అక్కకు తమ్ముడి గర్భాదానం

Posted on

అక్కకు తమ్ముడి గర్భాధానం
( అక్క తమ్ముడి శోభనం )
మోదటి భాగం 1

పాటకులకు గమనిక : ఈ కథ కేవలం ఉహాజనీతం ఎవరినీ ఉద్దేశించినది కాదు
పైగా సరదాకు చదవగలరని మనవి

… శ్యామల తన కోడుకు రవికీ ఫోన్ చెసింది
ఓరేయ్ ఎక్కడున్నావురా త్వరగా వచ్ఛేయ్యి ఇంటికి అంది రవి అమ్మ కాలేజ్ ఇప్పుడే వదిలారు వస్తున్నా అన్నాడు శ్యామలకు
ఓక కుతురు ఓక కోడుకు కుతురు పేరు భారతి వయస్సు 24 సంమత్సరాలు పెళ్ళై 5 సంమత్సరాలు అయినా పిల్లలు లేరు భారతి భర్త రియల్ ఎస్టేట్ లో జ్యాబ్ పేరు
వెంకట్ డాక్టర్ తో చెక్ చెస్తే తనదే లోపం అని చెప్పారు .

ఇక మన హిరో రవి ఇంటర్ చదువుతున్నాడు వయస్సు 15 ఇప్పుడే నూనుగు మిసాలు మోలుస్తున్నాయి ఇక విళ్ళ అమ్మ శ్యామల వయస్సు 34 నల్లగా ఎత్తుగా సెక్సిగా పాతసినిమా హిరోహిన్ సరిత లా ఉంటుంది శ్యామల భర్త రమణ ప్రెవేట్ కంపినీ జ్యాబ్ వయస్సు
42 . ఇక కథలోకి వెళితే రవి ఇంటికి రావడానికి సాయంత్రం 6గంటలైయింది ఎరా ఓచ్ఛావా వెళ్ళి సాన్నం చెసిరా అంది శ్యామల ఎంటమ్మ విశయం అన్నాడు స్నానం చెసి ప్రెస్ అయ్యిరారా నీకు తెలుస్తుంది అన్నాడు రమణ అలాగే డాడి అంటు స్నానం ముగించి వచ్ఛాడు హల్లో
శ్యామల ,వెంకట్ ,కుర్చోన్నారు అత్తయ్య

రవితో చెప్పావా అన్నాడు లేదు అల్లుడు గారు ఎలా చెప్పాలో తెలిదు ఎమనుకోంటాడో ఏమో అంది శ్యామల
పరవాలేదు చెప్పండి అత్తయ్య అన్నాడు

ఎంటి బావా ఎమైంది అంటు రవి వచ్ఛి బావ పక్కన కుర్చోన్నాడు ఆ..ఎం లేదురా నీవు చిన్న సాయం చెయ్యాలి అన్నాడు అడుగు బావా నే కాదంటానా అన్నాడు ఎం లేదురా మి అక్కకు కడుపు చెసి పెట్టాలి ఈరోజు మీ అక్కకు నీకు మన ఫాంహౌస్ లో శోభనం ఎర్పాటు చెశాం అన్నాడు రమణ వస్తు రవి షాక్ అయ్యాడు అవుర్రా మి బావకు ఎదో లోపం ఉంది వారికి సంతానం కావాలిగా అందుకే నీద్వార మి అక్కకు కడుపువస్తే నీ పేరే పెట్టుకోంటారు అంది శ్యామల అమ్మా అక్కకు కడుపు చెయడం తప్పుకద అన్నాడు రవి ఎం తప్పుకాదు మన అత్మియతకు సమాజం దృష్టిలో మన రక్త సంబందానీకే రా వరసలు వయస్సు కు శరిరానికి ఎ వావివరసలులేవు జంతువులకు పక్షులకు ఎక్కడరా వరుసలు

కామంతో రెండు శరిరాలు కలవడానీకి ఎది అవసరం లేదు అన్నాడు రమణ మరి అక్క ఓప్పుకోందా అన్నాడు రవి ఈ ఐడియా ఇచ్ఛిదే అక్కరా బయట ఎవరితోను సంబంధం పెట్టుకోంటే లోకం కోడై కుస్తుంది

మన ఇంటిలో అయితే మన మధ్యనే ఉంటుంది అన్నడు వెంకి మరి ఎమైనా నేను అక్కను ఆ దృష్టిలో చుడలేను అసలు ఇంతవరకు ఆ అనుభవమెలేదు అన్నాడు రవి ఓప్పుకో నాన్నా అంది శ్యామల అది అది అన్నాడు రవి ఇక ఇలా కాదుకానీ చిన్న పందెం అందులో నువ్వు ఓడిపోతే ఈ శోభనం క్యాసిల్ ఓకే నా అన్నాడు రమణ
ఓకే అన్నాడు రవి వావివరసలకు నీ శరిరానీకి పరిక్ష ఇది అన్నాడు రమణ ఎంటి మావయ్య అది అన్నాడు వెంకి

చెబుతా ఇప్పుడు నువ్వు మి అమ్మకు సాన్నం చెయ్యించాలి మి అమ్మ ఓంటిమీద నులుపోగులేకుండా నీ ముందు నిల్లోంటుంది మధ్యలో శ్యామల ఎమండి అంది ష్ ఉరుకో కుతురి కడుపుకోసం ఆమాత్రం చెయ్యలేవా అన్నాడు రమణ
నీవు మి అమ్మకు స్నానం చెయిస్తు ఎమాత్రం టెమిట్ కాకుండా నీ మడ్డలేవకుండా ఉంటే ఈ శోభనం క్యాసిల్

మధ్యలో లేచిందా నువ్వు టెమిటై మి అమ్మను కౌగిలించుకోన్న ముద్దులు పెట్టినా
సన్నులు పిసికినా నువ్వు మి అక్కకు కడుపు చెయ్యవలసిందే అన్నాడు రమణ
మరి అంత పచ్ఛిగా బుతులు మాట్లాడుతారేంటి మావయ్య అన్నాడు వెంకి ఆయనగురించి నీకేం తెలుసు అల్లుడు

పదిహేనేళ్లకే వాళ్ళ పెద్దమ్మ ను దెంగిన అనుభవం ఆయనది అంది శ్యామల
ఎరా ఓకేనా అన్నాడు రమణ అమ్మ ఎమంటుందో అన్నాడు రవి ఎంటే ఓప్పుకో అన్నాడు రమణ ఓకే నేను రేడి అంది శ్యామల అయితే పదండి ఫాంహౌస్ కు వెళదాం అక్కడ భారతి ఓక్కటే ఉంది అక్కడే పందేం అక్కడే శోభనం అంటు అంతా కారులో ఫాంహౌస్ కు బయలుదేరారు
…. మిగతాది రెండవభాగంలో ……….