్ కుడా కాసేపు అలోచించి “సారే నెన్ ఎవరికి చెప్పను నువ్వ ఇక్కడ నంచి వెల్లు “అని అనగనే రాజ్ ఎమి మాట్లడకుండ వెనాక్కి తిరిగి వెల్లిపోయ్ అపుడు కాజల్ బెడ్ పక్కనా ఉన్నా కుర్చీ కి
తన టవల్ చిక్కుకోని ఉడిపోయిండి
రాజ్ తిరిగి చుస్తే కాజల్ అలేగే కోపం గా ఉండి ” చీ ఈరోజు చాలా దరిద్రం గా ఉండి” అని అనుకుంటు వెల్తుంటె కాజల్ రాజ్ ని పిలిచిండి రాజ్ తిరిగి చుసి ” ఎంటి వధినా” అని ఆదిగాడు అప్పుడు
కాజల్ “రాజ్ నువ్ ఎమి అనుకోకా పోతే ఇక్కడ కొట్టుకుంతవ నా ముండు ” అని ఆదిగిండి
రాజ్ : ( షాకింగ్ గా) ఎంటి వధినా నువ్ అనెడి
కాజల్: రాజ్ నెన్ ఇంతకు ముండు ఎపుడు ఒక మగాడు కొట్టూకోవదం చుడలేడు కుమార్ కుడా ఎప్పుడు నా ముండు కొట్టుకోలేడు అండూకే నాకు చుడాలని ఉండి రాజ్ కొట్టుకుంటావా
కాజల్ అన్న మాటలకు రాజ్ mind blank అయిపోయిండి ఎమి చెప్పలేడు సారే అన్నట్టుగా తన ఉపతు చేతిలో పట్టక్కున్న టవల్ ని క్రింద పరేసాడు మొడ్డ ని చెతితో పట్టుకోని ఉపడం మోడాలు పేటడు కాని ఎంత ఉపినా ఆది గట్టిపడలేడు కాజల్ అలా చుస్తు ఉండలేకా పోయిండి ఎమైండి రాజ్ ఇంకా ఎంత సేపు అని ఆదిగిండి రాజ్ అప్పుడు తట్టుకొలకే “వధిన ఇందక జరిగినా డానికి నా mind blank అయిపోయిండి నేను నా మొడ్డ మిడా concentration పెట్టలేకపోతున్న వధినా” అని అన్నడు అప్పుడు కాజల్ కాసేపు అలోచించి కాజల్ తన చీర కొంగు ని తిసేసిండి “వాధినా ఎమ్ చెస్తున్నవ్ ” అని రాజ్ ఆదిగడు నువ్వ ఇప్పుడు డిస్టర్బబ్ అయ్యవు కడ రాజ్ నికు ఇది ప్రోత్సాహం లా ఉంటుండి అంతు కాజల్ తానా జాకెట్ ని దిసేసిండి కాజల్ ఇప్పుడు బ్రా మిడా ఉండి ఆది చుసిన రాజ్ మొడ్డ
పెద్దాగ అవ్వాదం మొదలు అయిండి అప్పుడు కాజల్ “చూసవా రాజ్ నువ్వ ఇప్పుడు మూడ్ లోకి వస్తున్నవ్”అని అనగనే ” అవను వాధిన నిజమే , మిగాత బటలు కుడా తిస్యయవ ఇంకా గాట్టిగా అవూతది నా మొడ్డ
అని అమ్నాదు రాజ్ .కాజల్ ఎమి మాట్లడకుండ కొంటే గా నవ్వుతు చీర మోతాని విప్పేసిండి కాజల్ ఇప్పుడు బ్రా మారియూ పాంటి లో ఉండి ఆది చుసిన రాజ్ కి ఎక్కడ లెని ఆనందం వచిండి రాజ్ మొడ్డ పూర్తిగా పెద్దది అయ్యకా చుసీ మనసులో కాజల్ అనుకుండి ఇ మొడ్డ కుమార్ మొడ్డ కాంటే చాలా పెద్దాగ ఉండి అని
రాజ్
మొడ్డ గట్టిగా అయిండి ఇకా కొట్టుకోవదం ప్రారంభించాడు అప్పుడు కాజల్ రాజ్ ని పిలిచి “రాజ్ నన్నూ చూడు నాన్న చుస్తు కొట్టుకో అలగే ని మనసులో ఎమ్ అనుకుంటున్నవో చెప్పు”అని అంధి రాజ్ ఆ మాటలు వినకుండ కాజల్ ని చుస్తు కొట్టుకుంటున్నాడు కాజల్ రాజ్ ని మల్లి పిలిచిండి అప్పుడు రాజ్ ” వధినా నువ్వు బ్రా ఇంకా పాంటి ని తిసేయవ.
అని ఆదిగడు కాజల్ అలాగే తిసేసిండి
ఇంకా ని మనసులో నా గురించి ఎమ్ అనుకుంటునావో చెప్పు రాజ్ అని ఆదిగిండి కాజల్
” వధినా నాకు నిన్ను ముద్దు పెట్టుకోవలి అని ఉండి ” అని అనగనే కాజల్ వచ్చి రాజ్ ని ముద్దు పెట్టూకుండి అలా కసేపు ముద్దు పెట్టకా “వాధినా ని సల్లా ని పిసకాలనీ ఉండి ” అని అడిగాడు
కాజల్ “అవూనా …, సారే డా వచ్చి పిసుకుకో నికు నచ్చినట్టు ” అని
కాజల్ అనగనే వెంటనే కాజల్ సల్లని పట్టక్కున్నాడు ముండు ఆ రేండు సల్లకి ముద్దు పెట్టి పిసాకడం మొదలు పేట్టడు రాజ్ అలా పిసుకుతు ఉoటె కాజల్ ఎప్పుడు లెని ఓకా కొత్త అనుబుతి కలిగిండి
కాజల్ అప్పుడు ములుగుతు”ఆహ్ ఆహ్ ఆ రాజ్ మెల్లగా ఆహ్ ఆహా ఆహ్ రాజ్ మెల్లింగా పిసుకు నా సల్లని మెల్లింగా పిసుకు నా సల్లని ” అని ఆండి రాజ్ అలా కాసేపు పిసికకా వదీనా నా
మోడ్డా ని చికావా Plzzz అని అడిగాడు రాజ్ అలా చిన్నపిల్ల వడిల అడగడమ్ కాజల్ కి నచిండి కాజల్ రాజ్

మొడ్డ ని రేండు చెతులతో పట్టుకుని మనసులో “వామ్మో ఇడి నేను అనుకున్నా డాని కాంటే పెద్దాగా ఉండి కుమార్ డి ఇండూలో సాగం కుడా ఉందడు” అని అనుకుండి
కాజల్ చెయ్యి రాజ్ మోడ్డా మీడా పడగనే ఇంకా గాట్టిగా అయిండి కాజల్ ముండుగా మొడ్డ ని
ముద్దు పెట్టుకుంని నోట్లోకి తిసుకుండి రాజ్ మొడ్డ ఇంత వరకు ఎవారు చికాలేడు అండులోను ఇంత అందమైన కాజల్ వధినా చికుతుండని ఎప్పుడు అనుకోలేడు ఆ తోలి అనుబుతిని రాజ్ అహ్వాదిస్తున్నాడు “ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ వధిన ఆహ్ ఆహ్ నువ్వు బాలే చికుతున్నవ్ ఆహ్ ఆహ్ వధిన ఆహ్ చీకు వధినా అలాగే చీకు ఆహ్ ఆహా ఆ ఆహ్ ….. ” కాజల్ జుట్టు ని పైకి పట్టుకుని కాజల్ కి అడ్డు రాకుండా చూసుకుంటున్నాడు. ఓకా 10 నిమిషల తార్వత కర్చేసాడు అలా కర్చినాడి అంతా కాజల్ నోట్లో నూంచి సల్ల మిడ పడిండి కాజల్ సల్ల మీడ పడ్డాడి రుద్దూకుంటు ఉంటే కాజల్ ని మొత్తం తాగమని చెప్పాడు కాజల్ అలేజ్ మోతం తగేసిండి
వధినా ని పెదలలో ఎడో మాయ ఉండి వధినా నువ్వూ చాలా బాగ చీకావు , నా మోడ్డా ని మొదటి సారీ చికుండి నువ్వే . అని అన్నడు రాజ్ అప్పుడు కాజల్ “హో అవూనా మారి మొదతి సారీ నా పూకు నాకలి అని లీడ “అని ఆదిగిండి కాజల్ కొంటెగా నవ్వుతు “వధినా నువ్వు అడగడమే అలస్యం” అని అంట్ కాజల్ కాళ్ళను లాగి ఎడంజపాడు ఆది రాజ్ నకాబోయే తోలి పూకు కవదంతో వేగమ్ గా గట్టిగా నాకడం మొదలు పెట్టాడు కాజల్ “ఆహ్ ఆహా అహ్ ఆహ్ రా రాజ్ ……….జ్ ….. ఎంటి అహ్ నకాడం అహ్ ….. ఆహ్. అలగే నాకు రాజ్ ఆహ్ …. అలేగే …. ఆహ్..అహ్ …మీ అన్నయ కూడ ఎప్పుడు ఇలా నాకలేడు..అహ్హా …ఆహ్..అహ్…” అలా ఓక 5 నిమిషాలు నాకగానే కాజల్ తన రసలను కర్చేసిండి

అప్పుడు రాజ్ “వాధినా బెడ్ మీడా పడుకోవా” అని అడిగాడు “ఇలా అడుగుతునే ఉంటావా లేడంటే మొదలు పెదతవా అని అనగనే కాజల్ ని పద్కోపెట్టి పూకు మీడా మోడ్డా ని పెట్టి కాజల్ ని చుసాడు కాజల్ ఎమి మాట్లడలేడు చిన్నగా ఓక నవ్వు నవ్విండి వెంటానే కాజల్ పూకు లోకి రాజ్ మొడ్డ ని దింపాడు రాజ్ మొడ్డ కుమార్ దానికాంతే పెడ్డగా ఉందడం వల్లా కాజల్ నోపిథో గట్టిగా అరిచిండి రాజ్ కి బయం వెసి మొడ్డ బయోటాకి తిసాడు ఆది చుసిన కాజల్ “పేటు రాజ్ పేటు ఆపాకుంద దెంగు “అని ఆండి ఇకా రాజ్ మల్లి మొడ్డ ని లోపాలికి దుర్చాడు కాజల్ కి ఎంథా నోపి కలుగుతుందో అందులో ఉన్నా సూకన్నీ అనుబవిస్తుండి “ఆహ్ అహ్ ఆహా అహ్ రాజ్ అహ్ అహ్ మ్మ్ హ్మ్ రా…..జ్……ఆహ్ హ్మ్ హ్మ్ అలేగే దెంగు అహ్ అహ్ మ్మ్ హ్మ్ అపాకు అహ్ ఆహ్”అంటు మూలుగుతుంది అలా కాసేపు దేంగాకా కాజల్ ని వేనకల నంచి దెంగాడమ్ మొదలు పేటడు కాజల్ “హ్మ్మ్ హాహ్ స్స్ ఆఅహ్ స్స్ ఆఅహ్ స్స్ ఆఅహ్ హః హహ హః హః అహ్హ్ ఆఅహ్ అబ్బా ఆఅహ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ” అంటు అరుస్తుండి రాజ్ కాజల్ ని దేంగడం 10 గంటలకు start చేసాడు ఇప్పుడు 2 అవతుండి
కాజల్ కి అహ్చార్యం వెసిండి ఇంటా సేపు అయినా ఇలా ఆపాకుంద దెంగుతున్నాడు ఎంటి అని మనసులో అనుకుండి రాజ్ వేనకల నంచి గట్టిగా పొట్లూ వెస్తున్నాడు కాసేపటికి “ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ వాధిన ఆహ్ హ్మ్ మ్ని పూకులో కర్చనా వాధినా …. ఆహ్ ఆహ్హ్మ్ ఆహ్ ఆహ్ “అని ఆదిగడు కాజల్ అప్పుడు ” కార్చెసేయి ఆహ్ ఆహా అహ్ హమ్మ అహ్మ్ కార్చేసే రాజ్ మోతం కర్చేసే ని వధినా పూకులో ఆహ్ ఆహా అహ్ అహ్మ్”అంటు ఆండి ఇకా కాసేపతికి రాజ్ కాజల్ పూకు లో కర్చేసాడు
కాజల్ రాజ్ అలా పక్కనే పడుకొన్నారు అప్పుడు రాజ్ కాజల్ ని”వధినా ఎలా దేంగాను, ఇడే నాకు మోడటిసారి అండూకే కొంచం బయం వెసిండి” అని ఆదిగడు
కాజల్ “పార్లేడు లే మొదటిసారి అయినా బానే దెంగవ్ మోడ్డ పెడ్డగా ఉండి కడ నోపి సూఖం రెండూ కలిగాయి”
రాజ్ “అవూనా వధినా, సారే అయితే, మల్లి చెసినాపుడు ఇంకా మంచీగా దెంగుతా
కాజల్ “అసల్ నువ్ ఎమ్ అనుకుంటునావ్ రాజ్ నేను మల్లి నిన్ను దెంగనిస్థనని ఆహ్ , లెడు ఇప్పుడు ఎడి అయితే జరిగిందో ఆది ఇక్కడిథోన్ మార్చిపో ఇకా ముండు ఎడి జరగడు
అని చెప్పి కాజల్ లేచి బాత్రూమ్ కి వెల్లిండి ,కాజల్ షవర్ on చెసి స్నానం చెస్తు తానా మనసులో అనుకుంటుండి “నేను అసాలు నమలకేపోతున్న నా మారిడి థో నెన్ దెంగిన్చున్నాను ” అని
“అలా తనూ అనుకుంటు ఉండగా రాజ్ వచ్చి”వధిన మనమ్ కలిసి స్ననం చెద్దమా? అని ఆదిగడు మొడ్డ చెతిలో పట్టుకోని కాజల్ ఆది చుసీ షాక్ అయిండి “రాజ్ ని మొడ్డ ఇంకా ఎలా గట్టిగా ఉండి”

Continued..

10536219cookie-checkఅపార్ట్మెంట్ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *